Реферат податкове право

Реферат

Вступ

Основним джерелом надходжень до державного бюджету кожної країни є податки. Вони забезпечують існування держави, фінансування різних галузей народного господарства.

Специфічність податків полягає в тому, що вони стягуються примусово.

Метою є з’ясування природи, ролі податків у формуванні бюджетів усіх рівнів.

Податкове право є частиною фінансового права, має свій предмет і метод регулювання, особливості законодавства. Це я також спробую розкрити у своїй роботі.

1.Поняття податків та їх правова природа

У фінансовій діяльності держави провідне місце належить формуванню центалізованих фондів коштів — державного і місцевого бюджетів, основним джерелом формування яких є податки з юридичних та фізичних осіб.

Першим поняття «податок» визначив А.Сміт як тягар, що накладається державою у формі закону.

Основною ознакою податку як економічної і правової категорії є примусовий спосіб стягнення. Також податку притаманна така ознака, як безіквевалентність, яка означає, що частку відчужуваного доходу, прибутку, держава не відшкодовує індивідуальному платнику в адекватному розмірі товарами чи послугами.

За допомогою податків здійснюється перерозподіл національного доходу між сферами виробництва, між галузями народного господарства, між окремими верствами населення.

Податку, як виду обов’язкового платежу в бюджет, притаманні такі ознаки: обов’язковість, перехід права власності при сплаті його, адресність у конкретний бюджет, індивідуальна безвідплатність, регулярність стягнення.

За матеріальним змістом податки поділяються на прямі і непрямі. При сплаті прямих податків платником податку і особою, яка несе матеріальні затрати. Виступає одна і та ж юридична чи фізична особа.

Непрямі податки характеризуютьсясвоєю замаскованістю, тобто вони додаються у процесі реалізації до ціни товару, що склалася, створюючи нову вартість.

У світовій практиці їх називають непрямими тому, що фактичний платник податків — споживач, який несе матеріальні затрати часто і не підозрюючи, що купуючи товар, він сплачує і податок на нього.

У правовідносинах по стягненню непрямих податків беруть участь три суб’єкти: держава в особі державної податкової адміністрації; платник податку — виробник товарів; носій матеріальних затрат за податком — сроживач продукції.

2.Податкове право і податкові правовідносин

Відносини у сфері оподаткування є невід’ємною та провідною частиною фінансового права, оскільки виникають у процесі і зумовлені діяльністю держави по планомірному формуванню цих централізованих та децентралізованих грошових фондів.

20 стр., 9893 слов

Магдебурзьке право

... платників податків, акумулюються в руках муніципалітету, що обирає. 1.1 Походження й поняття магдебурзького права Магдебурзьке право ( ... увага магістрат приділяла економічній діяльності - збирав податки, стежив за торгівлею, правильністю мір і ваг, ... вони за свою підтримку чимало - місцеве самоврядування, що ввійшло в історію за назвою Магдебурзького права. Магдебурзьке право юридично закріплювало права ...

Інститут податкового права

Інститут податкового права регулює систему правовідносин, яка визначає предмет податкового права і характеризується рядом ознак, які виділяють предмет податкового права в окрему категорію:

 • державно-владний характер податкових правовідносин,
 • їх матеріально-грошовий еквівалент,
 • виражена у фіскальній функції однобічна направленість фінансових ресурсів.

Державно-владний характер податкових правовідносин носить безумовний та обов’язковий порядок їх виконання. Держава наділяє компетентні органи владними повноваженнями і контролює надходження грошових коштів до бюджету.

Матеріально-грошовий еквівалент полягає в тому, що будь-якій державі для виконання своїх функцій необхідні фонди грошових коштів. Одним із джерел цих фінансових ресурсів є кошти, які уряд збирає з фізичних та юридичних осіб.

Якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов’язані з різнобічним рухом грошових ресурсів, то податкове право виділяє тільки відносини по однонаправленому руху грошових коштів знизу вгору — від платників до бюджетів у формі податків та зборів. Процес перерозподілу і використання державних фінансових ресурсів не є предметом податкового права.

податкового права

Метод податкового права

Метод податкового права являється фінансово-правовим, в основі якого лежить метод владних розпоряджень, він передбачає використання імперативних норм. При урегулюванні податкових відносин даний метод набуває своєю специфіку, яка складається у змісті правовідносин, а також залежить від статусу суб’єкта держави, його повноважень.

