Предмет і метод муніципального права

Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ТУРИЗМУ ТА

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВО

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Муніципальне право»

Виконала: студентка 3 курсу

заочної форми навчання 32 ПВ(Б)з групи

Александрова А. О.

Перевірив: Заросило В.В.

Київ 2019

Зміст

1. Поняття, предмет і метод муніципального права

1.1 Поняття муніципального права

1.2 Предмет муніципального права

1.3 Метод муніципального права

2. Зв’язок науки муніципального права з іншими галузями

Висновки

Список використаних джерел

1. Поняття, предмет і метод муніципального права

1.1 Поняття муніципального права

Муніципальне право України — галузь права України, норми якої виражають волю й інтереси її народу, держави та територіальних громад і регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування.

За своєю суттю муніципальне право є виразником волі й інтересів територіальних громад, усього народу та держави, оскільки муніципальні норми встановлюють або санкціонують як суб’єкти місцевого самоврядування (територіальні громади), так і народ й держава, приймаючи Конституцію та закони, якими визнається і гарантується місцеве самоврядування.

За своїм змістом муніципальне право виступає регулятором суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування, тобто відносин, пов’язаних з виникненням і існуванням місцевого самоврядування в межах певних адміністративно-територіальних одиниць, оскільки воно має у своїй основі природний, громадський характер, а також з його організацією і здійсненням.

За формою муніципальне право являє собою галузь права, джерелами якого є акти як локальних (статути територіальних громад, регламенти рад тощо), так і загальних, загальнонаціональних (Конституції, законів, підзаконних актів) норм права.

У системі права муніципальне право належить до публічного права, оскільки стосується насамперед і головним чином самостійного виду публічної (політичної) влади (демократії), яка, у свою чергу, належить територіальним громадян і здійснюється ними безпосередньо або через утворювані ними органи (ради та інші органи).

Ця галузь права комплексна, оскільки її норми регулюють або об’єктивно мають регулювати суспільні відносини, що є предметом впливу ряду традиційних та інших загальновизнаних галузей права, насамперед конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, земельного та ряду інших галузей публічного і приватного права.

22 стр., 10770 слов

Межі здійснення прав людини

... можна притягти до відповідальності. Отже, права людини під час їх здійснення завжди обмежуються правами інших людей, хоча на практиці встановити ці межі буває досить складно. За словами ... ті чи інші її особливості, можна пояснити смисл словосполучення «права і свободи людини». І поняття прав людини, і поняття свободи людини відображають людські можливості. У цьому принципова спільність цих понять. ...

Муніципальне право в системі права України — являє собою комплексну галузь публічного права, норми якої регулюють насамперед і головним чином організацію і здійснення влади територіальними громадами та утворюваними ними органами в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Проблемність назви «муніципальне право» полягає передусім утому, що в Конституції України використаний термін «місцеве самоврядування» і не вживається термін «муніципалітет», під яким, зазвичай, розуміють сукупність виборних органів системи місцевого самоврядування, «муніципальне утворення» як міське чи сільське поселення, в межах якого здійснюється місцеве самоврядування і існує муніципальна власність, місцевий бюджет, виборні органи місцевого самоврядування. Разом з тим у Конституції України як одна з форм власності закріплюється комунальна власність — власність територіальних громад сіл, селищ, міст. Тому деякі вчені пропонують називати нову галузь права комунальним правом, яке по суті є правом місцевого самоврядування.

Але термін «комунальне право» з ряду причин не сприймається в Україні. В юридичній, науковій, навчальній та іншій літературі все частіше вживається термін «муніципальне право». Відповідну назву мають навчальні дисципліни у вищих навчальних закладах.

Отже, назва відповідної галузі «муніципальне право України» є значною мірою умовною, запозиченою з інших національних правових систем. Аналогічну назву має ця галузь у Великій Британії, Іспанії, Російській Федерації, США та інших країнах.

1.2 Предмет муніципального права

Предметом муніципального права — є місцеве самоврядування як відносно самостійний вид суспільних відносин, пов’язаних з організацією і здійсненням влади територіальними громадами.

Місцеве самоврядування як предмет муніципального права -багатогранне явище. За своєю суттю воно є одним з основних принципів конституційного ладу і складових його системи, формою народовладдя, що властива територіальним спільнотам суспільства — територіальним громадам.

