Національна асоціація адвокатів України

Реферат

Національна асоціація адвокатів України: повноваження та організація діяльності

З метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування утворена Національна асоціація адвокатів України. НААУ є всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності та об’єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, захисту прав і законних інтересів членів НААУ.

Відповідно до ст. 45 Закону НААУ виконує такі завдання: 1) представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, делегує представників до органів державної влади;

2) захищає професійні права адвокатів та забезпечує гарантії адвокатської діяльності;

3) забезпечує високий професійний рівень адвокатів України;

4) забезпечує доступ і відкритість інформації стосовно адвокатів України;

5) виконує інші функції відповідно до Закону.

Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування. НААУ утворюється з’їздом адвокатів України і не може бути реорганізована. Ліквідація НААУ може бути здійснена лише на підставі закону.

НААУ не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені організацією, використовуються виключно на виконання статутних завдань організації або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами організації.

Статут НААУ затверджується з’їздом адвокатів України та є її установчим документом. Чинний Статут був затверджений З’їздом адвокатів України 17 грудня 2012 р. Зміни до статуту НААУ вносяться за рішенням З’їзду адвокатів України, за яке проголосували більшість делегатів, які беруть участь у роботі з’їзду. Зміни до статуту НААУ підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

34 стр., 16985 слов

Організація діяльності Адміністративних судів України

... адміністративних судів, Верховною Радою України перенесено кінцевий термін початку їх роботи на 1 липня 2007 року. Запропонований Комітетом з питань правосуддя проект Закону ... обіг понятійного інструментарію. Реферат присвячений проблемам оргінзації діяльності адміністративних судів, тому будуть ... апеляційних адміністративних судів є прикладом бездіяльності влади щодо виконання покладених завдань. За ...

Діяльність НААУ поширюється на територію всієї України. Основними принципами діяльності НААУ є: 1) верховенство права; 2) пріоритет суспільних інтересів; 3) аполітичність; 4) законність; 5) самоврядування; 6) незалежність; 7) демократичність; 8) прозорість і відкритість; 9) самостійність; 10) професіоналізм; 11) рівноправність; 12) виборність і підзвітність органів адвокатського самоврядування; 13) гласність і публічність; 14) обов’язковість до виконання рішень органів адвокатського самоврядування; 15) заборона втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката.

Для досягнення своєї мети НААУ ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння процесу формування правової держави в Україні;
 • сприяння гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних країн;
 • забезпечення захисту законних прав та інтересів і сприяння зміцненню існуючих правових норм щодо захисту прав та забезпечення гарантій адвокатів;
 • сприяння підвищенню ролі інституту адвокатури в українському суспільстві, підвищенню статусу професії адвоката в Україні;
 • сприяння розвитку правових форм самоорганізації адвокатської спільноти;
 • сприяння поліпшенню надання правової допомоги в Україні;
 • сприяння професійному розвитку адвокатів і поширенню етичних стандартів професії;
 • сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів;
 • реалізація завдань адвокатського самоврядування;
 • забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності;
 • підтримання високого професійного рівня адвокатів;
 • створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності;
 • сприяння розвитку адвокатського самоврядування в Україні, забезпечення гарантій його здійснення;
 • забезпечення належної діяльності органів адвокатського самоврядування;
 • сприяння розвитку та вдосконаленню правової допомоги в Україні;
 • забезпечення відкритості інформації про адвокатуру України та адвокатську діяльність;
 • забезпечення ведення ЄРАУ;
 • участь у формуванні Вищої ради юстиції;
 • представництво адвокатури в Україні та за її межами.
 • інші завдання, що випливають зі змісту чинного законодавства України, цього Статуту, а також рішень з’їзду адвокатів України, НААУ, РАУ.

Для виконання поставлених завдань НААУ в порядку, встановленому чинним законодавством України:

 • представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, організаціями, установами, підприємствами незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;
 • делегує своїх представників до органів державної влади;
 • бере участь у розробці нормативно-правових актів;
 • забезпечує належне виконання адвокатурою її конституційних завдань;
 • забезпечує високий професійний рівень адвокатів України, розробляє єдину методику професійної підготовки та перепідготовки адвокатів, помічників і стажерів адвокатів, поширює етичні стандарти професії;
 • сприяє досягненню адвокатурою повної самостійності, незалежності та самоврядування;
 • сприяє розвитку та зміцненню адвокатури, підвищенню ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, підвищенню статусу професії адвоката в Україні;
 • застосовує заходи щодо недопущення та припинення недобросовісної конкуренції у сфері адвокатської діяльності;
 • поширює та сприяє вивченню історії адвокатури, літератури, традицій з питань адвокатської діяльності;
 • сприяє науковій розробці питань, пов’язаних з діяльністю адвокатури, усуненню недоліків у правозастосовній діяльності;
 • сприяє залученню адвокатури до процесу законотворення та інших процесів, пов’язаних з розбудовою правової держави, впровадженню нових правових реформ;
 • організовує та проводить експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів і нормативних актів;
 • забезпечує захист соціальних і професійних прав, законних інтересів адвокатів в органах влади, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях та установах;
 • сприяє організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення юридичної освіти, розвитку юридичної професії та підвищення кваліфікації адвокатів;
 • взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями;
 • забезпечує доступ і відкритість інформації про адвокатуру України;
 • бере участь у розробці нормативно-правових актів, організації та проведенні експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів і нормативних актів з питань адвокатури та адвокатської діяльності;
 • вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та практики його застосування;
 • поширює правову інформацію серед населення, адвокатів, правових громадських організацій в Україні та за кордоном;
 • роз’яснює чинне законодавство України з питань адвокатури та адвокатської діяльності й узагальнення практики Європейського суду з прав людини;
 • сприяє зміцненню зв’язків між юридичною наукою, освітою і практикою;
 • засновує видавництва (редакції), в тому числі інтернет-видання, видання газет, журналів, науково-популярної, довідкової та іншої літератури;
 • розвиває міжнародні зв’язки, обмін професійним досвідом, співробітництво з міжнародними організаціями, всебічно сприяє імплементації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяльності;
 • підтримує зв’язки та обмін делегаціями зарубіжних країн та їх представниками, іншу міжнародну діяльність;
 • здійснює організацію та забезпечення проведення самостійно або спільно з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, у тому числі міжнародними, конгресів, конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, оголошує конкурси тощо, бере участь у відповідних заходах за кордоном;
 • засновує або вступає до міжнародних і всеукраїнських громадських організацій, підтримує міжнародні зв’язки, укладає відповідні міжнародні угоди, а також бере участь у здійсненні інших міжнародних заходів;
 • здійснює співробітництво та підтримку правових громадських об’єднань в Україні;
 • розробляє та реалізує програми обміну досвідом і стажування адвокатів за кордоном;
 • забезпечує дотримання етичних стандартів діяльності адвокатів;
 • сприяє розширенню можливостей впливу адвокатури на забезпечення фахового захисту прав і свобод людини в Україні;
 • здійснює організацію та координацію роботи органів адвокатського самоврядування;
 • надає інформацію та роз’яснення з питань, пов’язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування, а також стосовно прийнятих ними рішень;
 • встановлює нагороди і заохочення адвокатів, вносить пропозиції щодо представлення адвокатів до державних нагород України та інших відзнак державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • забезпечує доступ і відкритість інформації стосовно адвокатів України через ЄРАУ;
 • забезпечує виконання адвокатами захисту за призначенням і надання безоплатної правової допомоги у випадках, передбачених законодавством України;
 • здійснює виконання інших функцій, що випливають зі змісту чинного законодавства України, цього Статуту та актів НААУ.

Умови і порядок набуття членства у НААУ визначені Законом. З моменту державної реєстрації НААУ її членами стають усі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами НААУ з моменту складення присяги адвоката України. Члени НААУ мають право:

14 стр., 6982 слов

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: порядок призначення, ...

... до Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» Уповноважений з прав людини здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист кожного на території України і в межах її ... США стало запровадження великої кількості омбудсманів на різних рівнях: штату, округу, міста. У 1976 р. інститут омбудсмана був запроваджений у Португалії, а у ...

6 стр., 2824 слов

Судова система України ( )

... судів загальної юрисдикції. Склад судів формується на чітко визначених законом підставах. Згідно з Законом України “Про судоустрій” судову систему загальних судів України становлять: 1 ланка загальних судів ... цей особливий вид державної діяльності, визначено форми її здійснення, ... Україні на обласному рівні. Функціонує також Вищий арбітражний суд України. Створення надзвичайних судів, судів ...

 • брати участь в управлінні НААУ в порядку, передбаченому Законом і цим Статутом;
 • обирати та бути обраними до органів НААУ в порядку, передбаченому Законом і цим Статутом;
 • брати участь у роботі структурних підрозділів НААУ, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань НААУ;
 • голосувати при прийнятті рішень на З’їзді, загальних зборах, конференціях адвокатів;
 • одержувати методичну та організаційну допомогу у професійній діяльності;
 • вимагати розгляду на З’їзді будь-яких питань, що стосуються діяльності організації;
 • обговорювати будь-які питання діяльності організації, вносити на розгляд організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
 • одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність організації;
 • публікувати свої наукові праці та наукові статті у виданнях організації на умовах, затверджених РАУ;
 • одержувати допомогу у захисті своїх професійних прав і законних інтересів;
 • інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями З’їзду адвокатів України.

