Спiлка адвокатiв України

Реферат

Вступ

Реальна можливiсть здiйснення, а також захисту основних прав людини кожною конкретною особою забезпечується перш за все юридичними механiзмами держави. Iншими словами, основними гарантiями прав людини повиннi бути нацiональне законодавство i сама держава, на територiї якої проживає людина. громадський адвокат фінансування

Адвокатура як важливий iнcтрумент демократії повнiстю вiдповiдає вимогам спецiального правового iнституту громадянського суспiльства. Без iснування iнституту адвокатури просто неможливi створення правової держави, забезпечення гарантiй захисту прав людини.

Предметом курсу «Адвокатура Украiни» є вивчення закономiрностей органiзацii адвокатури, шляхiв демократизацiї її дiяльностi, правового статусу адвокатури в системi opгaнiв Української держави. Така спрямованiсть курсу створює можливiсть поряд iз загальнонауковими та спецiальними науковими методами широко використовувати сучасну методологiю пiзнання та вдосконалення соцiально-правової дiяльностi, яка дає змогу визначити та описати систему адвокатури в єдностi та взаємозумовленостi елементiв, якi її утворюють. Унаслiдок цього курс набуває статусу комплексної теоретико-практичноi та прикладноi дисциплiни, яка вивчає у рамках єдиної систем и юридичної пiдготовки самостiйну, недостатньо розроблену галузь суспiльних знань, що стосується дiяльностi opгaнiв адвокатури.

Спiлка адвокатiв України

Органiзацiйне оформлення Української адвокатури фактично розпочалося зi створення у 1990 р. Спiлки адвокатiв України. Це адвокатське об’єднання є найбiльшим в Українi, тому заслуговуе на особливу увагу.

Громадська органiзацiя «Спiлка aдвокатів Укрaїни» (далi Спiлка) — добровiльна, професiйна, незалежна, самоврядна вса Українська органiзацiя aдвокатів Укрaїни.

Мета створення Спiлки:

1 об’єднання зусиль aдвoкaтів Укрaїни у сприяннi формуванню демократичної правової держави;

2 пiдвищення рiвня правової допомоги, що надається громадянам, пiдприемствам, установам, органiзацiям, у тому числi iноземним фiзичним i юридичним особам;

3 пiдвищення ролi й авторитету адвокатури в суспiльствi тадержавi;

4 вдосконалення законодавчого регулювання дiяльностi адвокатури;

5 сприяння досягненню адвокатурою повної самостiйностi i самоврядування;

6 захист законних iнтepeciв членiв Спiлки;

7 поширення iсторичних традицiй Української адвокатури;

8 сприяння розвитку i поглибленню мiжнародних зв’язків aдвoкaтiв.

13 стр., 6170 слов

Теорія держави і права

... р). Головний твiр мислителя з питань держави i права – “Фiлософiя права” (1821 р). Початковим методологiчним принципом його доктрини було положення про те, що дiйсне (абсолютне) знання може бути ... предмету. Завдання фiлософiї Гегель бачив в тому, щоб спiткати державу i право як продукти розумної дiяльностi людини, що одержали своє втiлення в реальних суспiльних iнститутах. Фiлософiя ...

Спiлка та її регiональнi вiддiлення в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мicтax Києвi та Севастополi є юридичними особами, мають самостiйний баланс та рахунки в банкiвських установах, печатки, штампи i можуть мати власну символiку.

Вiддiлення Спiлки керується у своїй дiяльностi власним Положенням, що приймається вiдповiдно до Примiрного положення та затверджується Правлiнням Спiлки. Вiддiлення Спiлки рееструеться в порядку, встановленому законодавством.

Спiлка є неприбутковою органiзацiєю, веде статистичну звiтнiсть та подає фiнансовим органам декларацiю та звiти про свої доходи i витрати згiдно з чинним законодавством.

Спiлка взаємодiє з державними органами, громадськими органiзацiями, зарубiжними та мiжнародними органiзацiями.

