Трудовий договір як форма реалізації права на працю

Реферат

15

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Трудовий договір як форма реалізації права на працю

Потопахіна О.М., к. ю. н., доцент

Одеса, Україна

Устав имеет нормативное утверждение трудового договора в национальном законодательстве и в законодательстве западноевропейских регионов. Роль трудового договора рассматривается как основная форма реализации права на труд. Уважение необходимости установления четких критериев определения трудового договора с точки зрения гражданско-правовых соглашений на основе практики.

Ключевые слова: право на занятие спортом, нетипичные формы труда, трудовые договоры, трудовое право.

Трудовий договір є основною правовою формою реалізації конституційного права людини та громадянина на працю, тобто можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст.43 Конституції України) [1].

Право на працю у свою чергу закріплюється у всіх міжнародних основоположних актах як одне з основних прав людини та громадянина, зокрема в Загальній декларації прав людини, схваленій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні й культурні права (ст.6), багатьох конвенціях Міжнародної організації праці (далі — МОП).

Прежде всего, важно принять меры для обеспечения международных стандартов в сфере занятости. На їх основі має формуватися й розвиватися національне законодавство кожної країни, оскільки «утримання міжнародних стандартів праці являє собою концентроване вираження досвіду багатьох країн, плід ретельного відбору найбільш цінних та універсально значущих норм і положень національних систем трудового права, створення оригінальних синтетичних правил за участю юристів, що представляють існуючі системи правового регулювання праці, підсумок зіткнення різних думок і підходів, різнорідних політичних сил та інтересів, ідеологічних концепцій, знаходження компромісних юридичних формул, трансформованих у міжнародні норми» [2, с.268].

трудовий договір національне законодавство

Проблеми трудового договору завжди були в центрі уваги науковців. Теоретичні та практичні питання правового регулювання трудового договору досліджують у своїх роботах такі представники науки трудового права: Н.Б. Болотіна, Є.М. Бондаренко, Ю.В. Баранюк, В.С. Венедиктов, Л.П. Гаращенко, С.Ю. Головіна, К.Н. Гусов, О.В. Данилюк, С.В. Дріжчана, В.В. Єршов, Е.А. Єршова, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, В.М. Лебедєв, А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, І.П. Лаврінчук, О.В. Макогон, О.М. Могильний, С.П. Маврін, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, Б.А. Римар, С.О. Сільченко, О.В. Смирнова, М.П. Стадник, В.М. Толкунова, Г.І. Чанишева, Є.Б. Хохлов, Н.М. Хуторян, О.М. Хуторян та ін.

10 стр., 4768 слов

Суб\’єкти трудового права України ( )

... та ради народних депутатів у межах відповідної території. 2. Громадяни як суб’єкти трудового права України Громадянином визнається фізична особа, яка володіє певним цивільним статусом, тобто сукупністю обставин ... Трудовий договір працівник укладає не з уповноваженою власником службовою особою, а з підприємством, установою, організацією як юридичною особою, де він і реалізує своє право на працю. В ...

Актуальность их объясняется еще и тем, что в нынешних представлениях о трудовых договорах особое значение имеют не только связь с процессами глобализации, но и связь с небольшим финансово-экономическим кризисом. В мире эскалации кризисов в странах начали действовать силы, чтобы предотвратить экономический спад и изменить наследие роботов для населения. Спильня зусиллианских держав по борьбе с экономическим кризисом превратилась в инструмент посреди социальных и экономических трудностей. Проте стан ринку праці в багатьох країнах продовжує погіршуватися, тому ймовірно, що це поставить під загрозу більшість досягнень останнього десятиліття в питаннях забезпечення людей гідною роботою [3].

Ще 8 вересня 2000 р. була прийнята Декларація тисячоліття ООН, яка ставила завдання забезпечення того, щоб глобалізація стала позитивним фактором для всіх народів світу [4].

