Об’єкти цивільних прав

Реферат

Поняття і види об

ов’язків цивільних прав

Об’єкти цивільних прав : об’єкти цивільних правовідносин — поняття тотожні.

Об’єктом цивільних прав (правовідносин) може бути те, заради чого суб’єкти вступають у відносини і на що спрямовані їхні суб’єктивні права та обов’язки з метою здійснення своїх законних інтересів і прав.

Об’єкти цивільних прав за цільовим призначенням та правовим поділяються на такі види:

 • речі, виключаючи гроші, цінності та цінні папери;
 • інше майно, у тому числі майнові права;
 • дії ( роботи ) та послуги;
 • результати творчої діяльності;
 • службова та комерційна таємниця;
 • особисті немайнові блага.

  2.

Речі як об’єкти цивільних прав, їх класифікація. Майно

цивільний право казначейський майно

Речі є основним видом об’єктів цивільних прав.

Під речами у цивільному праві мають на увазі всі предмети матеріального світу, які можуть задовольняти певні потреби людини і бути в її володінні.

Речі, залежно від особливостей їх правового режиму, поділяються на такі види:

1 засоби виробництва і предмети споживання, вилучені з цивільного обороту, обмеженні в обороті або не вилучені з цивільного обороту;

2. індивідуально визначені і родові;

3. заможні і незаможні;

4. споживні і не споживні;

5. подільні і неподільні;

6. головні і приналежність;

7. плоди і доходи;

8. гроші;

9. власні цінності та цінні папери;

10. нерухомі та рухомі речі.

1. Без засобів виробництва не можливо створити предмети споживання.

Основні — вони використовуються багаторазово у виробничому процесі, поступово переносячи свою вартість на продукцію, що виробляється. Це — будівні ,споруди, машини, засоби транспорту і зв’язку.

Оборотні засоби — це сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, запасні частини.

Предмети споживання — це речі, що використовуються безпосередньою людиною (продукти харчування, одяг, взуття, предмети побуту та інше).

Вилучення речей з цивільного обороту означає, що деякі об’єкти можуть належати на праві власності лише певним суб’єктам цивільного права (напр., надра, води і ліси — є виключна власність народу України).

7 стр., 3032 слов

Інститут самозахисту цивільних прав

... положення ст. 19 Цивільного кодексу України (даці ЦК) про самозахист цивільних прав. Відповідно до ст. 19 ЦК особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від ... порушень та протиправних посягань. Самозахистом є застосування особою ...

Обмеження речей у цивільному обороті полягає в тому, що право власності на певні речі може бути передані іншій особі лише за умов, непередбачених законом (напр., придбання зброї, вибухових, радіоактивних речовин, сильнодіючих отрути тощо).

Всі інші — це речі, не вилучені з цивільного обороту. Вони можуть вільно відчужуватись, переходити у власність будь-якої особи на підставах, передбачених законом.

2. Індивідуально визначені речі — це речі, які відрізняються від інших за індивідуальними ознаками:

 • виділені із загальної маси речей даного (напр., з партії холодильників, приймачів);
 • єдині в своєму роді (напр., картина Репіна “Запорожці”);
 • відрізняються від інших за кількома ознаками (інституту, мерії).

Родовими називаються речі, які мають єдині родові ознаки речей даного виду. Вони вимірюються вагою, числом, об’ємом (1л бензину, 1т пшениці)

1. Родові речі — при загибелі їх можна замінити — тому вони замінні. Індивідуально визначені — не можливо замінити — вони не замінні.

2. Речі які при використанні знищуються повністю (напр., паливо, продукти харчування) або перетворюються в іншу річ (напр., сировина), називаються споживними. До них також належать гроші.

Не споживними звуться речі, користування якими лише при тривалому зберіганні їх призначення (напр., верстаки, будівлі, машини, одяг, взуття).

3. До недільних речей належать речі, які внаслідок поділу у натурі не змінюють свого господарського чи іншого призначення (напр., продукти харчування).

Під не розуміють речі, які при поділі втрачають первісне призначення (напр., телевізор).