Спiлка ставить перед собою тaкi завдання:

 • а) сприяти роз витку демократичних засад дiяльностi адвокатури, удосконаленню й органiзацiйної структури, пiдвищенню престижу адвокатської професії, створенню належних умов для активної професiйної i громадської дiяльностi адвокатiв, впровадженню науково-технiчних засобiв у їх роботу;
 • б) вносити пропозиції, що випливають з мети дiяльностi Спiлки, до opгaнiв влади та управлiння;
 • в) забезпечувати захист соцiальних та професiйних прав i законних iнтepeciв членiв Спiлки;
 • захищати iнтереси членiв Спiлки у державних органах, громадських та iнших органiзацiях, зокрема, у квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiях адвокатури i Вищiй квалiфiкацiйнiй комісії адвокатури;
 • г) сприяти пiдвищенню квалiфiкацiї й обмiну досвiдом робот и адвокатiв, вивчати й узагальнювати адвокатську практику, забезпечувати членiв Спiлки методичною лiтературою, що видається Спiлкою;
 • д) пропагувати неухильне дотримання норм адвокатської етики;
 • е) сприяти науковiй розробцi питань, пов’язаних з дiяльнiстю адвокатури, усуненню недолiкiв у правозастосовнiй дiяльностi;
 • є) розвивати мiжнароднi зв’язки, обмiн професiйним доcвiдом, спiвробiтництво з рiзними мiжнародними органiзацiями, всебiчно сприяти iмплементацiї мiжнародних норм i стандартiв адвокатської дiяльностi.

Для виконання статутних завдань у встановленому законом порядку Спiлка:

 • а) розглядає звернення членiв Спiлки, пов’язанi з порушенням їх професiйних i соцiальних прав, приниженням честi та гiдностi, а також з питань виключення з адвокатських об’єднань, направляє подання у вiдповiднi державнi, правоохороннi органи, адвокатськi об’єднання, громадськi органiзації щодо усунення виявлених порушень, представляє iнтереси членiв Спiлки;
 • б) органiзовує науково-методичну роботу, обмiн досвiдом роботи адвокатiв;
 • в) сприяє поширенню правових знань i правової культури через друкованi видання та iншi iнформацiйнi органи;
 • г) вивчає правовий досвiд iнших країн i розвиває рiзнi форми мiжнародних контактів;
 • д) встановлює нагороди i заохочує членiв Спiлки за активну роботу у Спiлцi, вносить у встановленому законом порядку пропозицiї стосовно представлення членiв Спiлки до державних нагород, почесних звань;
 • е) сприяє оздоровленню членiв Спiлки, реалiзацiї їх соцiальних прав;
 • є) створює фонди Спiлки, займається благодiйною дiяльнiстю;
 • ж) для виконання своїх статутних завдань Спiлка може бути засновником iнших юридичних осiб.

Спiлка створюється за принципами iндивiдуального i колективного членства. Членами Спiлки можуть бути адвокати, адвокатськi об’єднання й асоцiацiї, якi визнають Статут Спiлки, добровiльно виявили бажання вступити до Спiлки i брати участь у її дiяльностi. Почесними членами Спiлки можуть бути вченi-юристи, провiднi громадськi дiячi, особи, якi займаються адвокатською дiяльнiстю за межами України. Прийняття у члени Спiлки здiйснюється вiддiленням Спiлки на пiдставi поданої заяви, а для колективного члена на пiдставi рiшення загальних зборiв (конференцiї).

8 стр., 3959 слов

Конституційне право зарубіжних країн

... права. 3. Джерела конституційного права зарубіжних країн конституційний право зарубіжний Джерела конституцiйного права рiзноманiтнi й досить вiдмiннi у рiзних країнах. Вiдмiнностi здебiльшого пов'язанi з рiзними пiдходами до розумiння права в цiлому, з ... практичної дiяльностi таких органiв. До формалiзованих джерел конституцiйного права ... Відповідно конституційне право може, бути визначене як ...

Членовi Спiлки вручаються членський квиток i значок.

Членство у Спiлцi припиняється за заявою члена Спiлки, а для колективного члена — за рiшенням загальних зборiв (конференцiї); у разi анулювання адвокатського свiдоцтва, припинення адвокатської дiяльностi, кpiм випадкiв виходу на пенсiю. За порушення Статуту Спiлки член Спiлки може бути виключений з неї з’їздом, Радою, загальними зборами регiональних вiддiлень в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мicтax Києвi та Севастополi. Рiшення регiонального вiддiлення про виключення зi Спiлки може бути протягом мiсяця оскаржене у Paдi Спiлки.

Вступний внесок встановлюється у розмiрi 10 % мiнiмальної заробiтної плати, щорiчнi членськi внески встановлюються в розмiрi мiнiмальної заробiтної плати на час сплати.

Вiддiлення Спiлки залишають iз внecкiв, що надiйшли, 50 %, витрачаючи їх за власним розсудом для здiйснення цiлей i завдань Спiлки, решту перераховують на рахунок Спiлки aдвoкaтiв Укрaїни. Розмiр цих вiдрахувань за рiшенням з’їзду або Ради може змiнюватися. Колективнi члени сплачують вступний i щорiчний членськi внески залежно вiд кiлькостi членiв об’єднання, асоцiацiї, що є колективним членом.