Так, А.М. Лушніков і М.В. Лушникова справедливо цитирует тех, кто в сознании рынка согласен с оптимальным решением важнейших проблем науки о трудовом праве. Отступать от традиционных позиций трудового договора уже неосмотрительно. Отже, необхідні нові, загальнотеоретичні підходи, що враховують сучасні досягнення теорії договорів [5, с.268].

С уставом продвигается нормативное закрепление трудового договора как форма реализации права на працю и внесение целостных предложений.

Консолидация в правовых актах правил, регулирующих трудовые договоры, и связанных с ними положений не имеет большого значения как в национальном законодательстве, так и в международном праве.

У міжнародних актах поняття трудового договору не закріплюється. С большим уважением относятся к голосу умов практиков, получивших статус международных трудовых стандартов. Так, у Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 р. закріплено одне з основних трудових прав — право на справедливі та сприятливі умови праці. Суть этого права заложена в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. Следовательно, для чиновника важно обеспечить право на винный город без какой-либо дискриминации, право на равную плату за равную практику.

Право на гідну винагороду за працю проголошується не тільки в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні й культурні права, а й у конвенціях МОП № 100 «Про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності» (1951 р.) та № 95 «Про охорону заробітної плати» (1952 р.) тощо.

Право на справедливі умови праці передбачено ст.2 переглянутої Європейської соціальної хартії (далі — Хартія).

Крім того, в окремій ст.4 закріплено право на справедливу винагороду, що передбачає, зокрема, право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм і їхнім сім’ям достатній життєвий рівень.

Європейська соціальна хартія (переглянута), на відміну від міжнародних актів, що закріплюють лише загальні положення про право всіх громадян на освіту, закріплює право на професійну орієнтацію та професійне навчання. При цьому Хартія передбачає обов’язок держав створювати або підтримувати службу, яка допоможе всім особам, включаючи інвалідів, вирішити проблеми професійного вибору та професійної кар’єри з належним урахуванням особистих якостей працівника та його професійних можливостей. Чартерные назначения можно рассматривать как юридический отдел для включения в трудовой договор соглашения.

24 стр., 11520 слов

Субъекты трудового права и их правовой статус

... квалификационной работы: охарактеризовать понятие субъектов трудового права; рассмотреть особенности физических лиц как субъектов трудового права; определить особенности юридического лица как субъекта трудового прав; выявить иных субъектов трудового права и их особенности. Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы являются субъекты трудового права. ...

Одне із цікавих рішень, прийнятих на рівні Європейського Союзу (далі — ЄС), стосується спроби врегулювати взаємодію роботодавця та потенційного працівника ще на стадії, що передує укладенню трудового договору. Законодавці Європейського Союзу вирішили цю проблему, прийнявши Директиву 91/533/EEC «Про зобов’язання роботодавця інформувати працівників про умови, які застосовуються до трудового договору або трудових правовідносин» від 14 грудня 1991 р. Директива закрепила право работодателя и правила общения с рабочей силой, а точнее, правильное знание трудового договора.

Останнім часом намітилася тенденція розвитку трудового права України (і в цілому пострадянських систем права) у напрямі приєднання до германської підгрупи в межах континентальної (романо — германської) правової сім’ї [6, с.55]. Щодо цього В.С. Нерсесянц зауважує, що системи права Західної Європи, які відрізняються найбільш високим рівнем правової розвиненості, усе ще залишаються орієнтиром для національних систем права та продовжують визначати напрям подальшого розвитку права у всьому світі [7, с.15].

Основи трудового права в країнах Західної Європи закладені в конституціях (основних законах), у яких закріплюється міжнародно-правовий стандарт заборони примусової праці й гарантується свобода праці (наприклад, ст.12. Конституції Федеративної Республіки Німеччина 1949 р., ст.35 Конституції Італійської Республіки 1947 р. [8, с.157, с.250]).

