Основні права та обов’язки громадських об’єднань споживачів

Реферат

Проект

«Спільнота споживачів та громадські об’єднання»

Проект «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» є спільною ініціативою Європейського Союзу та Програми розвитку ООН, що була започаткована у 2006 році. Загальною метою проекту є збільшення впливу громадянського суспільства на економічне життя країни згідно з європейськими стандартами. Зокрема, він покликаний сприяти розширенню доступу громадян до інформації про безпеку та результати незалежного тестування товарів та послуг і про права споживачів та механізми їх захисту, а також сприяти широкому обговоренню проблем, що стоять перед спільнотою споживачів в Україні.

Проект «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» працює у чотирьох взаємопов’язаних напрямках: поширення в Україні європейського досвіду та практик захисту споживачів, незалежного тестування та інформування про безпеку товарів та послуг; покращення доступу до споживчої інформації; розвиток споживчої освіти; сприяння розвитку механізмів реалізації прав споживачів.

Проект сприяє співпраці українських та європейських організацій громадянського суспільства з метою поширення в Україні європейського досвіду захисту споживачів; тестує та впроваджує поширені в Європі методології вимірювання індексу задоволеності споживачів; сприяє поширенню європейських практик незалежного тестування товарів та послуг. Крім того, проект популяризує соціально відповідальні практики ведення бізнесу, займається дослідженням широкого кола споживчих питань та поширює отриману інформацію серед української споживчої спільноти та відповідних державних органів.

Проектом створено Портал Споживача, джерело практичної споживчої інформації, звідки можна дізнатися про якість та безпеку товарів та послуг та отримати практичні поради, як поводитися у більшості типових споживчих ситуацій. На порталі також розміщено інформацію про організації громадянського суспільства та державні органи, що опікуються захистом споживачів. Крім того, проект «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» проводить загальнонаціональну соціальну рекламну кампанію, покликану підвищити споживчу свідомість українських громадян, проводить семінари для журналістів, видає та розповсюджує брошури та листівки з широкого кола споживчих питань. Також, проект розробляє стратегію створення пілотного інформаційного центру для споживачів та громадських об’єднань.

4 стр., 1723 слов

Об’єднання громадян як суб’єкт адміністративного права

... зводиться до того, щоб, по-перше, через норми адміністративного права закріпити повноваження громадських об’єднань у сфері державного управління, ... прав і законних інтересів, а втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань громадян, як і втручання об’єднань громадян ... однієї іншої держави. 3. За способом обліку членів громадські організації можуть поділятися на такі: а) що мають ...

Проектом, у тісній співпраці із Міністерством освіти та науки України, успішно розроблено концепції споживчої освіти для середньої та вищої школи. Проект працює над розробкою робочих навчальних програм споживчої освіти та включенням їх до переліку навчальних курсів. Крім того, проект планує організувати навчання для викладачів курсів споживчої освіти, аби створити підґрунтя для якомога ширшого впровадження споживчих знань в українську освіту.

Проект підтримує аналіз та консолідацію судових практик захисту прав споживачів, зокрема справ щодо захисту невизначеного кола споживачів, готує та розповсюджує публікації щодо кращих адвокатських практик у цій сфері, сприяє активному обміну інформацією між юристами громадських споживчих організацій. Також, за активної участі провідних фахівців у галузі судочинства, ведеться робота із створення довідника для суддів щодо розгляду справ, пов’язаних із порушеннями прав споживачів.

2. Громадські організації споживачів (об’єднання споживачів)

З метою захисту своїх законних прав та інтересів споживач мають право об’єднуватися у громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Об’єднання споживачів є громадськими організаціями, що провадять свою діяльність відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян».

Держава підтримує діяльність об’єднань споживачів.

Об’єднання споживачів мають право:

 • вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них;
 • проводити самостійно або звертатися до уповноважених державних органів щодо проведення експертизи та випробування продукції;
 • одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • сприяти відповідним державним органам у здійсненні контролю за якістю продукції та обслуговування;
 • надавати юридичну і консультаційну допомогу споживачам згідно із законодавством;
 • вносити пропозиції щодо розроблення нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості продукції;
 • представляти і захищати інтереси споживачів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування згідно із законодавством;
 • вносити органам виконавчої влади і суб’єктам господарювання пропозиції про заходи щодо підвищення якості продукції, про тимчасове зупинення випуску та реалізації продукції, яка не відповідає встановленим вимогам щодо якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації продукції, що становлять небезпеку для життя, здоров’я та майна громадян або завдають шкоди навколишньому природному середовищу, фальсифіковану та дефектну продукцію, а також про коригування цін, встановлених з порушенням законодавства;
 • звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій.

При задоволенні такого позову суд зобов’язує порушника довести рішення суду у встановлений ним строк через засоби масової інформації або іншим способом до відома споживачів.