4. Нерідко подільні речі знаходяться у такому господарсько-цільовому зв’язку, що одна з них стає головною, а інша — її приналежністю (скрипка і футляр).

Приналежністю є річ, покликана служити головні речі і зв’язана спільним господарським призначенням. (але не слід путати з поняттям складової частини речі — телевізор і динамік).

5. Плоди — це природне породження самої речі (приплід тварин, плоди фруктових дерев).

Доходи — те, що приносить річ, прибуваючи в експлуатації і цивільному обороті (напр., плата за житло, орендна плата тощо).

8) Грошам властиві ознаки рядових і подільних речей.

Як об’єкт права гроші виконують переважно платіжну функцію, але можуть виступати як самостійний об’єкт правовідносин (договір подяки, заповіт у кредитних установах).

9. Валютні цінності — це визначені законом певні види майна. До валютних цінностей відносяться: валюта України, іноземні валюти та монетарні метали.

Валюта України це є, власне, грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також грошові знаки, які вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки які перебувають в обігу.

Валютними цінностями є кошти на рахунках,у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України, платіжні документи ( акції, купони до них, бони, векселі), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощади, інші фінансові та банківські документи, виражені в грошових знаках, які перебувають в обігу та є законним засобом на території України.

5 стр., 2057 слов

Захист права власності та інших речових прав

... порушенні. Заходи захисту права власності та інших речових прав, перелічені в гол. 15 ДК «Захист права власності та інших речових прав», дуже неоднорідні за своїм характером і дії, і усі ці заходи підлягають застосуванню при захисту інших, ніж право власності речових прав. Так було ...

Тем ж саме — що до іноземної валюти яка є платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

До монетарних металів відносяться: золото і метали ірідієво-платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з цих металів.

10. до не рухових речей належать земляні ділянки та все, що розташоване на них і міцно з ними пов’язане.

Не рухової речі може бути поширений законом на інші речі, зокрема на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти.

Рухомими речами визначаються такі, що їх можна вільно переміщувати у просторі без будь-яких особливих формальностей.

Майно під майном розуміють певну річ або їхню сукупність, у тому числі гроші і цінні папери. Під майном розуміється також комплекс речей — підприємство, як єдиний майновий комплекс.

Термін “майно” охороняється також сукупністю майнових прав,які належать певній особі.

3. Цінні папери як об’єкти цивільних прав

Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою,яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходів у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінний папір — це такий документ,пред’явлення якого потрібне для здійснення засвідченого ним майнового права.

Цінні папери можуть бути іменним або на пред’явника.

Іменним цінним папером визнається документ, що виписаний на ім’я конкретної особи, яка тільки і може здійснити закріплене цим папером суб’єктивне право.

Цінний папір на пред’явника на відміну від іменного не містить вказівки на конкретну особу, якій треба здійснити виконання. Будь-який держатель цінного паперу є особою, уповноваженою на здійснення закріпленого цим папером права.

Види цінних паперів (згідно ст.3 ЗУ “Про цінні папери і фондову біржу”):

1. акції;

2. облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;

3. облігації підприємств;

4. казначейські зобов’язання республіки;

5. ощадні сертифікати;

6. векселі;

7. приватизаційні номери.

1. Акцією визнається цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції поділяються на види:

 • А) за ознакою класу — на привілейовані і прості;
 • Б) залежно від передбаченими статутами товариства обмежень прав відчуження розрізняються — іменні акції і акції на пред’явника.

2. Облігація — це цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в цьому строк з виплатою фінансового процента (якщо інше не передбачене умовами випуску).

23 стр., 11038 слов

Основи теорії держави і права

... . ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА. Провідною галуззю системи права України є конституційне право. Ця галузь права складається з принципів і норм Конституції України, охоплює правові відносини, які виникають і розвиваються на основі ... комітети, їхні органи на місцях, а також виконавчі органи місцевого та регіонального самоврядування. По Конституції Президент України є главою держави і виступає від її ...

Облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик випускаються на пред’явника. Рішення про його випуск приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими Радами місцевих депутатів.

3. Облігації підприємств випускаються підприємствами всіх норм власності і не дають їх власникам права на участь в управлінні.