Для західних країн не характерне кодифіковане трудове законодавство. Загальні правила про договір особистого (трудового) найму (послуг) за історичною традицією законодавства країн континентальної Європи містяться в цивільних кодексах (укладеннях): в Австрії — параграфи 11511164 Цивільного укладення 1811 р.; в Італії — ст. ст. 2094-2134 Цивільного кодексу 1942 р.; у ФРН — параграфи 611-630 Німецького цивільного укладення 1896 р. (Bьrgerliches Gesetzbuch), яке набрало чинності 1 січня 1900 р. По законодательству ИТАЛИИ разум о банальности рабочего дня и трудовой жизни входит в работу договора. Згідно зі ст.1 Декрету-закону № 692 від 15 березня 1923 р. максимальна тривалість робочого дня робітників і службовців на торгових і промислових підприємствах становить 8 годин, максимальна тривалість робочого тижня становить 48 годин. Стаття 2099 Цивільного кодексу Італії передбачає обов’язок роботодавця виплатити працівникові справедливу винагороду, розмір якої визначається залежно від положень колективного договору, судової практики, звичаїв або встановлюється суддею з урахуванням думки професійних спілок.

У юридичній літературі на Заході трудовий договір розглядається як центральне поняття, головний інститут трудового права, навколо якого групуються такі питання, як дисципліна праці та трудовий розпорядок, заробітна плата, робочий час, перерви в роботі та частково охорона праці. Ці питання зазвичай трактуються в концептуальному плані в контексті права й обов’язків сторін трудового договору [9, с.100].

16 стр., 7939 слов

Система трудового права

... структуру системы трудового права. Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: Дать понятие и раскрыть структуру системы трудового права Рассмотреть структуру общей части системы трудового права Дать характеристику особенной части системы трудового права Методологическую основу курсовой работы составили ...

Сутність трудового договору полягає в тому, що працівник приймає на себе зобов’язання трудитися на визначеного наймача в обмін на заробітну плату й за наявності юридичної підлеглості (залежності).

В зарубежной литературе встречаются такие признаки трудового договора, как добровольность, оплата труда. особенно важно опираться на добровольный характер трудового договора — проявление свободы практиков, что является основной причиной экономического примуса. Ідеться, зокрема, про свободу вибору партнера, свободу розірвання трудового договору, свободу погоджуватися або не погоджуватися на надурочну роботу.

Водночас за всієї специфіки трудовий договір із точки зору його змісту, формальних характеристик, на думку більшості західних фахівців, є різновидом цивільно-правового договору найму послуг, договором приватного права, що передбачає можливість поширення на нього загальних принципів і норм цивільного зобов’язального й договірного права. Традиційним трактуванням трудового договору як різновиду договору приватного права пояснюється те, що в низці країн (Німеччині, Італії, Швейцарії, Нідерландах) трудовий договір регулюється нормами цивільних кодексів. У Кодексі праці Франції встановлено, що трудовий договір регулюється правилами цивільного права (за відсутності спеціальної регламентації в законодавстві про працю).

Із цієї точки зору трудовий договір є двостороннім, консенсуальним (зобов’язання сторін ґрунтуються на їхній згоді), оплатним, фідуціарним, таким, що має специфічну мету (каузу).

Ряд иностранных юристов характеризует трудовой договор как разновидность гражданско-правового договора.

Этот ранг, по сути, заключается в том, что в правовой доктрине западноевропейской страны представление о трудовом договоре как о разновидности гражданско-правового договора найма на работу распространяется на новые нормы гражданского права. В то же время, контракт должен быть заключен в самой широкой форме доведения работников до уровня, когда они в значительной степени перестрахованы в гражданском порядке: юридическое понимание этого проекта.

В национальном трудовом законодательстве есть договор, который должен быть признан центральным правовым учреждением. Реализация конституционного права на працю, протагонистом соглашения с роботом-работодателем о трудовых договорах, которое является наиболее распространенным по трудовому праву юристами. Право на заключение трудового договора регулируется нормами трудового законодательства, которые содержатся в Своде законов о Право Украины, в других актах трудового законодательства.