Зміст місцевого самоврядування полягає насамперед і головним чином у самостійному вирішенні територіальними спільнотами питань місцевого значення. У ст. 140 КУ зазначено, що «місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України».

Слід також зазначити, що територіальні громади й утворювані ними органи вирішують ще питання, делеговані їм органами державної влади.

За формою місцеве самоврядування — це насамперед волевиявлення територіальних громад, що здійснюється шляхом виборів, референдумів чи в інших формах або через утворювані ними органи.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою у встановленому законом порядку як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (ст.140 Конституції України).

Отже, місцеве самоврядування опосередковує собою відносно самостійний вид влади в системі народовладдя, влади народу, а саме -муніципальну владу як владу територіальних спільнот.

12 стр., 5662 слов

Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу ...

... що виявляється 2Див.: Стрегович В., - Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування./ Право України, - 1998 р., № 2 - ст. ... органів влади і місцевого самоврядування. В галузевій структурі права процес диференціації викликає виділення певних галузей у самостійні через ... в Україні дає змогу визначити одну з основних закономірностей, яка полягає в тому, що концептуальна ...

Це дає, достатні підстави стверджувати, що муніципальні норми мають відносно самостійний предмет свого впливу, регулювання, а їх система утворює самостійну галузь права України — муніципальне право.

Разом з тим муніципальне право як самостійна галузь права тісно пов’язана з іншими галузями права і насамперед з конституційним, адміністративним, фінансовим та іншими, норми яких в певних межах і формах регулюють відносини державної влади і народовладдя і частково входять до системи норм муніципального права.

Предмет муніципального права являє собою певну систему. Основними складовими цієї системи є відносини:

 • що пов’язані з організацією і проведенням місцевих виборів, референдумів та з іншими формами безпосереднього волевиявлення територіальних громад;
 • що пов’язані з діяльністю представницьких органів місцевого самоврядування (рад) і депутатів місцевих рад;
 • що пов’язані з діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування та муніципальних службовців;
 • що пов’язані з діяльністю сільських, селищних і міських голів;
 • що пов’язані з діяльністю органів самоорганізації населення;
 • органів місцевого самоврядування з органами державної влади, з іншими органами місцевого самоврядування, з об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами й організаціями;
 • фінансові, цивільні, земельні, соціальні, трудові, житлові та інші.

Це досить розгалужена система, яка до того ж постійно змінюється, розвивається і вдосконалюється за формою і змістом. З розвитком і утвердженням якісно нових відносин в системі місцевого самоврядування, особливо муніципальної власності й місцевих бюджетів, розвивається і утверджується муніципальне право.

1.3 Метод муніципального права

Метод муніципального права — є способом її впливу на суспільні відносини, зокрема на відносини в системі місцевого самоврядування. Кожній галузі права властивий, як правило, ряд методів.

Розрізняють такі провідні методи муніципального права:

 • імперативний;
 • диспозитивний;
 • рекомендаційний;
 • декларативний.

Пріоритетним є імперативний метод, оскільки норми цієї галузі регулюють передусім відносини державної влади і народовладдя, яке опосередковує собою місцеве самоврядування. Вплив муніципального права на суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування здійснюється шляхом застосування відповідних правових норм муніципального права в ході безпосереднього волевиявлення (місцевих референдумів, виборів тощо), а також органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Власне імперативний метод характеризується зрештою тим, що відповідні норми права не передбачають альтернативної поведінки чи діяльності, а в разі невиконання рішень місцевого самоврядування, прийнятих в межах компетенції відповідних суб’єктів місцевого самоврядування, настає відповідальність згідно з чинним законодавством.

21 стр., 10113 слов

Суб єкти адміністративного права

... організацій, і виконавчо- розпорядницькі структури органів місцевого самоврядування. Суб'єктами адміністративного права необхідно виділити і структурні частини підприємств, установ, ... належного поводження. Необхідно розмежувати поняття «суб'єкта адміністративного права» і «суб'єкт адміністративних правовідносин». Суб'єкт адміністративного права має потенційну здатність вступати в адміністративні ...

Диспозитивний метод переважно запозичений з галузей приватного права і є засобом впливу в основному на відносини, суміжні з муніципальними (владними) відносинами. Як юридичні особи суб’єкти місцевого самоврядування укладають договори з іншими юридичними особами, а також з органами державної влади.

