Шпоры по правоведению (Украина)

Реферат
Содержание скрыть

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ПРАВОЗНАВСТВО»

 1. Аграрні правовідносини.

 2. Адміністративна відповідальність.

 3. Верховна Рада в системі органів державної влади.

 4. Види правопорушень.

 5. Виконавчий апарат держави.

 6. Виникнення та історичний розвиток держави і права.

 7. Випробування при прийнятті на роботу.

 8. Відповідальність за невиконання зобов’язань.

 9. Відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 10. Відповідальність за хабарництво.

 11. Гарантія та порука — як засіб забезпечення зобов’язань.

 12. Громадяни як суб’єкти цивільного права.

 13. Державний

 14. Джерела права.

 15. Договір купівлі — продажу.

 16. Договір оренди — юридичне значення.

 17. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.)

 18. Засади діяльності та статус державного службовця.

 19. Захист право власності.

 20. Зобов’язання виникаючі з заподіяння шкоди.

 21. Кодифікація адміністративного права.

 22. Конституційне право — провідна галузь права.

 23. Конституційні обов’язки громадян України.

 24. Конституція України — нормотворча база усього законодавства.

 25. Кримінальні покарання та їх різновиди.

 26. Ліквідація юридичних осіб.

 27. Матеріальна відповідальність підприємств, організацій та установ перед робітниками.

 28. Місце та роль Президента України в системі органів державної влади.

 29. Місцеве самоврядування та місцеві органи виконавчої влади.

 30. Обмежена матеріальна відповідальність у трудовому праві.

  10 стр., 4768 слов

  Суб\’єкти трудового права України ( )

  ... та ради народних депутатів у межах відповідної території. 2. Громадяни як суб’єкти трудового права України Громадянином визнається фізична особа, яка володіє певним цивільним статусом, тобто сукупністю обставин ... тому, що внаслідок свого службового становища і виконуваної функції ці особи несуть відповідальність за здійснення виробничого процесу або окремого його циклу. Тому суб’єктом трудових ...

 31. Обмеження цивільної дієздатності.

 32. Органи, які розглядають трудові спори.

 33. Оренда землі по законодавству України.

 34. Основні форми здійснення функцій держави.

 35. Переведення на іншу роботу та його види.

 36. Підстави визначення угод недійсними.

 37. Підстави припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 38. Підстави припинення трудового договору з ініціативи робітника.

 39. Повна матеріальна відповідальність у трудовому праві.

 40. Позовна давність.

 41. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю та його керівні органи.

 42. Поняття адміністративних правовідносин.

 43. Поняття громадянства.

 44. Поняття державного управління та його принципи.

 45. Поняття державної служби в Україні.

 46. Поняття дисциплінарного проступку

 47. Поняття законності та її гарантії в Україні.

 48. Поняття злочину та його ознаки.

 49. Поняття кримінальної відповідальності.

 50. Поняття переміщення за трудовим законодавством.

 51. Поняття посадової особи.

 52. Поняття правопорядку.

 53. Поняття та види застави.

 54. Поняття та види неустойки.

 55. Поняття та види посадових злочинів.

 56. Поняття та види спільної власності.

 57. Поняття та джерела аграрного права.

 58. Поняття та джерела адміністративного права.

 59. Поняття та джерела трудового права.

 60. Поняття та джерела фінансового права.

 61. Поняття та зміст право власності.

 62. Поняття та зміст трудового договору.

 63. Поняття та класифікація правових норм.

 64. Поняття та признаки держави.

 65. Поняття та признаки юридичної особи.

 66. Поняття та склад правопорушення.

 67. Поняття та правовідносин.

 68. Поняття та суб’єкти колективного трудового договору.

 69. Поняття та форма права.

 70. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

  13 стр., 6078 слов

  Поняття прав і свобод людини

  ... права. В усіх подібних випадках порушується як принцип верховенства закону, так і принцип "дозволено тільки те, що прямо визначено законом". Ще більш невтішні враження з порушенням прав ... стосовно типових життєвих ситуацій. Адже ці інтереси кожна особа визначає, виходячи зі свого життєвого ... суб'єкта управління, його кадрового складу, значною мірою знаходяться у кореспондуючому зв'язку з умовами й ...