Метод примусу (владних розпоряджень) обумовлений самим змістом податкових правовідносин — формуванням бюджетів відповідних рівнів. Яскравим прикладом методу податкового примусу є стаття 67 Конституції України, де сказано, що кожний «зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом».

Апріорі методу владних розпоряджень в податковому праві не виключається застосування і використання інших методів податкового права. Так, наприклад, можливість вибору ставки оподаткування дає можливість формувати податкову політику суб’єктам підприємницької діяльності на власний розсуд, шляхом використання рекомендацій, узгоджень, пропаганди, що обумовлює метод переконання. Але деяка свобода дій підпорядкованих

державі суб’єктів обмежена все ж тими владними розпорядженнями держави і можлива лише в межах делегованих суб’єкту прав.

Податкові правовідносини — це відносини, що виникають на підставі податкових норм, які встановлюють, змінюють чи скасовують податкові платежі, та у зв’язку з юридичними фактами, учасники яких наділені суб’єктивними правами та обов’язками, пов’язаними зі сплатою податків.

Однією із сторін податкових правовідносин завжди виступає держава. Специфіка податкових правовідносин:

 • цільова системність — система податкових правовідносин підпорядкована встановленню податків;
 • формальна визначеність — нормами регулюються чітко визначені зв’язки між суб’єктами правовідносин;
 • забезпеченість державним примусом.

Податкові закони регулюють відносини між:

3 стр., 1471 слов

Місце податкового права в системі права України ( )

... податкових правовідносин хоча прямо і не зазначений в проекті податкового кодексу України, проте випливає з його змісту. Відомий російський вчений В. Гурєєв, що виступає за виділення податкового права у підгалузь фінансового права, ...

 • державою і платниками — стосовно визначення основних елементів оподаткування, порядку обчислення і справляння податків;
 • державою і органами місцевого самоврядування — щодо розмежування їх прав законодавчої компетенції у податковій сфері;
 • між державою і органами, що забезпечують справляння податків — з приводу визначення правового статусу цих органів, порядку адміністрування податків, відповідальності за забезпечення своєчасного надходження податків;
 • між органами податкової служби і платниками — стосовно взаємних прав і обов’язків і механізму їх реалізації.

Групи податків за Законом «Про систему оподаткування в Україні»:

 • загальнодержавні;
 • місцеві.

У теорії податкового права систему оподаткування прийнято називати податковою системою. Точніше, та сукупність податків та зборів (обов’язкових платежів) у бюджети та в державні цільові фонди, які збираються у встановленому законами України порядку, складає, на підставі ст. 2 Закону України «Про систему оподаткування», систему оподаткування, і є податкова система.

Податкова система — це сукупність податків, зборів та інших платежів у бюджет та державні цільові фонди платників податків та органів, які здійснюють контроль за правильністю нарахування, повною та своєчасною сплатою їх у визначеному законом порядку.

Система оподаткування тим ефективніша, чим вона більш зручна як для того, хто сплачує податки, так і для того, хто здійснює контролюючі функції.

Податкова система повинна забезпечувати раціональне співвідношення між інтересами держави в одержанні джерел для покриття державних витрат і інтересами платників у сплаті податку в такому розмірі, щоб це не суперечило їх особистим та виробничим інтересам та інтересам суспільства в цілому. Тобто, податкова система повинна відображати не тільки фіскальні інтереси держави, але й сприяти раціональному розподілу та використанню національного доходу.

Податкова система повинна мати логіку і закономірності, бути здатною самостійно реагувати на різні потреби, викликані реалізацією різноманітних та розчленованих соціально-економічних зв’язків у суспільстві.

Функції оподаткування — це дії інституту податкового права, направлені на досягнення певного результату. Іншими словами — це та роль, яку виконує інститут оподаткування в державі і суспільстві як у правовому, так і в економічному аспекті.

Принципи системи оподаткування за законодавством в Україні:

 • стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного виробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;
 • стимулювання підприємницької виробничої діяльності і інвестиційної активності;
 • обов’язковість;
 • рівнозначність і пропорційність;
 • рівність, недопущення будь-яких проявів дискримінації, забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання і громадян;
 • соціальна справедливість;
 • стабільність;
 • економічна обґрунтованість;
 • рівномірність сплати;
 • компетенція.

3.Джерела податкового права

Основним актом, що закріплює основи побудови податкової системи України, порядок встановлення і введення в дію податків, види податків, права та обов’язки платників податків, порядок розподілення податків між бюджетами різних рівнів та контроль за виконанням податкового законодавства, є Закон України «Про систему оподаткування» в редакції від 25 червня 1991 року з наступними змінами та доповненнями.