4. Казначейські зобов’язання України — вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають на одержання фінансового доходу.

Бувають довгострокові (від 5 до 15 років) та середньо строкові (від 1 до 5 років) — рішення приймаються Кабінетом М міністрів України, а короткострокові (до 1 року) Міністерством фінансів.

5) Ощадний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому. Ощадні сертифікати бувають строковими (на певний строк) або до запитання.

6. Вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Види векселів — простий і переказний.

Простий вексель — це складний за суворо визначеною формою документ, боржник (векселєдавець) приймає на себе зобов’язання в зазначений строк або на вимогу здійснити кредитору (векселедержателю) або тому, кому він накаже. При простому векселі платником є сам векселедавець.

Переказаний вексель (тратта) — складаний за суворо визначеною формою документ, в якому міститься проста, нічим не обумовлена пропозиція боржника, векселедавця (трасанту) іншій особі,платнику (трасату) в зазначений строк здійснити платіж кредитору, векселедержателю (ремітенту) або тому, кому він накаже. Переказний вексель відрізняється від простого тим, що в даному разі векселедавець платежу не здійснює, а переказує цей свій обов’язок на свого боржника (платника по векселю).

7. Приватизаційні номери — це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання в процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Але в цивільному обороті беруть участь і інші документи, які за своїм призначенням можна було б віднести до цих паперів.

Це:

 • інвестиційний сертифікат;
 • компенсаційний сертифікат;
 • чек;
 • коносамент.

  4.

Дії, послуги, результати творчої діяльності, особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав

1. дії, як суб’єкти цивільних прав, безпосередньо спрямовані на створення певних матеріальних благ і не можуть бути відокремленні від самої зобов’язальної особи.

67 стр., 33475 слов

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

... завдання: проаналізувати поняття права інтелектуальної власності на географічне зазначення у законодавстві України та у міжнародній практиці; визначити види та особливості суб’єктів та об’єктів права на географічне зазначення; дослідити проблеми набуття та зміст чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення; висвітлити основні ...

2. Особливе місце серед дій посідають послуги — це певна діяльність, яка створює не річ, а благо для задоволення суспільних потреб.

Види послуг:

 • фактичні (договір схову, договір перевезень);
 • юридичні (договір доручення, договір комісії);
 • комплексні послуги, в яких поєднуються юридичні і фактичні послуги (договір експедиції).

3. Результатами творчої діяльності є твори науки, літератури, мистецтва незалежно від форми, призначення, цінності, а також способу відтворення.

Вони стають об’єктами цивільних прав лише при втілені в певні речі (рукопис, картина, креслення, запис на плівку тощо), тобто коли набувають форми, яка може бути сприйнята без присутності автора.

Результати творчої діяльності є також відкриття, винахід, раціоналізаторська пропозиція і промисловий зразок. Ці продукти стають об’єктами цивільних прав з моменту визнання їх такими і відповідного оформлення.

 • Службова і комерційна таємниця як певне нематеріальне благо є об’єктом цивільного обороту.

1. особисті немайнові блага — це такі блага, які не мають грошової чи будь-якої іншої майнової оцінки. Вони зв’язані з особою, не можуть передаватись і бути відчуженими. Для фізичної особи відповідно до Конституції України є життя, здоров’я, тілесна недоторканість, сім’я, гідність, честь, таємниця особистого життя, недоторканість помешкання, свобода розвитку творчості, авторства, а також інші блага, які охороняються законом.

Для юридичних осіб — честь, гідність найменування юридичної особи, товарний знак, права авторства. Але вони можуть припинятися (напр., зміна назви при реорганізації), а також відчужуватися (напр., шляхом видачі ліцензії на товарний знак).

Література

 • Конституція України
 • Цивільний кодекс України
 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993р.
 • Закон України “про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991р.

// ВВру, 1991, №38, ст.508.

 • Постанова Верховної Ради України “про застосування векселів в громадянському обороті України” від 17.06.1992р.

Закон України “про приватизаційні папери” від 06.03.1992р.//ВВРУ, 1992, №24,ст.352.