Територіальні громади мають у своїй власності рухоме й нерухоме майно. Органи місцевого самоврядування, що управляють цим майном, можуть укладати різні договори щодо розпорядження ним чи набуття його.

Поряд з цими методами поширення набули методи рекомендацій (порад) і декларацій (проголошення принципів тощо), які характерні, зокрема, для міжнародно-правових актів (хартій, декларацій тощо) і статутів (хартій) територіальних громад.

Муніципальне право є складовою частиною системи права України. Воно тісно пов’язано з іншими галузями права. Найтісніший зв’язок існує з конституційним правом, за рахунок норм якого формується поперед усього муніципальне право.

Муніципальне право як комплексна галузь тісно пов’язане також з рядом галузей приватного права, зокрема цивільним, трудовим, житловим та іншими.

2. Зв’язок науки муніципального права з іншими галузями права

муніципальний право місцевий самоврядування

Муніципальне право як навчальна дисципліна — складова частина системи української юридичної освіти її предмет — муніципальна діяльність територіальних громад — охоплює по суті всі сфери місцевого життя і в силу цього має комплексний характер. Ця навчальна дисципліна вивчає та розкриває взаємодію норм муніципального права з нормами інших галузей права.

Місце навчальної дисципліни муніципального права в системі юридичних дисциплін обумовлено насамперед особливостями муніципального права як комплексної галузі права її співвідношення та взаємозв’язок з правовими дисциплінами визначається співвідношенням муніципального права з іншими галузями українського права.

Муніципальне право нове міждисциплінарне поле в середині системи суспільних наук. Його увага зосереджена на особливостях діяльності людини в рамках територіальних громад.

Центральна галузева юридична дисципліна — конституційне право яка закріплює основоположні начала організації і діяльності місцевого самоврядування, тому наука конституційного права використовує багато категорій і понять (місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, компетенція місцевого самоврядування, територіальні громади, загальні принципи організації місцевого самоврядування та ін.), які входять до наукового апарату муніципального права як навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна муніципального права щільно взаємопов’язана з іншими дисциплінами:

 • публічно-правового циклу:
 • адміністративне право;
 • фінансове право.
 • приватноправового циклу:
 • цивільне право;
 • земельне право;
 • господарське право.

З адміністративним правом навчальну дисципліну муніципального права єднає розгляд ними управлінських процесів. Предметом адміністративного права є державне управління, а предметом муніципального є самоуправління.

10 стр., 4691 слов

Основи конституційного права США

... значення Конституції як головного джерела права. [6 с.302] Метою реферату є вивчення основ конституційного права та якісних характеристик конституційно-правового розвитку США. У процесі вивчення ставляться ... механізму влади в США. конституційний конгрес самоврядування 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В США 1.1 Прийняття і структура Конституції Діюча Конституція США була прийнята в ...

Ці протилежні за своєю природою вектори управлінської діяльності є складовими елементами єдиної системи соціального управління, оптимальне функціонування якої є суттєвою ознакою цивілізованого суспільства. Тому вивчаються ці правові дисципліни здебільше паралельно.

Інші галузеві навчальні дисципліни в межах своїх предметів досліджують багато питань, пов’язаних з діяльністю територіальних громад і муніципальних органів у різних сферах місцевого життя. Навчальна дисципліна муніципального права взаємодіє з цими галузевими навчальними курсами, досліджуючи проблеми комунальної служби, комунальної власності, комунальних підприємств, місцевих бюджетів, муніципальних земель тощо.

Муніципальне право як комплексна навчальна дисципліна щільно пов’язана та взаємопереплітається з такими складними та суміжними не правовими дисциплінами, як муніципальний менеджмент, муніципальна економіка, регіональна економіка тощо, кожна з яких має власне відношення до процесів, що відбуваються у просторі функціонування територіальних громад. Безумовно, між ними існує певний розподіл праці, однак значне наукове перехрещення та взаємопроникнення має велику користь, вносячи у розвиток цих дисциплін синтез явищ і процесів.

Враховуючи це, муніципальне право як навчальна дисципліна повною мірою повинна використовувати досягнення як правознавства, так і суміжних з правовими науками дисциплін (соціології, політичної економії, економічної теорії, психології, педагогіки, менеджменту та ін.).