6 стр., 2563 слов

Податкова система України

... систему оподаткування". До нього були включені платежі і податки, які існують на території України із розподілом їх на загальнодержавні та місцеві. Як можна реально оцінити діючу податкову систему? Встановлені податки і ... в Україні законодавством передбачається їх пільгове оподаткування. Наступна функція податків - перерозподільна. Ця функція податків виражає їх сутність як особливого ...

Податкове законодавство — це система законодавчих актів, що містять правові норми, які встановлюють правила поведінки сторін у податковій сфері. Податкове законодавство виступає формою реалізації податкового права та містить достатньо широке коло нормативних актів, які регулюють оподаткування. Принципи податкового законодавства:

 • об’єднання інтересів держави, органів місцевого самоврядування та платників;
 • встановлення податків виключно законами;
 • пріоритет податкового закону над неподатковим;
 • захист від незаконного оподаткування платників.

Податкове законодавство має персоніфікований та строковий характер.

Слід сказати, що важливою умовою створення якісно нової системи оподаткування України є усунення колізій і конкуренції норм законодавства, які регулюють податкові правовідносини, розробка податкових законів, які не містять двозначних положень, удосконалення правового механізму регулювання податкових правовідносин, а також взаємний контроль за виконанням покладених функцій в рамках встановлених принципів.

4.Елементи податкового закону

Закріплений в ст. З Закону України «Про систему оподаткування в Україні» принцип єдиного підходу, який передбачає забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку та збору, об’єкта оподаткування, джерела сплати податку та збору, податкового періоду, ставок податку та збору, строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг. Тобто податкові правовідносини виникають лише на підставі законодавчого акту, прийнятого у відповідності зі ст. 92 Конституції України і Законом України «Про систему оподаткування», в якому обов’язково повинні бути визначені наведені вище елементи закону.

Елементи закону про податок:

Суттєві — ті, без яких податкове зобов’язання і порядок його виконання не можуть вважатись визначеними: платник податку (суб’єкт податку), об’єкт податку, предмет податку, метод обліку податкової бази, податковий період, одиниця оподаткування, податкова ставка і метод оподаткування, порядок розрахунку податку, звітний період, строки сплати податку, способи і порядок сплати, податкові пільги.

Факультативні

Суб’єкт оподаткування. Закон України „Про систему оподаткування в Україні» встановлює, що платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов’язок сплачувати податки і збори.

Даний Закон не містить критерію розмежування суб’єктів оподаткування за принципом юридичного та фактичного обов’язку сплати податків і зборів. Таке розмежування дається лише в науковій літературі.

4 стр., 1723 слов

Об’єднання громадян як суб’єкт адміністративного права

... того, щоб, по-перше, через норми адміністративного права закріпити повноваження громадських об’єднань у сфері ... прав і законних інтересів, а втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань громадян, як і втручання об’єднань громадян ... надходжень, сплатою податків здійснюють фінансові органи та органи державної податкової адміністрації. Якщо об’єднання громадян порушує ...

Суб’єкт оподаткування — це особа, на яку покладено обов’язок сплатити податок. Носій податку — це особа, яка несе тягар оподаткування.

Ці категорії можуть співпадати в одній особі залежно від методу стягнення податків. Так, при прямому оподаткуванні суб’єкт і носій податку співпадають; при непрямому оподаткуванні формальний платник — суб’єкт перераховує реальні кошти носія податку, отримані першим при реалізації.

Платник податку може визнаватись суб’єктом оподаткування одним або декількома податками в залежності від діяльності, яку він здійснює, володіючи майном, або за інших обставин, у випадку наявності яких виникає податковий обов’язок.

Податковий агент — особа, інша ніж платник податку, на яку покладається обов’язок відносно нарахування податку, утримання його з платника і перерахування в бюджети сумм податків.

Об’єкт оподаткування. Згідно зі ст. 6 Закону України „Про систему оподаткування в Україні» об’єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робі, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені законами України про оподаткування.

З визначення видно, що законодавець виділяє найбільш розповсюджені із видів об’єктів оподаткування і не дає вичерпного переліку, залишаючи його відкритим з обов’язковим визначенням об’єктів законами України про оподаткування.

Таким чином, об’єкт оподаткування — це ті юридичні факти (дії, події, стани), які обумовлюють обов’язок суб’єкта сплатити податок.

Податки в залежності від характеру зв’язку „суб’єкт оподаткування» — „об’єкт оподаткування»:

 • податки (побудовані за принципом резидентства);
 • територіальні податки (побудовані за принципом тери-торіальності).