 71. Поняття цивільних правовідносин та їх елементи.

 72. Поняття цивільного права як галузі права.

 73. Поняття цивільного процесуального права.

 74. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 75. Право державної власності.

 76. Право і закон.

 77. Право особистої власності.

 78. Правовий статус акціонерних товариств.

 79. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

 80. Правоохоронні органи української держави.

 81. Правосуб’єктність громадян в трудовому праві.

 82. Правотворчість та її демократичні принципи.

 83. Призначення громадян недієздатними.

 84. Принцип розподілу влади та його реалізація у Конституції України.

 85. Приховування банкрутства та фіктивне банкрутство.

 86. Реалізація юридичних осіб.

 87. Роль прокуратури в захисті прав людини.

 88. Система господарських судів в Україні.

 89. Система права.

 90. Система та джерела цивільного права.

 91. Систематизація законодавства України.

 92. Соціальні права громадян за Конституцією України.

 93. норми права.

 94. Трудовий контракт та сфера його застосування.

 95. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальне — правова держава.

 96. Умови правомірності правових актів державного управління.

 97. Форми трудового договору.

 98. Функції та види адвокатської діяльності.

 99. Юридична відповідальність за скоєння юридичних злочинів.

1. Аграрні правовідносини.

Аграрные правоотношения это правовая форма, выражающая и закрепляющая аграрные обществен­ные отношения как экономическую категорию, раз­новидность производственных отношений, складываю­щихся и развивающихся в процессе организации и ведения сельскохозяйственного производства. Глав­ными, базовыми составляющими системы аграрных правоотношений являются имущественные, земельные, управленческие и трудовые правоотношения. Указан­ные правоотношения могут выступать как внутрен­ние, так и внешние. Субъекты аграрного права могут отличаться друг от друга по различным факторам. По формам собственности: на частные без создания юридического лица; на юридические лица, основан­ные на частной, коллективной, государственной фор­мах собственности, на смешивании последних, на об­щей собственности, в том числе и участника-инвестора. Cубъекты аграрных правоотно­шений— это владельцы, самостоятельно или благо­даря объединению своего капитала наделяющие созданные ими юридические ли­ца полномочиями субъектов аграрных и других пра­воотношений.

23 стр., 11038 слов

Основи теорії держави і права

... норм права – переклад його абстрактних приписів на зрозумілу і доступну мову конкретних понять і висновків. правовідносини Об’єкти права Суб’єкти права юридичні факти юридичну відповідальність. ... Історія української державності складна і суперечлива. На території нашої Батьківщини існували і занепадали різні держави: рабовласницькі, держави північного Причорномор’я, Русь, Галицько-Волинська ...

2. Адміністративна відповідальність.

Административная ответственность выступает одним из видов юридической ответственности. Под административной ответственностью следует понимать применение уполномоченным органом или должностным лицом административного взыскания к лицу, которое совершило правонарушение, которое по своему характеру не несет за собой уголовную ответственность. Административной ответственности присущи признаки, которые присущи и юридической ответственности. К особенностям, которые отличают административную ответственность от других видов юридической ответственности, необходимо отнести: административная ответственность устанавливается законами и подзаконными актами или их нормами об административных правонарушениях. В этих актах определяются составы административных правонарушений и санкции, а в некоторых случаях — и порядок их применения. В основе административной ответственности лежит административное правонарушение. Субъектами административной ответственности выступают как физические лица, так и коллективные образования. Особенность административной ответственности состоит в том, что административные взыскания накладываются специально уполномоченными органами исполнительной власти и должностными лицами или судьями. Мероприятия административной ответственности применяются соответственно законодательству, которое регламентирует проведения в делах об административных правонарушениях. Итак, административная ответственность имеет особенности, которые отличают ее от других видов ответственности. Причем основная особенность — это то, что необходимым основанием для ее применения является наличие административного правонарушения, а мерой воздействия может быть административное взыскание.

