Поняття митного права

Реферат

Поняття і сутність предмета митного права, Предмет і поняття митного права

Перш ніж стверджувати, що митне право є вершиною юридичної наукою (що формується чи що відбулася), необхідно докладніше обгрунтувати наявність у ньому свого об’єкту і предмета дослідження, оскільки без цих двох складових немає не може бути науки митного права взагалі. Кожна наука має власний об’єкт й предмета дослідження, які тісно переплітаються, але цілком не збігаються. Поняття об’єкта «ширше, їм охоплюються явища зовнішнього світу, куди поширюються пізнання і практичне вплив […] людей. А предмет – це частина, сторона, той чи інший конкретний аспект об’єкта, досліджуваний даноїнаукой»[1].

Митне право якформирующаяся юридична наука, теж має власний об’єкт і є предметом. Об’єктом її вивчення є такі важливі соціальні й багатопланові компоненти суспільства, як держава й право (з погляду митного справи), державно-правові явища і процеси. Однак державі право є об’єкт вивчення як митного права, а й інших юридичних дисциплін і лише правознавства. Митне право відрізняється з інших юридичних наук своїм предметом, яке обумовлює його зміст, призначення та специфіку підходи до вивченню проблем митного справи. У опублікованих книгах, підручниках, навчальних посібниках по митному праву основну увагу приділяється митному праву як галузі права, і навіть правовому регулювання різних аспектів діяльності митних органів. Характеризується система митного законодавства і застосування напрактике[2].

Тому питання поняття та сутність предмета митного права нерозривно пов’язане з з’ясовуванням його характерних ознак, особливостей та у системі всієї юриспруденції.

Аналіз юридичної літератури з митної проблематики вивчення сучасного митного законодавства показують, що на даний час серед учених-юристів і практиків немає єдиного підходи до визначенню предмета митного права. Наприклад, одні автори (>Игнатюк О.З.) представляють митне право як «сукупність правових норм, регулюючих широке коло різноманітних громадських взаємин у митної сфері. Новизна, складність і широту регульованих відносин потребують їх розчленовування на частини й роз’яснення окремих елементів, їхнім виокремленням у своїй сукупності предмет митногоправа»[3].

Інші дослідники (>Козирин О.Н.) розглядають митне право як галузь сучасного законодавства, тобто «як сукупність нормативно-правових актів, регулюючихтаможенно-правовие стосунки держави й містять юридичні розпорядження, що стосуються митної діяльності яктаковой»[4].

5 стр., 2333 слов

Поняття міжнародного митного права. Джерела міжнародного митного права ( )

... міжнародний договір. Не є винятком у цьому і міжнародне митне право. Розглядаючи міжнародні договори як джерела міжнародного митного права, слід зауважити, що вони можуть мати як універсальний, так ... туризму. В. О. Василенко вказує на те, що міжнародне митне право пов’язане з іншими галузями і підгалузями міжнародного права, тобто воно має комплексний характер, хоча й не заперечує, ...

Треті (Воробйов Ю.О.) визначають митне право як комплексну галузь сучасного права у межах всієї системи правових наук. У цьому відзначають, що предметом регулювання митного права є відносини, виникаючі між митні органи та посадовцями, щодо переміщення останніми товарів і транспортних коштів через митний кордон і виробництва з цьому відповідно до закону митних відносин, контролю таплатежей[5].

Четверті (>Габричидзе Б.М. та інших.) стверджують, що митне право – це сукупність юридичних інститутів власності та норм, що регулюють відносини у сфері митного справи. Ці автори собі до предмета правовим регулюванням в митної області відносять характері і зміст митного справи як, основи митної політики, статусу і функції митних органів, порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних коштів, митні режими, митні платежі, митне оформлення та митний контроль; відносини, що виникають у з скоєнням контрабанди та інших злочинів у сфері митного справи, соціальній та зв’язки Польщі з порушеннями митних правив і відповідальністю них; провадження у справах про порушення митнихправил[6].

П’яті (НоздрачовА.Ф. та інших.) характеризують митне право в розумінні системи правових норм різноїправоотраслевой приналежності, що встановлюється (санкціонується) державою і покликана служити для регулювання громадських відносин, що з переміщенням товарів і транспортних коштів через митний кордон, стягуванням митних платежів, митним оформленням, митним контролем та інші засобами проведення митної політики, як складової частини внутрішньої і до зовнішньої політикистрани[7].

