Соціологія права

Курсова робота

ВСТУП

.

Соціологія права являє собою досить нове наукове напрямок у російському суспільствознавстві, що розглядає правову систему в зв’язку з реальною соціальною практикою. При цьому необхідно підкреслити, що без глибокого аналізу соціально-правових проблем навряд чи виявляється можливим досліджувати актуальні завдання і тенденції розвитку правової системи, її роль у вдосконаленні складних соціальних відносинах, а також розробити солідну наукову базу реалізації правової реформи. Природно, що курс в області проведення економічної, політичної і правової реформ, цілеспрямованої соціальної політики в країні, оновлення її духовної сфери, вимагає посилення ролі ряду наукових напрямків, включаючи і правові дослідження.

Соціологія права, як відносно молода наука за своїм характером досліджує суспільні відносини, які складаються як у процесі формування правових актів, а саме при підготовці перекладу соціальних відносин на мову юридичних норм, так і в остаточному підсумку — при перекладі правописів в соціальну поведінку окремої особистості, а також мікро-і макрогрупп. Саме такий підхід сприяє розкриттю практичних завдань становлення і розвитку правової системи в бік правової держави.

Вельми важливим складовим компонентом соціології права виступають соціологічні дослідження. Дбайливо спираючись на соціологічну теорію права, яка розробляється як в загальною теорією права, так і галузевими юридичними науками, вони «добувають» фактологічні складові правознавства, сприяють його спряженості з практикою. Разом з тим не можна не помітити, що поки ще юридична наука повільно наближається до конкретних соціологічними дослідженнями, а головне до їх ефективним результатам.

Однак стимулююча роль конкретних досліджень у розвитку соціології права аж ніяк не означає, що її об’єкт обмежений тими відносинами, які можуть аналізуватися існуючими в даний час методами соціологічних досліджень. Необхідно підкреслити, що соціологічний підхід до права за своїм змістом являє собою за обсягом ширші поняття, ніж застосовувані тільки конкретно — соціологічних методів. У свою ж чергу «програмна лінія» напрямків дослідження в рамках єдиної науки повинна йти не тільки в області поділу об’єктів дослідження, але також за рівнями і аспектам дослідження, за умови збігу їх об’єктів.

12 стр., 5748 слов

Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна

... Теорія держави і права – суспільствознавча наука, головним і основним об'єктом дослідження якої є державно-правова організація суспільства на різних етапах його розвитку, закономірності виникнення держави та права ... теорії держави і права, а також його всесторонньому вивченні. Основними завданнями роботи по вивченню предмету теорії держави і права є: визначення змісту науки теорія держави і права, ...

Тим часом не можна недооцінювати того положення, що соціологічні дослідження в праві реалізуються на «стику» соціології і права. Саме тому вони являють собою приклад системного підходу до вирішення актуальних питань державного і правового будівництва, які так актуальні нині для Російського суспільства. Ось чому пильне вивчення таких актуальних проблем, в своїй основі поєднують різноманітні відносини — політичні, правові, організаційні, управлінські та ін вимагає і комплексних методів — абстрактно логічних і емпіричних. Слід також зауважити, що цілісний аналіз цієї чи іншої соціальної проблеми передбачає достатньо відмітну, стосовно до неї, методику обробки емпіричного матеріалу. Звідси випливає, що соціологія права констатує не тільки власне теоретичну область, реєстр спеціальних проблем, що містять її теоретичну базу, але й досить складний комплекс питань, що відносяться до методології і техніці дослідження.

Вивчення студентами наукової дисципліни «Соціології права» відбувається в умовах переломного етапу розлиття Російської Федерації, коли істотно змінюється її правова система. У наш час протікає досить бурхливий, хоча і не завжди ефективний процес оновлення законодавства. Відбувається так само складний і досить болючий хід еволюції поглядів і уявлень людей на всі сфери суспільного життя, розставання із застарілими ідеалами і стереотипами, розширенні і поглибленні поглядів соціологічного характеру в області права. Розвиток інтеграційних та інформаційних процесів в науці веде до пізнання зарубіжних досліджень в соціології праві, творчому їх аналізу та застосуванню. Саме життя в нашій країні детермінує інноваційні цілі і завдання в області державно-правового будівництва, домінуючими серед яких виступають правова реформа і формування правової держави.

Соціологія права допоможе виважено і обгрунтовано вивчити різноманітні соціальні процеси та явища, що протікають в різних державних системах, дати їм кваліфіковане юридичне пояснення, а так само відокремити, істотне від другорядного в складній соціальній, у тому числі і правовій практиці, кваліфіковано розглянути актуальні питання реформування різних сфер життєдіяльності Російського суспільства, даючи їм грунтовну юридичну аргументацію.

РОЗДІЛ I. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА ЯК НАУКА

1.1. Предмет соціології права

Становлення та формування соціології права як науки є результатом досить тривалого історичного розвитку знань людства, а також їх диференціації. З таким явищем в науці соціальні спільності стикалися впродовж тривалого періоду свого існування. В процесі еволюційного розвитку з філософської науки, наприклад, поступово виділилися в самостійні галузі знань (з притаманним специфічним предметом дослідження) такі дисципліни, як логіка, етика і естетика.

Категорія «соціологія права» в якості самостійного наукового напрямки введена в науковий обіг відносно недавно — в 1962 р. на V Міжнародному соціологічному конгресі. На ньому була створена спеціальна група, що об’єднує соціологів і юристів; вона і запропонувала конгресу обговорити проблему «Зміст і метод соціології права». За підсумками дискусії було сформульовано висновок. Його змісту зводилися до того, що сучасний інтелектуальний фактор людської цивілізації, саме розвиток соціологічної теорії, а також методологія суспільних наук визначили потребу інституалізації соціології права як науки. Таку пропозицію конгрес схвалив і прийняв. У подальшому організаційно був створений Дослідницький комітет соціології права, що діє в рамках Міжнародної соціологічної асоціації. Необхідно відзначити, що соціологічні дослідження в праві ведуться на «Стику» соціології і права. Ось чому за своїм характером вони представляють собою комплексний підхід до вирішення актуальних проблем державного та правового будівництва. Дослідження таких проблем, які поєднують різнопорядкові відносини — політичні, правові, управлінські організаційні та ін — вимагають в свою чергу комплексних методів. До них відносяться абстрактно логічні й емпіричні. Природно, що всебічне вивчення якої соціальної проблеми передба…

3 стр., 1013 слов

Соотношение права и нравственности современные проблемы

... В сближении права и нравственности иные стремились найти оправдание права, прикрывая его жестокий, принудительный характер этическою идеей. Проблемы взаимодействия права и нравственности широко ... Право и нравственность / П.И. Новгородцев // Правоведение. – 2015.– №4 – С.14. 19. Плахов, Д.В. Социальные нормы. Философские основания общей теории / Д.В. Плахов. – М.: Приор, 2014. – 144с. 20. Современная ...