Перший критерій приймає до уваги виключно характер постійного місцеперебування (резидентства) платника податку на національній території, другий — базується на національній належності джерела доходу. Платників податків поділяють на резидентів (таких, що мають постійне місцеперебування в певній державі) і нерезидентів (таких, що не мають у ній постійного місцеперебування).

У резидентів оподаткуванню підлягають доходи, отримані як на території даної країни, так і за її межами (повний податковий обов’язок), у нерезидентів — тільки доходи, отримані із джерел в даній державі (обмежений податковий обов’язок).

Критерій територіальності встановлює, що оподаткуванню в даній країні підлягають доходи, що вилучаються тільки на її території. Відповідно, будь-які доходи, що отримуються за кордоном, звільняються від податків у цій країні.

Різниця полягає в тому, що в резидентських податках суб’єкт визначає об’єкт податку, а в територіальних — навпаки. На практиці використовується поєднання обох принципів.

Будь-який із цих критеріїв, при умові його однорідного використання, в принципі виключав би всяку можливість подвійного оподаткування, тобто оподаткування одного суб’єкта в один період часу аналогічними видами податків у двох і більше країнах.

4 стр., 1691 слов

Об’єкти і суб’єкти екологічного права

... і отже, ці види тварин не є об'єктами екологічного права. Природно-заповідний фонд є специфічним об'єктом екологічного права. Він являє собою сукупність природних об'єктів і комплексів, ... природного середовища» зосереджено на правовій охороні навколишнього природного середовища, тому об'єктом екологічного права є усе природне середовище. Специфіка правової охорони кожного природного об'єкта ...

Джерело податку — це кошти, за рахунок яких може бути сплачено податок. Виділяють всього два джерела податку -дохід (основне джерело) і капітал платника податку (резервне джерело).

Предмет оподаткування — риси фізичного характеру (а не юридичні), які обумовлюють стягнення відповідного податку.

Таким чином, юридичний зв’язок предмета оподаткування з платником податку обумовлює об’єкт оподаткування.

Масштаб податку — фізична характеристика предмета оподаткування, якийсь параметр виміру, вибраний із множини можливих для розрахунку податку.

Масштаб податку встановлюється по кожному податку окремо і є єдиним для розрахунку та обліку податку.

Одиниця оподаткування — одиниця масштабу оподаткування, яка використовується для кількісного вираження податкової бази.

Податкова база за своїм змістом є об’єктом оподаткування, скоригованим і підготовленим до застосування податкової ставки, розрахунку суми податку, що підлягає сплаті в бюджет. Вона служить для того, щоб кількісно виразити об’єкт оподаткування. Податкова база може співпадати або не співпадати з об’єктом оподаткування.

Багатьом об’єктам оподаткування властива протяжність в часі, повторюваність. З метою визначення результату необхідно періодично підводити підсумки. Строк підведення підсумків (кінцевих або проміжних) є одним із елементів закону про податок. Податковий період — строк, протягом якого завершується процес формування податкової бази, визначається розмір податкового зобов’язання.

Податкові періоди класифікують:

 • за процесом формування податкової бази — початковий, триваючий, останній,
 • за строками — місячний, квартальний, річний та ін.

Звітний період — це строк подання в податковий орган звітності.

Ставка податку — це розмір податку на одиницю оподаткування.

Ставки в залежності від методу встановлення:

 • тверді — встановлюються в абсолютних одиницях;
 • процентні — встановлюються в процентах від одиниці оподаткування.

Ставки за змістом:

 • маргінальні — вказують безпосередньо у відповідному законі про податок;
 • фактичні — визначаються як відношення сплаченого податку до податкової бази;
 • економічні — це відношення сплаченого податку до всього отриманого доходу.

Порівняння економічних і фактичних ставок найбільш рельєфно характеризує наслідки оподаткування.

Ставки за показником впливу податків на суспільні процеси (податковим тиском):

 • базова;
 • підвищена;
 • знижена.

Податкові пільги — це повне або часткове звільнення платника податку від сплати податків, зборів.

Метою запровадження податкових пільг є пряме або непряме скорочення розміру податкового зобов’язання платника податку.

Законодавство при наданні податкових пільг виділяє однорідну категорію платників, які характеризуються певними ознаками, і обумовлює економічну доцільність формування пільгового податкового тиску.