З нашою погляду точніше було визначити митне право як сукупність законів та інших нормативних актів, вкладених у правове регулювання громадських відносин у галузі переміщення через митний кордон товарів і транспортних коштів, стягування митних платежів, митного і валютного контролю та боротьби з митними правопорушеннями. Одночасно митне право можна якформирующуюся галузь правничий та юридичнунауку[8].

Попри певний який різнобій в визначеннях поняття митного права, в наведених вище підходах є багато спільного.

По-перше, більшість названих авторів визнають передусім необхідність формування нової наукової галузі «митне право», що у рамках всього суспільства досліджує механізм правовим регулюванням митних відносин.

По-друге, вони виділяють специфічні норми права, юридичні інститути, механізми митних правовідносин та інших. як вихідні поняття нова галузь правових знань. У цьому дані норми, інститути, механізми й стосунку стосуються організації митного справи в самісінький цілому, переміщення через митний кордон товарів і транспортних коштів, митних режимів та інших явищ і процесів.

По-третє, все автори говорять про актуальності комплексного юридичного аналізу норм митного правничий та всього масиву митного законодавства, суб’єктів митних правовідносин і процесів правового на всю сукупність взаємин у митної області.

3 стр., 1103 слов

Джерела митного права

... Під джерелами митного права Росії слід розуміти сукупність нормативно-правових актів різних державних органів, в яких містяться норми митного права. Причому оскільки митне регулювання віднесено ... іншими міністерствами і відомствами. Джерела митного права Тепер про кожній групі джерел митного права більш докладно. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської ...

І, по-четверте, багато дослідників й фахівці характеризують поняття митного права у зв’язку з рішенням митні органи конкретних завдань із запобіганню дій, манливих у себе порушення положень митного законодавства.

Професор О.Н.Козирин, як зазначалося вище, визнає митне право новою сферою наукових правових знань. Заодно він зазначає, що митне право як наука є сукупність знаннятаможенно-правових відносинах, про різновиду митних режимів,таможенно-правовой відповідальності держави і ін. Він характеризує також митне право як комплексну галузь законодавства, причому ця галузь законодавства розглядається ученим подвійно: по-перше, як сукупність нормативних правових актів, регулюючих митні відносини, тобто регулятор різних завидовому змісту громадських відносин, складових щодо самостійну сферу життя, пов’язану з переміщенням товарів і транспортних коштів через митний кордон; по-друге, розглянута комплексна галузь законодавства характеризується у разі щодо вузьким, специфічним предметом правовим регулюванням «митного справа», великим нормативним правовим матеріалом, та зацікавленістю держави у розвитку й удосконаленні законодавства надають у даноїсфере[9].

Козирин О.Н. не заперечує наявність митного права як самостійної галузі права, але обгрунтування її самостійності вимагає, на його думку, додаткових досліджень, і аналізу, і тому ця галузь характеризується їм у цьому етапі як галузь законодавства; комплексний підхід автора, тим щонайменше дозволяє говорити про наявність у визначенні вченого ознак нової області наукових правових знань та спеціальної галузі права.

У цьому контексті не можна погодиться з висловленими в юридичної літературі думкамиК.К.Сандровского іЛ.Л. Маркова, що митне право перестав бути самостійної галуззю правничий та комплексної галуззю законодавства, а являє собою лише підгалузь адміністративногоправа[10], ні з думкамиД.Н.Бахраха у тому, що митне право – це лише інститут адміністративногоправа[11].

У цьому сенсі мають рацію В. Г.Драганов і М.М.Рассолов, автори книжки «Митне право. Спільна й особлива частини», кажучи про те, що на даний час, за умов формування ринкових відносин, «держава серйозно зацікавлене у створенні митного права як самостійної галузі права. Його інтерес залежить від системному, стабільному визначенні правових, економічних пріоритетів і організаційних основ митного справи. Без створення всеосяжної системи митного регулювання відновлення всього комплексу митних відносин неможливо забезпечити захист митного суверенітету та безпеки країни, активізацію зв’язків економіки з світових господарством, захист прав громадян, суб’єктів господарювання державних органів, і навіть дотримання ними обов’язків у сфері митного справи. Митне право має бути виділено коштів у самостійну галузь правничий та тому що має самостійний специфічний предмет регулювання – широке коло громадських взаємин у митноїсфере»[12].