67 стр., 33475 слов

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

... ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ 3.1 Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Строки чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення 3.2 Зміст права інтелектуальної власності на географічне зазначення РОЗДІЛ 4. ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ 4.1 Міжнародна практика захисту прав інтелектуальної власності на географічне зазначення ...

Рішення суду, що набрало законної сили, про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів є обов’язковим для суду, що розглядає позов споживача щодо цивільно-правових наслідків їх дій з питань, чи мали місце ці дії і чи були здійснені вони цими особами;

 • відповідно до законодавства захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів);
 • звертатися до правоохоронних органів та органів виконавчої влади про притягнення до відповідальності осіб, винних у випуску та реалізації продукції неналежної якості;
 • інформувати громадськість про права споживачів;
 • сприяти розвитку міжнародного співробітництва у сфері захисту прав та інтересів споживачів.

Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і життєдіяльності.

Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.

Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди.

Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

 • захист своїх прав державою;
 • належну якість продукції та обслуговування;
 • безпеку продукції;
 • необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);
 • відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;
 • звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;
 • об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

Споживачі зобов’язані:

 • перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
 • в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
 • користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

— з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації — дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

20 стр., 9878 слов

Система прав і свобод громадянина, закріплених Конституцією України

... виділити судовий захист прав і свобод людини, правову допомогу кожній людині, гарантії при здійсненні правосуддя тощо. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні Права і свободи людини є основним ... і потреб. Конституційні права і свободи мають свою систему й ознаки, що відрізняють їх від інших прав і свобод. По-перше, вони володіють верховенством. Усі інші права і свободи ...

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право:

 • давати суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;
 • перевіряти у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, додержання обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг;
 • безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення цих суб’єктів.

Порядок проведення таких перевірок визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів;

 • відбирати у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету. У разі встановлення за результатами проведених досліджень (експертизи) факту реалізації продукції неналежної якості та/або фальсифікованої суб’єкт господарювання, що перевірявся, відшкодовує здійснені за це витрати. Кошти відшкодовування витрат зараховуються до державного бюджету. Порядок відбору таких зразків визначається Кабінетом Міністрів України;

— Положення першого речення пункту 3 частини першої статті 26 у частині оплати вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету набирає чинності з 1 січня 2007 року. До цієї дати зазначена оплата здійснюється за рахунок суб’єктів господарювання, що перевіряються згідно з абзацом другим пункту 1 Прикінцевих положень цього Закону:

 • проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію. У разі неможливості повернення продукції, яка була використана (одержана) під час контрольної перевірки, відшкодування затрат відноситься на результати діяльності суб’єктів господарювання. Порядок проведення таких перевірок визначається Кабінетом Міністрів України;
 • одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цієї продукції;
 • припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення суб’єктами господарювання виявлених недоліків;
 • забороняти суб’єктам господарювання реалізацію споживачам продукції:
 • а) на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів;
 • б) на яку в нормативно-правових актах та нормативних документах встановлено обов’язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я, майна споживачів та охорони навколишнього природного середовища, якщо продукцію внесено до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, але яка не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);
 • в) ввезеної на територію України без документів, які підтверджують її належну якість;
 • г) на яку строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув;
 • ґ) яка є фальсифікованою; забороняти суб’єктам господарювання реалізацію споживачам продукції:
 • приймати рішення про:
 • а) припинення суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, — до усунення виявлених недоліків;б) тимчасове припинення діяльності суб’єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг, у тому числі ресторанного господарства, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, — до усунення виявлених недоліків;
 • опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;
 • подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів;
 • передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання чи досудового слідства;
 • накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються за місцезнаходженням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів або його територіальних органів;

8 стр., 3619 слов

Реферат податкове право

... Якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов'язані з різнобічним рухом грошових ресурсів, то податкове право виділяє тільки відносини ... продукції; стимулювання підприємницької виробничої діяльності і інвестиційної активності; обов'язковість; рівнозначність і пропорційність; рівність, недопущення будь-яких проявів дискримінації, забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання ...

13 стр., 6379 слов

Фізична особа як суб’єкт цивільного права

... обов'язки, фізична особа має бути не лише правоздатною, алу й дієздатною. У найбільш простому вигляді дієздатності як правова категорія може бути визначена як здатність особи своїми діями набувати права ... поняттям людини, як істоти біологічної: іноді ці поняття тотожні, а іноді-поняття “фізична особа” вужче за поняття “людина”. Правоздатність фізичної особи - це здатність людини мати цивільні права і ...

 • накладати на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, стягнення, передбачені статтею 23 цього Закону, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Результати перевірок суб’єктів господарювання службовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів оформлюються відповідними актами.