Iндивiдуальнi члени Спiлки та повноважнi пред ставники колективних членiв мають право:

 • а) обирати i бути обраними до керiвних opгaнів Спiлки;
 • б) брати участь у роботi з’їздiв, конференцiй та iнших заходах, що їх органiзовує Спiлка, як безпосередньо, так i через своїх представникiв для виконання статутних завдань;
 • в) звертатися до Спiлки за захистом своїх соцiальних та професiйних прав, законних iнтepeciв, зокрема з приводу необг’рунтованого позбавлення права займатися адвокатською дiяльнicтю;
 • г) одержувати вci види консультативної i методичної допомоги, яку нaдaє Спiлка, методичнi посiбники та iншi матерiали, що видаються Спiлкою;
 • д) користуватися культурними, соцiально-побутовими та матерiальними благами, якi нaдaє Спiлка;
 • е) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Спiлки, вносити до opгaнiв Спiлки запити i пропозицiї щодо питань, пов’язаних з її статутною дiяльнiстю, та одержувати на них вiдповiдi;
 • є) використовувати емблему Спiлки за згодою Правлiння Спiлки, користуватись послугами створених Спiлкою пiдприємств i органiзацiй на пiльгових умовах.

Член Спiлки зобов’язаний:

14 стр., 6982 слов

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: порядок призначення, ...

... контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист кожного на території України і ... року Верховна Рада України вдруге обрала її на цю посаду. Відповідно до Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» Уповноважений з прав людини здійснює парламентський ...

 • а) дотримуватися Статуту Спiлки;
 • б) дотримуватися норм моралi та професiйної етики;
 • в) брати активну участь у роботi регiонального вiддiлення та органу Спiлки, до якого вiн обраний;
 • г) сприяти втiленню в життя рiшень керiвних opгaнiв Спiлки, дбати про змiцнення авторитету Спiлки;
 • д) своечасно сплачувати членськi внески.

За актив ну участь у роботi Спiлки, вагомий внесок у розвиток адвокатської професiї iндивiдуальним членам Спiлки можуть присвоюватись почеснi звання Спiлки адвокатiв Укрїни, вони можуть заохочуватись iншими засобами, що є в розпорядженнi Спiлки, а також представлятись до державних нагород i почесних звань.

Осередками Спiлки є вiддiлення Спiлки в Автономнiй Республiцi Крим, областях, містax Києвi та Севастополi, що об’єднують iндивiдуальних i колективних членiв, якi:

 • а) реалiзують цiлi та завдання Спiлки;
 • б) беруть участь у статутнiй дiяльностi Спiлки;
 • в) приймають у члени Спiлки, вiдраховують та виключають iз неї;
 • г) висувають делегатiв на з’їзд i до рiзних керiвних оргaнiв Спiлки, а також обирають представникiв у квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комісії адвокатури (голова вiддiлення Спiлки висувається до складу комісії за посадою);
 • д) вносять пропозицiї про представлення своїх членiв до державних нагород, почесних звань, рекомендують їх для поїздок по крїнi i за кордон для вивчення правового досвiду, вносять пропозицiї з iнших питань, пов’язаних зi статутною дiяльнiстю Спiлки;
 • е) здiйснюють матерiальне та моральне стимулювання членiв Спiлки;
 • є) забезпечують своечасне збирання i перерахування членських внecкiв на рахунок Спiлки.

Вiддiлення Спiлки дiє на пiдставi Положення, яке приймається загальними зборами членiв вiддiлення i затверджується Правлiнням Спiлки.

Керiвними органами Спiлки адвокатiв України е: з’їзд, Рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя; створюються постiйнi та тимчасовi комісії, секpeтapiaт та iншi структури для здiйснення цiлей i завдань Спiлки. Вищим керiвним органом Спiлки е з’їзд, який скликається не рiдше одного разу на п’ять pоків. Делегати на з’їзд обираються на загальних зборах вiддiлень Спiлки. Норма представництва на з’їзд визначаеться на засiданнi Ради, що передує з’їздовi. Позачерговий з’їзд Спiлки скликається у тримiсячний строк з iнiцiативи Ради, а також на вимогу Правлiння, Ревiзiйної Kомiciї Спiлки або не менш як 1/3 членiв Спiлки. 3’їзд вважається правомочним, якщо в його роботi бере участь не менше 2/3 обраних депутатiв.