3. Верховна Рада в системі органів державної влади.

Органом законодательной власти в Украине является парламент – Верховна Рада. В отличие от Президента, являющегося единоличным органом, парламент – коллегиальный орган, выражающий волю народа и отражающий те процессы, которые происходят в обществе. Поскольку Украина является унитарным гос-вом, она имеет однопалатный парламент. В состав Верховной Рады входит 450 депутатов, 255 избираются по одномандатным округам, а 255 – по спискам кандидатов в депутаты от политических партий, избирательных блоков партий по многомандатному избирательному округу на основе пропорционального представительства сроком на 4 года. Верховна Рада работает сессионно. Очередные сессии начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября. Полномочия В. Рады явл. черезвычайно широкими – все они определены в ст. 85 Конституции. Суть ее деятельности – законотворчество, но есть и другие, не менее важные, вопросы ее компетенции. Среди них – объявление по представлению Президента состояния войны и заключение мира, устранение Президента с поста в порядке импичмента, контроль за деятельностью правительства.

4. Види правопорушень.

5. Виконавчий апарат держави.

6. Виникнення та історичний розвиток держави і права.

Первые в истории человечества государства возник­ли вследствие разделения первобытного общества на классы с противоположными социально-экономически­ми интересами. Наряду с этой закономерностью образование государств у различных народов имеет свои специфические условия. А именно: у римлян процесс образования государства был ускорен борьбой плебеев против патрициев; у германцев — завоевание чужих территорий; у других, в условиях внутренних проти­воречий, в частности, в процессе ликвидации империй, колоний, многонациональных государств и т.п. Народы в составе многонациональных государств, вследствие конкретных исторических причин, нача­ли осуществлять свое право на самоопределение и фор­мирование национальных суверенных государств. По подобному варианту возникло и утверждается демо­кратическое, независимое, правовое государство Ук­раина; с принятием Декларации о государственном суверенитете Украины и провозглашением ее неза­висимости открылись реальные возможности демократического правового государства. Разви­тие демократии и создание правового государства должны осуществляться одновременно. Правовое государство может возникнуть только в демократиче­ски развитом обществе, в котором есть необходимые условия для полновластия народа, осуществления и защиты, основных прав человека как наивысшей социальной ценности общества. Совокупность законов и других, нормативных го­сударственно-правовых актов, которые содержат в се­бе общеобязательные правила поведения для всех, независимо от индивидуальной особенности субъек­та, принято называть правом в объективном пони­мании, а закрепленную в юридических нормах пра­вомочность, т.е. возможность определенного поведе­ния человека — субъективным правом личности.

10 стр., 4790 слов

Исковая давность

... правилу исковая давность распространяется на все гражданские правоотношения. В виде исключения срок исковой давности не применяется к ряду требований, которые прямо указаны в законе, а именно, ст. 208 ГК РФ: требования о защите личных неимущественных прав ...

7. Випробування при прийнятті на роботу.

Испытательный срок — это время, в течение которого проверяется квалификаци­онное и профессиональное соответствие рабочего по­рученной работе. Установление испытания является правом владельца или уполномоченного лица, а не его долгом. Поэтому условие об испытании должно быть отображено в приказе о принятии на работу Отсутствие приказа значит, что рабочий принят на работу без испытательного срока. К некоторым категориям рабочих установление испытательного срока законом запрещено. Так, испытание не устанавливается при принятии на рабо­ту: лиц, не достигших восемнадцати лет, молодых ра­бочих после окончания профессиональных учебно-воспитательных заведений, молодых специалистов после окончания высших учебных заведений, лиц, освобож­денных в запас с военной или альтернативной служ­бы, при принятии на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреж­дение, организацию, а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством. Срок испытания при принятии на работу не может превышать трех месяцев, а рабочих — одного месяца, а по соглашению с комите­том профсоюза — шести месяцев. Если работник в период испытания отсутствовал на работе в связи с временной нетрудоспособностью или по другим ува­жительным причинам, срок испытания может быть продлен на соответствующее количество дней, в тече­ние которых он отсутствовал. Работник считается выдержавшим срок испыта­ния, если к его окончанию он продолжает работать и нет приказа о его увольнении. растор­жение трудового договора может быть только на об­щих основаниях. Но если работник за время испыта­ния не доказал, что он отвечает надлежащему уровню выполняемой работы, то владелец или уполномочен­ное лицо, в течение этого срока вправе разорвать тру­довой договор, на основании, как не выдержавшего ис­пытательный срок. Расторжение трудового договора по этим причинам может быть обжаловано работни­ком в порядке, установленном для рассмотрения тру­довых споров по вопросам увольнения.