Водночас, члени НААУ зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Закону, цього Статуту, інших внутрішніх документів організації та виконувати рішення З’їзду, РАУ, регіональних конференцій та регіональних рад адвокатів, які є обов’язковими для членів НААУ і відповідають чинному законодавству України;
 • своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленими РАУ;
 • не допускати дій, що дискредитують НААУ;
 • інформувати органи НААУ про відомі їм факти, які можуть вплинути на її діяльність, а також про факти порушення цього Статуту;
 • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом і внутрішніми документами НААУ.

Організаційні та регіональні органи адвокатського самоврядування. Конференція адвокатів регіону

9 стр., 4479 слов

Професіограма адвоката

... виявляють бажання працювати; запроваджено присягу відповідного змісту, яку адвокат зобов'язаний був приносити. Особых вимогов пока ... невозможно», наголошувалося на обов'язку адвоката сумлінно діяти у справах вдів, сиріт, незаможних. У «Правах» було також вперше передбачено обов'язок реєстрації адвокатів у судах, де вони ...

національний асоціація адвокат україна

Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреси робочого місця яких знаходяться, відповідно, в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до ЄРАУ.

Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за пропозицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреси робочого місця яких знаходяться у відповідному регіоні, або РАУ. В разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які підписали таку пропозицію, або РАУ приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів регіону. Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону щодо скликання і забезпечення проведення конференції та визначає особу, яка головуватиме на засіданні конференції. Про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів регіону та питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня початку роботи конференції. Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі беруть участь більше половини делегатів конференції. Конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі.

До повноважень конференції адвокатів регіону належать:

1) обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;

2) обрання делегатів на З’їзд адвокатів України;

3) обрання представника адвокатів регіону до складу РАУ та ВКДКА, дострокове відкликання їх з посад;

4) визначення кількості членів кваліфікаційної та дисциплінарної палат КДКА, обрання голови та членів КДКА, дострокове відкликання їх з посад;

5) обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;

6) затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, КДКА;

7) розгляд і затвердження звіту ради адвокатів регіону, КДКА, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі ВКДКА і РАУ;

8) прийняття інших рішень відповідно до Закону.

Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються РАУ. Наприклад, рішенням РАУ № 136 від 1 червня 2013 р. затверджено Порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва та встановлення квоти представництва (далі — Порядок).

15 стр., 7212 слов

Державне право України

... може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. ... та матеріально-технічного забезпечення державної діяльності Президента Української РСР визначається законодавством України. Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК м.Київ, 5 липня 1991 року N 1295-XII ...

Відповідно до цього Порядку конференція адвокатів міста Києва скликається у зв’язку з необхідністю вирішення фінансових питань діяльності адвокатів регіону та затвердження кошторису витрат.

Делегати на конференцію адвокатів міста Києва обираються за квотою 1 делегат від 25 адвокатів, адреси робочого місця яких і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України у місті Києві, за умови підтвердження своїх даних, що вносяться до ЄРАУ, в Раді адвокатів міста Києва з наступним підтвердженням їх на Другому рівні відповідно до Порядку ведення ЄРАУ. Обрання делегатів на конференцію адвокатів міста Києва здійснюється на зборах адвокатів в адміністративно-територіальних регіонах міста Києва, визначених Радою адвокатів міста Києва, за складеними нею списками адвокатів для їх голосування на зборах регіонів міста.

Рада адвокатів міста Києва шляхом голосування приймає рішення, яким визначає заходи з організаційно-технічного забезпечення проведення конференції адвокатів міста Києва; визначає час, дату і місце проведення конференції; здійснює оголошення та повідомлення в газеті «Урядовий кур’єр», пов’язані з проведенням зборів адвокатів і конференції адвокатів міста Києва; Голова Ради адвокатів регіону укладає договори оренди приміщень для проведення відповідних зборів і конференції адвокатів міста Києва тощо.

Рада адвокатів міста Києва з метою проведення зборів адвокатів по висуненню делегатів на конференцію за 30 днів до зборів затверджує списки за наявними у неї даними ЄРАУ про адвокатів, які мають адреси робочого місця у місті Києві, і визначає кількість делегатів на конференцію адвокатів з урахуванням встановленої квоти та цих даних. На Голову Ради адвокатів міста Києва покладається відповідальність за достовірність відомостей про адвокатів, включених до списків, за адресою їх робочих місць, підтвердженою в ЄРАУ, у раді адвокатів регіону та їх даних, вказаних на Другому рівні ведення ЄРАУ.

Делегат (учасник) конференції вважається обраним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на зборах адвокатів регіону. Конференція адвокатів є повноважною за умови участі у ній більше половини обраних відповідними зборами адвокатів делегатів конференції адвокатів міста Києва. Голосування на конференції відбувається відкрито, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували проста більшість делегатів, присутніх на конференції.

Рада адвокатів регіону

У період між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування в регіоні виконує рада адвокатів регіону, яка підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються Законом і положенням про раду адвокатів регіону, яке затверджується РАУ.