Сучасними дослідниками висловлюється думка про те, що в умовах ринкової економіки трудовий договір як організаційно-правова модель здійснення найманої праці вичерпав себе, а його місце зайняв цивільно-правовий договір про працю [10, с.24]. З таким висновком не можна погодитися. У вітчизняній літературі звертається увага на те, що трудовий договір, з одного боку, містить формальні ознаки звичайного двостороннього мінового правочину, що зближує його із цивільно-правовими договорами, з іншого боку, має суттєві (а в деяких випадках принципові) відмінності від договорів цивільно-правового характеру [11, с.151]. Само заключение не допускает включения трудовых договоров в гражданско-правовые соглашения. При этом договор считается независимым от договора видом договора.

4 стр., 1601 слов

Поняття і види правовідносин у трудовому праві. Трудові відносини

... відповідальності сторін трудового договору за шкоду, заподіяну іншій стороні, а також процесуальні відносини з вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів — до оголошення страйку включно. Суб’єкти правовідносин у сфері трудового права можуть ...

Як слушно відзначає Д.М. Тяжелая роль трудового договора как регулятора трудовых прав не может быть квалифицирована как трудовое право согласно гражданскому праву, поскольку некоторые работники имеют право развиваться в соответствии с их собственными суверенными законами, а не в порядке гражданского права. Трудове право дедалі більше віддаляється від цивільного. Тому варто вести мову про визначення характеру відносин, що регулюються трудовим і цивільним правом, та розмежування предметів цих галузей права, про доцільні й недоцільні рішення щодо зміни цієї межі, про субсидіарне застосування норм прав і свобод">цивільного права до трудових відносин, як це передбачено ч.1 ст.9 Цивільного кодексу України, про лібералізацію трудоправового регулювання цих відносин, про необхідність активізації досліджень у сфері трудового права з метою довести його розвиток до такого рівня, який би виключав субсидіарне застосування норм цивільного права до трудових відносин [12, с.9].

Кроме того, проблема введения трудового договора из гражданско-правовых договоров становится все более актуальной и практически не имеет своего уникального решения на российских землях. Необхідним є нормативне закріплення на міжнародному рівні єдиних критеріїв, за якими можна буде орієнтуватися під час визначення правової природи договору, незалежно від його фактичної назви, що дозволить позбутися тенденції приховування трудових правовідносин під видом цивільно-правових.

З проблемою розмежування трудових і цивільно-правових договорів тісно пов’язана також проблема появи нових форм реалізації права на працю, так званих нестандартних (атипових) форм зайнятості (аутсорсінг, аутстаффінг, позикова праця, лізинг персоналу, домашня праця, дистанційна праця тощо).

Соглашение о создании роботов для значимых форм занятости требует четкого определения правовой природы.

Законодательство Европейского Союза отвергает собственную приватизацию, а также проблему принятия на себя какой-либо ответственности без оформления трудового договора, поэтому такие ошибки не допускаются, поскольку они не допускают традиции выработки условий соглашения. Видимо увижу нанятых, появлюсь, помимо рабочих, которые традиционно работают по трудовым договорам, оговоренным с учителями-роботами, особенно тех, кто работает «без контракта», поскольку на практике я буду называть их «фрилансерами». Регулюванню діяльності таких осіб, які відносяться до категорії «незалежних працівників», присвячено ст.15 Директиви 2003/109/ЕС Ради «Про статус громадян третіх країн, що проживають на довгостроковій основі» від 25 листопада 2003 р. У цій статті вказується, що доказом належності особи до категорії незалежних працівників є наявність у нього фінансових коштів, необхідних, відповідно до національного права, для здійснення економічної діяльності в такій якості шляхом пред’явлення потрібних документів і дозволів.

8 стр., 3711 слов

Трудове право України

... перетворення зумовили необхідність врегулювання трудових відносин на нових принципах, зокрема: оптимального збалансування виробничої і соціальної (захисної) функції трудового права; розвитку соціального партнерства (зміщення ... організаціях. Що ж до індивідуальних трудових відносин, то вони вважалися предметом цивільного права та здійснювались у рамках договору підряду. Однак сучасні перетворення в ...