3 стр., 1344 слов

Административно-правовой статус Федеральной антимонопольной службы

... нормы права регулирующие государственное управление в различных областях его деятельности. Цель исследования заключается в рассмотрении административно-правового статуса федеральной антимонопольной службы. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи : Рассмотреть правовое положение федеральной антимонопольной службы как ...

8. Відповідальність за невиконання зобов’язань.

9. Відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

10. Відповідальність за хабарництво.

11. Гарантія та порука — як засіб забезпечення зобов’язань.

12. Громадяни як суб’єкти цивільного права.

13. Державний 14. Джерела права.

Источники права — это способы юридического выражения права, его организация в надлежащую юридическую оболочку. Право всегда должно иметь определенную форму, то есть быть формализованной, а форма должна быть содержательной, то есть содержать определенный текст, выраженный юридическим языком, и иметь определенную смысловую нагрузка. Если норма не помещена в определенную форму, то она остается нормой поведения, но не является нормой права. К источникам права относят: нормативно-правовой акт; правовой обычай; судебный или административный прецедент; нормативный договор. Правовой обычай — санкционированное государством обычное правило поведения общего характера. Правовой (судебный или административный) прецедент — решение компетентного органа государства, которому предоставляется формальная обязательность во время решения всех следующих аналогичных судебных или административных дел. Нормативный договор — объективно формально обязательные правила поведения общего характера, которые установленные по договоренности и согласием двух ли более субъектов и обеспечиваются государством. Нормативно-правовой акт — решение компетентных субъектов, которое выносится в установленном законом порядке, имеет общий характер, внешний вид официального документа в письменной форме, обеспечивается государством и порождает юридические следствия. Нормативно-правовые акты разделяют на законы и подзаконные нормативно-правовые акты. Законы — нормативно-правовые акты, которые выдаются законодательными органами, имеют высшую юридическую силу и регулируют важнейшие общественные отношения в нормативно-правовые акты — результат нормотворческой деятельности компетентных органов государства (их должностных лиц), уполномоченных на то государством общественных объединений из установления, внедрение в действие, изменения и отмена нормативных письменных документов, которые развивают ли детализируют отдельные положения законов.

15. Договір купівлі — продажу.

16. Договір оренди — юридичне значення.

Во временное пользование на условиях аренды земля предоставляется: гражданам Украины; предприятиям, учреждениям и организациям; общественным объединениям и религиозным организациям; общим предприятиям, предприятиям, которые полностью принадлежат инвесторам; государствам; юридическим лицам и лицам без гражданства. Арендодателями земли явл. сельские, городские, районные советы депутатов и собственники земли. Земля может предоставляться в аренду в краткосрочное пользование до 3 лет и долгосрочное — до 50 лет. Условия использования земли, сроки его использования, плата за аренду земли определяются по соглашению сторон и обусловливаются в договоре. После окончания срока аренды земли арендатор имеет преобладающее право на восстановление договора. Также арендаторы земельных участков сельскохозяйственного назначения имеют преобладающее право на получение арендованных земельных участков в частную собственность

15 стр., 7366 слов

Правовая основа деятельности государственных внебюджетных фондов

... - государственные внебюджетные фонды. Объектом исследования являются правовые основы деятельности забалансовых государственных фондов. Целью курсовой работы является изучение сущности и правовых основ деятельности внебюджетных государственных фондов. Задачи курсовой: Изучить сущность, понятие внебюджетных фондов; Рассмотреть правовой статус и классификацию внебюджетных фондов; 3) Изучить правовую ...

17. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.)

18. Засади діяльності та статус державного службовця.

Правовой институт государственной службы составляют нормы конституционных, трудовых, гражданского, финансового и других областей права. Они регламентируют правовой статус государственных служащих, в том числе и порядок прохождения государственной службы, виды поощрений и ответственности служащих, ограничение, связанные с принятием и прохождением государственной службы, основания прекращения государственной службы. Исходя из принципа деления власти, различается государственная служба в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Основные принципы, которой лежат в основе государственной службы, закреплены в Конституции Украины и в Законе Украины «О государственной службе». Главным компонентом государственной службы как юридического института есть должность. Должность определяет круг служебных обязанностей, права и границы ответственности государственного служащего. Кроме того, она отображает содержание работы, которую выполняет служащий, устанавливает его правовой статус. Ранг служащему присваивается соответственно его должности, уровня профессиональной квалификации и результатов работы. С принятием на государственную службу служащему присваивается ранг в границах соответствующей категории должностей. Для присвоения очередного ранга государственный служащий должен успешно отработать на занимаемой должности два года. За выполнение особенно ответственных задач государственному служащему может быть присвоен очередной ранг досрочно. Государственный служащий может быть лишен ранга лишь по приговору суда. На государственных служащих полагаются предусмотренные действующим законодательством обязанности и права. Государственный служащий должен действовать в границах его полномочий. В случае получения поручения, которое противоречит действующему законодательству, государственный служащий обязан безотлагательно в письменной форме доложить об этом должностному лицу, которое дало поручения, а в случае настояния на его выполнении — сообщить высшее по должности лицо.

19. Захист право власності.

20. Зобов’язання виникаючі з заподіяння шкоди.

21. Кодифікація адміністративного права.

22. Конституційне право — провідна галузь права.

23. Конституційні обов’язки громадян України.

40. Позовна давність.

Исковая давность — это сроки, предоставленные правомочному лицу для обращения к компетентным государственным учреждениям с требованием о при­нудительном осуществлении и защите своего права.

Нормы об исковой давности распространяются на гражданские правоотношения, в том числе и на возни­кающие с участием государства, как субъекта граж­данских прав.

Но есть исключения в соответствии с гражданским законодательством Украины, когда исковая давность не распространяется:

1. На требования вкладчиков о выдаче вкладов, вне­сенных в сберегательный банк.

2. На требования, вытекающие из нарушения лич­ных неимущественных прав.

3. На требования о возмещении ущерба причинен­ного жизни или здоровью гражданина.

Сроки исковой давности разделяются на: общие и сокращенные.

Общие применяются ко всем правоотношениям, за исключением тех, для которых установлены законом другие, более короткие сроки. Их продолжительность установлена в три года для отношений между гражданами, или между ними и государственными, частными предприятиями, и один год для отношений между государственными, кооперативными, коллективными и общественными организациями.

5 стр., 2382 слов

О правах ребёнка« Азбука прав и ответственности правового воспитания ...

... тенденциями развития. ЦЕЛЬ: Создание условий для воспитания будущего гражданина правового государства – свободного и ответственного, знающего свои права и адекватные способы поведения в случаях их нарушения, ... вышел на первое место. В 1923 году в Женеве Лига Наций приняла предложенную Международным союзом спасения детей Декларацию прав ребёнка. Это был первый международный правовой документ ...

Сокращенные сроки давности длительностью шесть месяцев действуют, в частности, по таким тре­бованиям:

 • а) о взыскании неустойки (штрафа, пени);
 • б) о недостатках проданных вещей;
 • в) вытекающее из поставки продукции ненадле­жащего качества;
 • г) о явных недостатках в работе, выполненной по договору подряда;
 • д) о недостатках в работе, выполненной по догово­ру бытового заказа;
 • е) что возникают в процессе перевозки и предъяв­ляются перевозчиками к отправителям, получателям или пассажирам.