Однак, не повинно вести до розмивання нормативно-правового змісту проблем економічної та фінансової основи місцевого самоврядування, управління комунальною власністю, взаємовідносин муніципальних органів з підприємствами, установами, організаціями на своїй території тощо. У цьому плані важливе значення має узгодження відповідних тем з курсу муніципального права з дисциплінами приватноправового профілю. Без використання матеріалу відповідних дисциплін неможливо сформувати цілісне бачення проблем функціонування організаційних структур муніципальної системи економічної та політичної влади, управління муніципальним господарством, діяльності місцевих органів влади та управління.

Муніципальне право — прикладна навчальна дисципліна, вона повинна орієнтуватися на практику формування системи місцевого самоврядування України, враховувати зарубіжний досвід муніципального будівництва.

Разом з цим «заземлення» проблем муніципального права до рівня практичних потреб організації місцевого самоврядування в конкретному регіоні та населеному пункті повинно здійснюватися на суто науковій основі, з використанням глибоких наукових розробок по відповідній проблематиці.

Усе це має важливе значення в навчальному процесі, в орієнтації студентів на отримання теоретичних знань, з одного боку, та ознайомленням їх з організацією практичної діяльності територіальних громад і органів місцевого самоврядування — з іншого.

У даний час накопичений достатній досвід спеціалізованих, фрагментарних досліджень по окремих проблемах місцевого самоврядування, виникла нова навчальна дисципліна муніципального права, що має своїм предметом вивчення питань організації і здійснення місцевого самоврядування, суспільних відносин, що виникають на місцевому рівні. На цьому доброчинному тлі привертає увагу те, що феномен місцевого самоврядування залишається поки за рамками фундаментальних академічних досліджень і теоретичного осмислення.

15 стр., 7325 слов

Конституційні права і свободи людини і громадянина — Право ...

... є права і свободи людини, закріплені в спеціальному розділі Конституція України 1996 року, який іменується "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина". ... повноважень в установленому законом порядку тлумачити й застосовувати конституційні та галузеві норми так, щоб при цьому надавався ... юридичні гарантії від свавілля як з боку окремих осіб, так і держави водночас. До них належать: право людини ...

У науково-теоретичній літературі не приділяється достатньої уваги проблемам місцевого самоврядування з позицій філософії, соціології, на жаль, теорії права і держави, конституційного й інших галузей права. Тому одна з актуальних проблем сучасної науки полягає у заповненні існуючих прогалин, дослідженні самоврядної проблематики з позицій не тільки конституціоналізму і муніципального права, а й теорії права і держави. На перше місце має висуватися комплексний, міждисциплінарний підхід, спрямований на пошук теоретико-правової основи місцевого самоврядування, визначення оптимальних шляхів його взаємодії з інститутами громадянського суспільства та державними структурами.

Слід зазначити, що, як і будь-яка нова правова дисципліна, навчальна дисципліна муніципального права поки що залучає свої теоретичні положення з інших правових дисциплін, зокрема конституційного права. Але поступово вона набуває власний, відмінний від інших правових наук зміст і стає самостійною навчальною дисципліною.

Таким чином, муніципальне право в силу комплексного характеру предмета свого вивчення інтегрує теоретичні знання ряду галузевих юридичних дисциплін, які торкаються проблем діяльності суб’єктів місцевого самоврядування, в цілісну систему наукових знань про муніципальне право.

Формування і розвиток спеціальної правової галузі, науки та навчальної дисципліни муніципального права — один з важливіших факторів, що сприяє створенню та функціонуванню в Україні ефективної системи місцевого самоврядування.

Список використаних джерел

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Кіровоград, Державне видавництво, 1998. 72 с.

Література:

2. Погорілко В., Баймуратов М., Бальций Ю., Батанов О. Муніципальне право України // М.О. Баймуратов. К., 2009.

3. Любченко П. М. Муніципальне право України: навч. посіб. // Харків: Видавництво “ФІНН”, 2012.

4. Серьогіна С. Г., Любченко П. М., Бодрова І. І. та ін. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Муніципальне право» //Харків: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013.

5. Тетарчук І. Муніципальне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів// ЦНЛ. 2018.

Електронні ресурси:

6. https://advokatonline.org.ua.

7. https://pidruchniki.com.

8. http://kirovohrad.legalaid.gov.ua.

9. https://essuir.sumdu.edu.ua.

10. http://stud24.com.

11. http://www.info-library.com.ua.

12. .

13. https://westudents.com.ua.