14 стр., 6774 слов

Податкова система

... Суб’єкт, або платник податку, Об’єкт оподаткування., Одиниця оподаткування, Джерело сплати податку, Податкова ставка, Податкова квота – Система оподаткування – це сукупність податків і зборів, тобто ... побудови системи оподаткування; поняття системи оподаткування, платників податків і зборів, об’єкта оподаткування; обов’язків, прав і відповідальності платників податків; видів податків, зборів і ...

Групи податкових пільг:

 • вилучення — це податкова пільга, направлена на виведення з-під оподаткування окремих предметів оподаткування;
 • ставки — це пільги, які направлені на скорочення податкової бази.;
 • податкові кредити — це пільги, направлені на зменшення податкової ставки або загальної суми. Види пільг в залежності від форми надання:
 • зниження ставки податку,
 • скорочення загальної суми,
 • відстрочення або розстрочення сплати податку,
 • повернення раніше сплаченого податку,
 • залік раніше сплаченого податку,

— заміна сплати податку натуральним виконанням. Методи обліку доходів і витрат платника податку. Ведення обліку доходів і витрат обумовлено метою здійснення податкового контролю, а також розрахунком та сплатою податків і зборів платниками податків.

Методи обліку доходів, витрат:

Касовий метод — враховує момент отримання коштів і здійснення виплат в натурі; пов’язаний з моментом реального отримання платником податку права власності на доходи і моментом відчуження цього права при витратах

Накопичувальний метод -враховує момент виникнення майнових прав і обов’язків незалежно від того, чи отримані кошти і здійснені виплати насправді

Метод „першої події» — облік доходів і витрат платника податків здійснюється по першій із подій.

Податковий облік доходів і витрат ведеться платником податків або його законним уповноваженим представником на протязі всього податкового періоду з застосування встановлених норм і правил обліку, на основі документально підтверджених даних.

В конкретних законах про податки використовуються різні методи оподаткування.

Метод оподаткування — це порядок зміни ставки податку в залежності від росту податкової бази.

Методи оподаткування:

 • рівний — для кожного платника податку встановлюється рівна сума податку;
 • пропорційний — для кожного платника податку рівна ставка (а не сума) податку, яка не залежить від величини бази оподаткування і з ростом бази податок зростає пропорційно;
 • прогресивний — з ростом податкової бази зростає ставка податку:
 • проста розрядна прогресія — податкова база розбивається на окремі розряди, для кожного розрядку податок визначається у вигляді абсолютної суми;
 • проста відносна прогресія — до загального розміру податкової бази також встановлюються розряди, але для кожного розряду визначаються різні ставки (як тверді, так і процентні);
 • складна прогресія — податкова база розподілена на податкові розряди, але кожний розряд існує самостійно, обкладається окремо по своїй ставці;
 • приховані системи прогресії — фактична прогресія досягається не шляхом встановлення прогресивних ставок податку, а встановленням неоднакових вирахувань з податкової бази для доходів, що входять в різні розряди, тобто використанням системи пільг для доходів;
 • регресивний — з ростом податкової бази відбувається скорочення розміру ставки.

Використання різних методів оподаткування шляхом поєднання їх окремих елементів передбачає метод змішаного оподаткування.

 • некумулятивна система — обкладання податкової бази частинами, без врахування зв’язку з іншими джерелами доходів;
 • по закінченню податкового періоду необхідний перерахунок сумарного доходу, а також, можливо, доплата податку;
 • кумулятивна система — податок розраховують з загальної суми доходу з урахуванням суми пільг, розрахованих також наростаючим підсумком.

Стадії процесу розрахунку податку:

5 стр., 2044 слов

Об’єкти цивільних прав

... означає, що деякі об'єкти можуть належати на праві власності лише певним суб'єктам цивільного права (напр., надра, води і ліси - є виключна власність народу України). Обмеження речей ... радіоактивних речовин, сильнодіючих отрути тощо). Всі інші - це речі, не вилучені з цивільного обороту. Вони можуть вільно відчужуватись, переходити у власність будь-якої особи на ...