Пение специальностей в правовом регулировании трудового договора на территории Европейского Союза и близлежащих регионов Є С учетом особенностей правовой базы одной из первых сторон — юридического руководства. Поряд із національним громадяни набувають так зване «європейське громадянство», яке зумовлює виникнення нових прав та обов’язків, які «постають із того факту, що людина перебуває в правовому зв’язку безпосередньо з Європейським Союзом» [13, с.3]. для Суда является обычной практикой иметь предшественника — будь то лицо, такое как законное юридическое лицо, проделанная работа выполняется за вознаграждение — за вознаграждение. Оскилки из «предшественника» понимания суть фундаментального принципа чрезмерной свободы в C, то, по мнению Суда C, он виновен в самом широком смысле.

Сфера трудовых договоров, на границах которых реализуются трудовые договоры, за последний час стала предметом уважения Международной организации труда. На підставі обговорення Доповіді V «Сфера трудових відносин» Міжнародна конференція праці на 91 — й сесії 2003 р. прийняла Висновки про трудові відносини [14, с.578]. Питання про трудові відносини було включено до порядку денного 95-ї сесії Міжнародної конференції праці 2006 р., унаслідок обговорення якого була прийнята Рекомендація МОП № 198 про трудове правовідношення (2006 р.).

У п.10 Рекомендації МОП №198 про трудове правовідношення 2006 р. закріплено обов’язок держав — членів сприяти застосуванню чітких методів, що дозволяють орієнтувати працівників і роботодавців щодо визначення існування індивідуального трудового правовідношення.

Министерство образования и науки, концепция труда одинакова, она присутствует во всех правовых системах и традициях, если за урожай ответственны права тех, кто связан с работой, широко распространены по всей стране. Уряди, роботодавці та працівники поділяють прагнення щодо забезпечення того, щоб критерії, якими визначається реальне існування трудових відносин, були досить чітко сформульовані, щоб легше було визначити сферу застосування різного законодавства й щоб воно охоплювало саме тих осіб, яких воно покликано охоплювати, тобто осіб, які перебувають у трудових відносинах.

Министерство образования и науки первым назвало работу правовидности в качестве свидетеля, поскольку я открываю юридические звонки как особый человек, называемый «вербовщиком предшественника», и как особый человек, называемый «роботом» учитель », потому что человек увидит свою вину ради наших певцов. Самостійна зайнятість і незалежна праця, засновані на комерційних контрактах і цивільних підрядних домовленостях, за визначенням, не входять до сфери трудових відносин [15, с.80].

МОП рекомендує державам-членам передбачити чітке визначення умов, що застосовуватимуться для встановлення факту існування трудового правовідношення, зокрема підлягання або залежність, а також зобов’язує їх передбачити можливість визначення у своїх законодавчих і нормативних правових актах або іншими засобами конкретних ознак існування трудового правовідношення. До цих ознак могли б бути віднесені такі елементи:

 • а) той факт, що робота виконується згідно з вказівками й під контролем іншої сторони;
 • передбачає інтеграцію працівника в організаційну структуру підприємства;
 • виконується винятково або переважно в інтересах іншої особи;
 • виконується особисто працівником;
 • виконується відповідно до певного графіку або на робочому місці, що зазначається або узгоджується стороною, яка замовила її;
 • має певну тривалість і припускає певну наступність;
 • вимагає присутності працівника;
 • передбачає надання інструментів, матеріалів і механізмів стороною, яка замовила роботу;
 • б) періодична виплата винагороди працівнику — той факт, що ця винагорода є єдиним або основним джерелом доходів працівника;
 • здійснення оплати праці в натуральному виразі шляхом надання працівнику, наприклад, харчових продуктів, житла або транспортних засобів;
 • визнання таких прав, як щотижневі вихідні дні й щорічна відпустка;
 • оплата стороною, яка замовила проведення робіт, поїздок, що здійснюються працівником у цілях виконання роботи;
 • або те, що працівник не несе фінансового ризику (п.13 Рекомендації МОП № 198 про трудове правовідношення 2006 р.).
  13 стр., 6249 слов

  Предмет и метод трудового права

  ... структуре курсовая работа состоит из введения, двух глав, разбитых на параграфы, заключения, списка нормативных правовых актов и использованной литературы. Глава I. Особенности предмета трудового права 1.1. Понятие предмета трудового права Предметом трудового права организации ...