Рада адвокатів регіону:

1) представляє адвокатів регіону;

2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;

3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;

4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

5) приймає присягу адвоката України;

6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

6 стр., 2510 слов

Спiлка адвокатiв України

... i затверджується Правлiнням Спiлки. Керiвними органами Спiлки адвокатiв України е: з'їзд, Рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя; створюються ... обирають представникiв у квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комісії адвокатури (голова вiддiлення Спiлки висувається до складу комісії за посадою); ... Укрaїни. Розмiр цих вiдрахувань за рiшенням з'їзду або Ради може змiнюватися. Колективнi члени сплачують вступний i ...

7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

8) розпоряджається коштами і майном відповідно до затвердженого кошторису;

9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до ЄРАУ;

10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

11) виконує інші функції відповідно до Закону, рішень конференції адвокатів регіону, РАУ, З’їзду адвокатів України.

Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рада адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Голова та члени ради адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років, адреси робочого місця яких знаходяться, відповідно, в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до ЄРАУ, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради адвокатів регіону більш як два строки підряд. Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією голови ради обирають зі свого складу заступника голови і секретаря ради. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не можуть водночас входити до складу КДКА, ВКДКА, ВРКА, РАУ, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посаду. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів регіону можуть отримувати за свою роботу винагороду, розмір і порядок виплати якої встановлюються конференцією адвокатів регіону. Голова ради адвокатів регіону:

1) представляє раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами;

2) забезпечує скликання та проведення засідань ради адвокатів регіону;

3) розподіляє обов’язки між своїми заступниками, секретарем і членами ради, дає їм доручення;

4) організовує та контролює діяльність апарата ради;

5) організовує та забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду адвокатів регіону, про регіональне відділення НААУ, рішеннями конференції адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, РАУ, З’їзду адвокатів України;

6) контролює виконання рішень ради адвокатів регіону.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

КДКА утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.

5 стр., 2142 слов

Особливості статусу адвоката іноземної держави

... й утверджується Радою Федеральної палати адвокатів. Кваліфікаційна комісія в тримісячний термін від дня подачі претендентом всі заяви про присвоєння йому статусу адвоката приймають рішення про надання ... і свобод можливо. Адвокат захищає закон від свавілля, тож діяльність адвоката відповідає як інтересам конкретного громадянина чи організації, іпублично-правовим інтересам держави і. Останнім часом ...

Установчим документом КДКА є положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, яке було затверджене Радою адвокатів України 17 грудня 2013 р. Також рішенням РАУ від 16 лютого 2013 р. затверджений Регламент КДКА регіону, який визначає порядок роботи КДКА з реалізації повноважень, наданих Законом, а також процедуру розгляду питань, віднесених до її компетенції Законом, іншими актами, що регулюють діяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

До повноважень КДКА належать:

1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;

2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;

3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;

5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень КДКА Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, ВКДКА, РАУ, З’їзду адвокатів України.

КДКА діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат.

Голова та члени КДКА обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років, адреси робочого місця яких знаходяться, відповідно, в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до ЄРАУ, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом КДКА більш як два строки підряд. Голова КДКА організовує і забезпечує ведення діловодства КДКА. Голова, член КДКА можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням конференції адвокати) регіону, яка обрала їх на посаду.

Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів палати обирає з числа членів палати голову та секретаря палати. Голова палати за посадою є заступником голови КДКА. Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної палати можуть бути достроково відкликані з посади. Голова, заступник голови, секретар палати, член КДКА не можуть водночас входити до складу ВКДКА, ревізійної комісії адвокатів регіону, ВРКА, ради адвокатів регіону, РАУ, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

Засідання КДКА вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів її палат. Засідання палати вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення КДКА приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених Законом. Рішення КДКА може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до ВКДКА або до суду.

Ревізійна комісія адвокатів регіону

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Ради адвокатів регіону та КДКА відповідно до Положення про РКА регіону від 17 грудня 2013 р. утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може подавати результати перевірок РАУ та З’їзду адвокатів України.

15 стр., 7481 слов

Європейський суд з прав людини як вищий орган з вирішення трудових спорів

... -учасниці: Європейський Суд з прав людини; Комітет міністрів Ради Європи; Комітет з прав людини ООН. Засідання Європейського Суду проводяться в Палаці Прав Людини. Організація діяльності Суду, правила процедури, порядок реєстрації заяв, їх розгляд, прийняття рішень встановлені Конвенцією ...

Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років, адреси робочого місця яких знаходяться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і відомості про яких включено до ЄРАУ. строком на п’ять років. Кількість членів ревізійної комісії адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону. Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала їх на посаду. Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть водночас входити до складу ВВРКА, КДКА, ВКДКА, РАУ, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.