 • визначення бази оподаткування;
 • вибір ставки податку;
 • можливість застосування податкових пільг;
 • розрахунок суми податку. Способи сплати податку:
 • за декларацією — платник зобов’язаний надавати в установлений строк в податковий орган офіційну заяву (декларацію) про свої податкові зобов’язання;
 • на її основі податковий орган розраховує податок і вручає платнику повідомлення про сплату або платник сплачує податок самостійно в установлений строк;
 • біля джерела доходу — платник отримує частину доходу за вирахуванням податку, розрахованого і утриманого органом, який здійснює виплату;
 • для платника цей спосіб сплати податку діє як автоматичне утримання, що передує отриманню доходу;

—кадастровий спосіб сплати — момент сплати податку не пов’язаний з моментом отримання доходу. Кадастр — це реєстр, який встановлює перелік типових об’єктів, що класифікуються за зовнішніми ознаками, і встановлює середню дохідність об’єкта оподаткування. Для сплати таких податків встановлюються фіксовані строки їх внесення. Строки сплати податків — це визначені в законі про податок події або дати, які тісно пов’язані з моментом виникнення і припинення податкового обов’язку, а у випадку його невиконання — з наслідками, що витікають із обов’язку

Податковий обов’язок, не виконаний в повному обсязі і у встановлений строк, породжує податковий борг. Для повного погашення податкового обов’язку в випадку необхідності закон передбачає застосування додаткових процедур: податковий борг, податкова застава і арешт активів, розстрочення й відстрочення сплати, а також фінансову відповідальність та ін.

5. Інститут податкового примусу

Примус у галузі оподаткування являє собою систему заходів, що застосовується уповноваженими органами по відношенню до осіб при порушенні ними обов’язку по сплаті податку і притягнення до відповідальності при вчиненні податкового правопорушення.

Соціальне призначення правового примусу полягає головним чином в тому, що йому призначено грати правоохоронну роль, тобто забезпечувати її реальне функціонування, досягнення «ефекту гарантованого результату».

Правовий примус існує в межах правоохоронних відносин і виражає реакцію держави на неправомірну поведінку учасників відносин, на перешкоди, що виникають у функціонуванні правової системи.

Ознаки заходів податкового примусу:

1)регулюються нормами фінансового права, а також адміністративно-процесуальними (інколи і нормами кримінального права);

2)застосовуються по відношенню до фізичних і юридичних осіб;

3)використовуються для забезпечення надходжень податкових платежів;

4)припускають застосування фінансових санкцій, заходів адміністративного і кримінального покарання;

10 стр., 4834 слов

Сорти рослин й породи тварин як об’єкти інтелектуальної власності

Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 5. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом 6. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 7. Порядок набуття прав на сорт рослин 8. Державна реєстрація прав на сорт 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони прав на сорти 10. ...

5)припускають позасудове застосування заходів податкового примусу;

Принципи податкової

 • невідворотності — у разі вчинення податкового правопорушення платник податку неминуче повинен зазнати заходів податкової відповідальності;
 • законності — застосування податкових санкцій у суворій відповідності з законом;
 • справедливість — встановлення міри покарання, адекватної мірі податкового правопорушення.

Висновок

У даній роботі було досліджено роль податків у формуванні бюджетів різних рівнів, було з’ясовано правову природу податків і стало зрозуміло, що податкам притаманний примусовий спосіб стягнення. Вони мають безповоротний характер.

Податку, як виду обов’язкового платежу в бюджет, притаманні такі ознаки: обов’язковість, перехід права власності при сплаті його, адресність у конкретний бюджет, індивідуальна безвідплатність, регулярність стягнення.

Стягнення податків має регулюватися нормами певного законодавства. Основним джерелом, яке регулює процес стягнення податків є Закон України «Про систему оподаткування в Україні».

Далеко не всі, хто повинен сплачувати податки, платить їх. У випадку порушення особами обов’язку по сплаті податків, уповноважені органи можуть застосувати примусові заходи, а саме — притягти до відповідальності за вчинене правопорушення.

Проте примус застосовується, в основному, не для того, щоб застосовувати певні санкції до порушників податкового законодавства, а для того, щоб попередити таке порушення. З цього випливає, що податковий примус виконує превентивну функцію.

Таким чином, можна дійти висновку, що податки — основна стаття дохідної частини бюджету. Податкові відносини сягають своїм корінням у далеке минуле, це говорить про те, що їм у всі часи відводилися важлива роль. Кожен платник податків повинен розуміти, що при неналежному виконанні своїх обов’язків він буде нести покарання.

Список використаної літератури

1.Зюнькін А. Г. Фінансове право.: опорний конспект/ А. Г. Зюнькін — 3-тє вид., доп. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.

2.Капаєва Л. М. Фінансове право (Текст) навчальний посібник для ВУЗів/ Л. М. Капаєва, М. С. Лях. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 245 с.

3.Фінансове право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен турі., 1998. — 384 с

4.Підприємництво, господарство і право, 2006. — №2.- с. 154

5.Право України, 2004. — №3. — с. 38-40