Течение сроков исковой давности останавливается в случаях:

 • а) когда предъявлению иска препятствует чрезвы­чайное и неотвратимое при данных условиях собы­тие;
 • б) когда законодательными актами установлена от­срочка выполнения обязательства;
 • в) когда истец или ответчик пребывает в составе воо­руженных сил, переведенных на военное положение.

Течение срока исковой давности останавливается, если эти обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если указанный срок меньше 6 месяцев, — в тече­ние срока давности.

Кроме остановки, течение срока давности может быть прервано.

Прерывание исковой давности допускается только в двух случаях:

 • а) при предъявлении иска в установленном поряд­ке; б) в спорах, в которых одной или двумя сторона­ми являются граждане.

Прерывание течения срока исковой давности озна­чает, что время, прошедшее до этого, к новому сроку не засчитывается, а после действий, которые были ос­нованием для прерывания, течение исковой давности начинается сначала. Таким образом, прерывание не означает, что вопрос об исковой давности вообще от­пал. Течение срока начинается снова и после преры­вания, но в отличие от остановки течения исковой давности, где срок продолжается, это будет уже но­вый срок, поскольку тот срок, который миновал до прерывания, в расчет не берется.

45. Поняття державної служби в Україні.

Государственной службой в Украине признается профессиональная деятельность лиц, которые занимают должности в государственных органах и их аппарате и на которых положено практическое выполнение задач и функций государства. Эта категория лиц является государственными служащими, имеет соответствующие служебные полномочия и получает заработное жалованье из государственного средства. Государственная служба осуществляется на профессиональной основе. Правовой институт государственной службы составляют нормы конституционных, трудовых, гражданского, финансового и других областей права. Они регламентируют правовой статус государственных служащих, в том числе и порядок прохождения государственной службы, виды поощрений и ответственности служащих, ограничение, связанные с принятием и прохождением государственной службы, основания прекращения государственной службы. Исходя из принципа деления власти, различается государственная служба в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Основные принципы, которой лежат в основе государственной службы, закреплены в Конституции Украины и в Законе Украины «О государственной службе».

20 стр., 9831 слов

По предмету «Право» : «Особенности правового статуса акционерных обществ»

... теоретической разработке правового регулирования акционерного правоотношения в РФ, обеспечить единообразное применение норм акционерного права, избежать коллизий, неточностей в регулировании акционерных правоотношений. Целью исследования научно-исследовательских задач - раскрыть понятие и обозначить признаки ...

47. Поняття законності та ії гарантії в Україні.

Законность заключается в установлении юриди­ческих норм при верховенстве закона и в требова­нии точного и неуклонного соблюдения и активного их выполнения всеми государственными органами, общественными организациями, должностными ли­цами и гражданами, вследствие чего обеспечивается стабильность законов, устанавливается прочность и ясность правового порядка, создается устойчивое пра­вовое положение личности в обществе.

Стало быть, следствием законности является пра­вопорядок, как режим (состояние) упорядоченности общественных отношений.

Правовой порядок в обществе может сложиться при условиях принципов законно­сти. А именно: единообразия нормативно-правового регулирования и применения юридических норм на всей территории законов и дру­гих государственно-правовых актов целям обеспече­ния прав человека, развитию общества на демократи­ческих основах.

В меру перестройки независимого государства Ук­раина неуклонно возрастают роль и значение закон­ности в общественной жизни. И в современный пери­од компетенция государственных органов и общест­венных организаций, их права и обязанности, формы и методы работы, а также права и обязанности граж­дан будут более четко определены в Конституции и других законах Украины, что обеспечит дальнейшее развитие и совершенствование общественных отно­шений и тем самым откроет путь к цивилизованно­му обществу.

49. Поняття кримінальної відповідальності.

Уголовная ответственность является одним из ви­дов юридической ответственности. Уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совер­шении преступления, т.е. такое, что преднамеренно или по неосторожности совершило предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние уголовную ответственность следует рас­сматривать как реальное возложение на лицо, совер­шившее преступление, предусмотренных уголовным законом и конкретизированных приговором суда ме­роприятий государственного осуждения и принужде­ния. В отдельных случаях уголовная ответственность может сводиться только к государственному осужде­нию лица, совершившего преступление.