3’їзд Спiлки розглядає будь-якi питання, що стосуються дiяльностi Спiлки, заслуховує звiт про роботу Спiлки. Виключною компетенцiєю з’їзду є:

 • а) затвердження Статуту Спiлки, внесення до нього змiн i доповнень, затвердження Положення про Ревiзійну комiсiю;
 • б) обрання президента, першого вiце-президента, вiце-президентiв, Ревiзiйноїкомiсiї;
 • в) формування Ради Спiлки.

Для внесення змiн у Статут Спiлки потрiбно не менше 2/3 голосiв делегатiв, якi беруть участь у роботi з’їзду.

9 стр., 4192 слов

Правовой статус президента РК

... поговорим ниже. У Назарбаева три дочери, семь внуков и два правнука. 1. Правовой статус президента РК Президент Республики Казахстан является главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления ...

3’їзд Спiлки прямим таємним або вiдкритим (за рiшенням з’їзду) голосуванням обирає з числа делегатiв з’їзду Президента, першого вiце-президента, вiце-президентiв Спiлки строком на п’ять pоків. Для їх обрання необхiдно набрати бiльше 50 % голосiв делегатiв, якi беруть участь у роботi з’їзду. Президент, перший вiце-президент, вiце-президенти можуть виконувати свої обов’язки на штатнiй основi, громадських засадах та за сумiсництвом. Президент, перший вiце-президент, вiце-президенти, члени Ради, члени Правлiння, голова i члени Ревiзiйної Kомiciї можуть бути достроково вiдкликанi за рiшенням з’їзду.

Президент Спiлки здійснює загальне керiвництво Спiлкою, роботою Ради, Правлiння та Ceкpeтapiaту Спiлки, подає звiти про роботу Спiлки, представляє Спiлку в державних органах, судах, громадських та мiжнародних органiзацiях, зокрема у Вищiй квалiфiкацiйнш комiciї адвокатури, пiдписує вiд iмeнi Спiлки, Ради, Правлiння та Ceкpeтapiaту документи, здiйснює iншi дiї згiдно зi Статутом.

Вiце-президенти обираються з числа делегатiв з’їзду i за посадою входять до складу Ради та Правлiння Спiлки. На вiце-президентiв покладається забезпечення постiйного зв’язку мiж керiвними органами Спiлки та адвокатами на мiсцях, координацiя дiяльностi вiддiлень Спiлки, сприяння виконанню рiшень Спiлки в peгioнax Укрaїни. Перший Biце-президент Спiлки координує роботу вiце-президентiв Спiлки та голiв постiйних комiсiй Спiлки.

У перiод мiж з’їздами вищим керiвним органом Спiлки є Рада Спiлки. До складу Ради входить представник вiд кожного регiонального вiддiлення, який обирається загальними зборами регiонального вiддiлення в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мicтax Києвi та Севастополi на пiдставi положення про нього; у разi вибуття члена Ради, Рада за поданням вiддiлення Спiлки має право на перiод до наступного з’їзду кооптувати до складу Ради виконуючого обов’язки члена Ради. До складу Ради за посадою делегуються президент Спiлки, перший вiце-президент та вiце-президенти Спiлки, голов и регiональних вiддiлень в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мicтax Києвi та Севастополi, голови, їх заступники та члени постiйних комiсiй Спiлки.

Рада Спiлки:

1визначае плани роботи Спiлки;

2 розглядає питання статутної дiяльностi Спiлки;

3 затверджує бюджет Спiлки i розглядає звiт про його виконання;

4 заслуховує звiти президента Спiлки, комiсiй, здiйснює iншi функції згiдно зi Статутом Спiлки, кpiм вiднесених до виключної компетенцiї з’їзду;

5 щорiчно заслуховує звiти Правлiння;

6 встановлює компетенцiю i затверджує положення про постiйнi та тимчасовi комісії Спiлки;

7 затверджує символiку й атрибутику Спiлки, положення про почеснi звання, нагороди та вiдзнаки Спiлки адвокaтiв Укрaїни;

8 за пропозицiями комiсiй Спiлки приймає загальнi для неї програми;

9 скликає з’їзди Спiлки та встановлює норму пред ставництва, звiтує перед з’їздом про свою дiяльнiсть;

10затверджує рiчнi бюджети Правлiння Спiлки i розглядає звiти про їх виконання;

11затверджує рiшення Правлiння Спiлки про вступ Спiлки до iнших громадських органiзацiй (об’єднань) та вихiд з них;

12вирiшує iншi питання дiяльностi Спiлки, що не входять до виключної компетенцiї з’їзду Спiлки.

Основна форма роботи Ради Спiлки — пленарнi засiдання, якi проводяться за необхiдностi, але не рiдше одного разу на piк.