Те же знаки, что и для обозначения проявления рабочих наименований, являются основными критериями обозначения правовой природы договора, предусмотренными трудовым, а не гражданским законодательством.

МОП відзначає, що справедливе управління ринком праці неможливе без наявності чітко сформульованих правил та що законодавчі й інші нормативно-правові акти повинні бути досить чіткими та точними, щоб приносити прогнозовані результати, проте водночас необхідно уникати створення жорстких структур і втручання в суто комерційні або незалежні підрядні відносини. Законодавство та його інтерпретація повинні відповідати цілям гідної праці, а саме сприяти кількісному зростанню й підвищенню якості зайнятості; вони повинні бути досить гнучкими, щоб не перешкоджати появі нових форм гідної зайнятості та сприяти такій зайнятості й економічному зростанню.

У Декларації МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації, прийнятій на 97-й сесії Міжнародної конференції праці 10 червня 2008 р., відзначається, що у світі, який стає все більш взаємозалежним і складним, та з урахуванням глобалізації виробництва, важливість трудових правовідносин повинна визнаватися як засіб забезпечення правового захисту працівників [16, с.138].

Трудовой договор также является правовой формой реализации принципа свободы труда, который представляет собой договорную процедуру проверки, изменения и присвоения трудовых прав.

Такая степень, как и Юридический институт трудовых договоров, занимает центральное место в системе трудового права в Украине, которая касается новых и сформировавшихся правовых институтов. В указанном юридическом учреждении он включен в правила заключения, изменения и заключения трудового договора. Правила внутреннего распорядка работы, трудовые правила, заработная плата, рабочее время, устанавливаемые часы и частичная защита работы и склада основных независимых юридических институтов. Соглашения между сотрудником и учителем-роботом по проблеме пения кожи заключаются как юридический факт є до даты подтверждения разработки индивидуальных и коллективных трудовых юристов. Існування суттєвих, а в деяких випадках принципових відмінностей трудового договору від цивільно-правових договорів не дозволяє розглядати його як різновид останніх. Трудовой договор — один из видов трудовых договоров, который четко отражает сущность трудового законодательства.

11 стр., 5224 слов

Трудовое право как отрасль Российского права

... экономике. Целью данной работы является рассмотрение трудового права, как отрасли Российского права. 1. ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА Трудовое право представляет собой правовые нормы, регулирующие общественно-трудовые отношения, складывающиеся в связи с реализацией ...

У національній юридичній практиці трудовий договір є найбільш поширеною формою реалізації передбаченого ст.43 Конституції України права на працю. Вместе с НКПМ мы должны подробно описать роль и значение трудового договора в обеспечении основных трудовых прав в соответствии с положениями Конституции Украины.

В национальном законодательстве регулирование трудового договора регулируется трудовыми правилами, а не гражданским законодательством. Особенности юридического статуса категорий работников, рост регламента организации не меняют сферу трудового права, что не задано нормами закона. Дополнительные нормы гражданского права к трудовому праву не изменяют юридическую природу заключенного договора, поскольку он становится трудовым законодательством. Перед национальным законодателем идет сильная разработка трудового законодательства с четким обозначением сферы их работы.

У проекті Трудового кодексу України зберігається значення трудового договору як основної форми реалізації права на працю (законопроектом не передбачено контрактну форму трудового договору).

Правила о трудовых договорах нужно отомстить в других книгах. Трудовий договір». В проекте Трудового кодекса Украины есть несколько отчетов о регулировании питания, внесении изменений в трудовой договор в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.