Уголовная ответственность от других видов юри­дической ответственности (гражданской, администра­тивной, дисциплинарной и др.) отличается тем, что она предусматривается только уголовным законом, возлагается только судом от имени самого государ­ства на лиц, виновных в совершенном преступлении и, как правило, сопровождается назначением винов­ному наказания.

Возникновение, реализация и прекращение уголов­ной ответственности происходят в рамках уголовно-правовых отношений, т.е. таких урегулированных нор­мами уголовного права специфических общественных отношений, которые возникают в связи с совершенным преступлением.

58. Поняття та джерела адміністративного права.

Административное право является совокупностью юридических норм, установленных или санкциониро­ванных государством, которые регулируют обществен­ные отношения в сфере исполнительной и распорядительной деятельности органов исполнительной власти, а в предусмотренных законом случаях и — общественных организаций, путем определения прав, обязанностей и ответственности участников этих отношений.

Предметомадминистративного права являются отношения, возникающие: в связи с организацией органов исполнительной власти, с установлением прав и обязанностей государственных органов и общест­венных организаций в отрасли государственного управления.

Метод административно-правового регулирова­ния — это способ, прием, достижение цели, преду­смотренной административно-правовой нормой.

К общим методам, как правило, относят: а) убеждения и принуждения (по признаку исполь­зования властных полномочий);

 • б) прямого и косвенного влияния (по способу воз­действия);
 • в) административного и экономического влияния (по характеру воздействия);
 • г) надзора и контроля (по целям воздействия);
 • д) регулирования, руководства и управления, в том числе оперативного (по степени влияния на объекты управления).

  79.

Правовий статус іноземців та осіб без громодянства.

Согласно статье 26 Конституции Украины: иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины, за исключением, установленными Конституцией, законами или международными договорами Украины.

Иностранцам и лицам без гражданства может быть предоставленно убежище в порядке, установленном законом.

93. Структура нормы права.

Первичными элементами права являются право­вые нормы.

Правовая норма — это установленное или санк­ционированное государством общеобязательное пра­вило поведения с целью регулирования обществен­ных отношений и обеспечивается, в случае необходи­мости, его принудительной деятельностью.

Составны­ми элементами правовой нормы являются: диспозиция, гипотеза, санкция.

Диспозиция правовой нормы — это та ее часть, в которой указывается правомочие (права и обязан­ности) субъектов,

Гипотеза правовой нормы — это та ее часть, в ко­торой указываются условия, с наступлением которых диспозиция начинает действовать. Условия, обстоя­тельства, Отмеченные в гипотезе правовой норме, при­нято именовать юридическими фактами.

Санкция — это та часть правовой нормы, в кото­рой указываются меры государственного принужде­ния в случае невыполнения, нарушения ее диспози­ции.

Правовые нормы различаются по характеру дис­позиции на регулятивные, охранительные, обязываю­щие, уполномочивающие, запрещающие.

95. Україна є суверенна і незележна, демократична, соціально-правова держава.

Суверенитет современного украинского государства не декларативный, а наполненный реальным содержанием. Согласно ст. 2 Конституции Украины: суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Територия Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной.

Без собственных денег, таможен, а также владения национальными богатствами не может быть суверенитета. По этому поводу в ст. 13 Конституции утверждается: «Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и др. природные ресурсы, к-рые находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности украинского народа.

Оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности возлагаются на Вооруженные Силы Украины (ст.17).

Кроме того, на территории Украины не допускается размещение военных баз.

Демократия дословно с греч. означает власть народа. Когда говорят о гос-ве, что оно явл. демократическим то имеют в виду наличие всех этих значений. Следует определить признаки демократии.

Народ явл источником и носителем власти. Он осуществляет ее через представительные органы и непосредственно.

В основе демократии лежит политическое равноправие в управлении делами и, прежде всего равенство избирательных прав, к-рое дает возможность выбора между политическими альтернативами.