3асiдання Ради проводяться з iнiцiативи Правлiння Спiлки, на вимогу президента Спiлки, першого вiце-президента, Ревiзiйної Kоміciї або не менше третини членiв Ради Спiлки.

15 стр., 7212 слов

Державне право України

... голосування строком на п'ять років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем ... пізніш як у двотижневий строк повернути його із своїми запереченнями до Верховної Ради Української РСР для повторного обговорення і голосування. Якщо Верховна Рада України більшістю ...

Виконавчим органом Спiлки є Правлiння, до складу якого входять президент Спiлки, перший вiце-президент Спiлки, вiце-президенти Спiлки з дiяльностi в peгioнax, вiце-президент Спiлки з мiжнародних зв’язкiв i голови постiйних комiсiй Спiлки. Правлiння розробляє пропозицiї та готує матерiали для розгляду на з’їздах, засiданнях Ради Спiлки та здiйснюе виконання їх рiшень; формує постiйнi й тимчаcові комiciї; органiзовує господарську та iншу поточну роботу Спiлки.

Для технiчного забезпечення роботи Спiлки дiє Секретapiaт, який очолює Голова Ceкpeтapiaту. Кiлькiсний склад Ceкpeтapiaту та його Голова затверджуються Правлiнням Спiлки.

Ревiзiйна комiсiя обирається в кiлькостi трьох осiб таємним або вiдкритим (за рiшенням з’їзду) голосуванням строком на п’ять pоків i дiє згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю, яке затверджуеться з’їздом.

Спiлка може створювати комiciї, склад як их формує Правлiння:

 • а) iз захисту прав та законних iнтepeciв членiв Спiлки;
 • б)законопроектну;
 • в) iз соцiальних питань;
 • г) з мiжнародних зв’язкiв;
 • д) з господарської дiяльностi;
 • е) з професiйної майстерностi;
 • е) з професiйної етики;
 • ж) молодiжну;
 • з)жiночу;
 • i) з вивчення iстopiї адвокатури України.

Спiлка aдвoкaтiв, за рiшенням Ради або Правлiння, може створювати й iншi комісiї (у тому числi тимчасовi) для реалiзацiї статутних завдань.

Кошти Спiлки формуються iз:

1 вступних i членських внесків;

2 коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безвозвратної фiнансової до помоги чи добровiльних пожертвувань;

3 коштiв i майна, переданих в установленому порядку державою;

4 надходжень вiд господарської дiяльностi заснованих Спiлкою пiдприємств i органiзацiй;

5 спонсорських та благодiйних внескiв, пожертвувань громадян;

6 будь-яких пасивних доходiв;

7 iнших джерел, не заборонених чинним законодавством. Спiлка, її вiддiлення можуть мати у власностi будинки, споруди, обладнання та iнше майно.

Члени Спiлки, якi припинили членство в Спiлцi або виключенi з нeї, не мають права на частку майна i коштiв Спiлки.

Розпорядження майном Спiлки здiйснюють кepiвнi органи Спiлки, а майном вiддiлень Спiлки — кepiвнi органи вiддiлень.

Припинення дiяльностi Спiлки може вiдбуватися шляхом реорганiзацiї або лiквiдацiї. Реорганiзацiя Спiлки вiдбувається згiдно з рiшенням з’їзду. Лiквiдацiя Спiлки можлива за рiшенням з’їзду або суду. У разi лiквiдацiї створюється лiквiдацiйна комiсiя.

Кошти та майно Спiлки не можуть перерозподiлятися мiж членами Спiлки i використовуються для виконання статутних завдань або на благодiйнi цiлi.

Література

1. Адвокатура України. Навчальний посібник. В.К, Шкарупа, О.В. Філонов, А.М. Титов, Ю.Я. Кінаш. — К.,2007р.

2. Баршевский М.Ю. Адвокатская этика. — 2-е изд. — М.,2000р.

3. Головацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі.Навчальний посібник. — К.,2003р.

24 стр., 11762 слов

Яка роль моралі і права в демократичному суспільстві

... різною, подекуди неоднозначною. 1. Поняття моралі і права як специфічних форм людської свідомості Мораль і право як складові форми людської свідомості ... У суспільстві найімовірніше існує раціональна проблема морально-правової відносності. Як у теорії А.Енштейна, так і в галузі морально ... вище може бути побут стародавніх мисливських та скотарських народів,у яких різниці між мораллю та правом зовсім ...

4. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі.(Видання друге)-К.,2006.

5. Логінова С.М.Адвокатьсяка таємниця. теорія і практика.-Київ. 2002.