Демократия предусматривает провозглашение, гарантирование и фактическое воплощение прав граждан.

Демократия предусматривает выражение воли большинства, но при соблюдении прав меньшинства. Воля большинства должна сочетаться с гарантиями прав личности, к-рая в свою очередь служит защите прав меньшинства.

Демократия предусматривает выборность органов гос-ва в результате конкурентных, свободных и честных выборов.

Существенным признаком демократии явл политическое, экономическое и идеологическое разнообразие общественной жизни. Это означает, что в Украине допускается право оппозиции на собственные взгляды и ориентации.

Демократия предусматривает законность как режим общественно-политической жизни. Требованиями законности явл прежде всего взаимная ответственность гос-ва и граждан, а также наличие независимой судебной системы.

Понятие социального государства, сегодня понимается, как обязанность законодателя действовать активно во имя улаживания противоречивых интересов членов общества при наличии равенства всех форм собственности на средства производства. Заботясь о благосостоянии народа, со­циальное государство обязано стараться одолевать дистанцию между богатыми и бедными, не должно допускать падения за­работной платы, пенсий, стипендий ниже реального прожи­точного минимума. Раскрывая содержание социальной функ­ции государства, следует указать на ст. 3 Конституции Украи­ны: «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, не­прикосновенность и безопасность признаются в Украине са­мой высокой социальной ценностью» и ст. 13 Конституции: «Государство обеспечивает защиту прав всех субъектов, права собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики».

Для решения поставленных социальных задач государство опирается на социальное законодательство.

Под правовым государством следует понимать конституционное государство, которое должно базироваться на закреплении в Кон­ституции прав и свобод граждан, на обеспечении судебной за­щиты личности.

Основные принципы правового государства:

1. Верховенство права во всех сферах жизни. Содержание этого принципа охватывает две стороны. Первая состоит в том, что разрешено все, что не запрещено законом. Вторая — в том, что самым высоким принципом яв­ляется безусловное подчинение всего и всех закону.

2. Взаимная ответственность личности и государства. Граж­дане несут ответственность перед государством, а государство — перед гражданами.

3. Юридическая защищенность личности.

4. Четкое разделение функциональных полномочий между ветвями власти — законодательными, исполнительными и су­дебными.

5. Создание надлежащей судебной системы, как основной гарантии прав и свобод.

6. Контроль и эффективный надзор государства за соблю­дением законов и других нормативных актов.

7. Присущность всем гражданам высокой культуры права, в частности, их ознакомленность с юридическими законами, а также умение и навыки их использования в практической жизни.

97. Форми трудового договору.

Трудовой договор — соглашение между работни­ком и владельцем предприятия, учреждения, орга­низации или уполномоченным им органом, по кото­рому работник обязывается выполнять работу, определенную этим соглашением, с подчинением внутрен­нему трудовому распорядку, а владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган обязывается платить работнику заработную пла­ту и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодатель­ством о труде, коллективным договором и соглаше­нием сторон.

В последнее время широкое применение нашло заключение трудового контракта, который является особой формой трудового договора. Контракт это особая форма трудового до­говора, в котором срок его действия, права, обязан­ности и ответственность сторон (в том числе мате­риальная), условия материального обеспечения и ор­ганизация труда работника, условия расторжения до­говора, в том числе досрочного, устанавливаются по согласованию сторон.

Трудовой договор может быть заключен на:

 • а) неопределенный срок;
 • б) определенный срок, установленный по согласованию сторон;
 • в) время выполнения определенной работы.

На практике чаще имеют место трудовые догово­ры, заключаемые на неопределенный срок, т.к. ни сам рабочий, ни владелец или уполномоченный им орган (администрация) не могут четко уста­новить характер предстоящей работы, условия ее вы­полнения и срок своих отношений.

Трудовой договор по большей части должен заключаться в письменной форме (ст. 24 КЗоТ).

Трудовой договор вступает в силу с момента его заключения. Заключение трудового договора оформля­ется приказом, распоряжением владельца или упол­номоченного им органа о зачислении работников на работу.