Відштовхуючись від сукупності наведених вище визначень і підходів авторів можна стверджувати, що митне право – цеформирующаяся галузева юридична наука, що вивчає сукупність норм права (законів та інших правових актів), регулюючих митні відносини у суспільстві і містять розпорядження, що відносяться до всіх напрямах митної діяльності . Причому дані правові норми встановлюють правове становище митних органів прокуратури та осіб, що регламентують переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон, стягування митних платежів, організацію митного і валютного контролю, і навіть виробництво у своїй з урахуванням юридичних розпоряджень і норми митного оформлення, правоохоронної діяльності митних органів прокуратури та розгляду справ про порушення митнихправил[13].

15 стр., 7323 слов

Зловживання правом

... яке з суб'єктивних прав має свої меж. На думку Тихомирова зловживання правом (англ. Abuse of law) - в ... час реалізації свого суб'єктивного права з правомірними намірами, у тому числі з наміром завдати шкоди іншій особі також слід розглядати як заборонене законодавством зловживання правом. Адже будь - ...

У цьому полягає сутність митного права як що формується галузі правових знань.

При визначенні змісту митного права необхідно передусім визначити сукупність юридичних норм, регулюючих митні відносини у суспільстві. Одночасно тут важливо враховуватиме й сучасні тенденції правовим регулюванням соціально-економічних взаємин у умовах глобалізації, іинформатизации[14].

У процесі дослідження предмети й особливостей митного права на етапі зазначені тенденції який завжди враховуються, як від цього часом страждає митне справа. Приміром, у процесі вивчення організаційної і управлінською діяльності ряду митниць встановлено, що на даний час співробітнику митниці доводиться використовувати у своїй буденній праці близько двох із половиною тисяч законів та інших нормативних юридичних актів, крім будь-яких керівних і другорядних документів. Використовувана у повсякденній роботі сукупність правових норм є ще погано систематизований порядок юридичних розпоряджень, положень, статей, пунктів тощо. у сфері митного справи, а звідси природно, й виникають проблеми зі знанням та використанням такої кількості і правил. У цьому, дані норми охоплюють своїм регулюючим впливом різноманітні аспекти громадських відносин, відповідно до які й може будується всю систему норм митного правничий та галузі правничий та розділи законодавства, із якими пов’язані учасники митних правовідносин. У цьому невипадково у державному митному комітеті Республіки Білорусь у (далі — ГТК) створено групу, яка більшу роботу з систематизації і кодифікації митного законодавства, об’єднанню розрізнених норм на універсальні і типові документи, що у дозволить створити, й вести електронну базі даних правової інформацією області митного справи, значно яка полегшує роботу як співробітників митниці, продовжує їх клієнтів. У цьому, з оцінки і прогнозування наслідків ухвалених законів, нормативних актів й аналізу документів створено громадська рада при ГТК, що з представників наукових закладів та навчальних закладів, союзу промисловців, підприємців та практиків. І це рада вже нині допомагає усувати вищезазначенінедостатки[15].

Норми митного права, які діють території Білорусі, виступають не в чистому вигляді. Чимало їх ми зв’язані з конкретними галузями права: адміністративного, кримінального, громадянського, фінансового, Цивільно-процесуального та інших. Ця зв’язок необхідна, міцна і відіграє істотну роль правовому регулюванні митних відносин. Наприклад, Кримінальним кодексом Республіки Білорусь у (далі — КК) встановлює такі склади митних злочинів: контрабанда (ст. 228); незаконний експорт об’єктів експортного контролю (ст. 229); неповернення завезеними на територію Республіки Білорусь у історико-культурних цінностей (ст. 230); ухиляння від сплати митних платежів (ст. 231).

Простежується цей зв’язок із нормами цивільного населення та Цивільно-процесуального права, і навіть положеннями адміністративного, податкового і фінансового права Республіки Білорусь у, що стосуються діяльності митних органів.

13 стр., 6379 слов

Фізична особа як суб’єкт цивільного права

... фізична особа має бути не лише правоздатною, алу й дієздатною. У найбільш простому вигляді дієздатності як правова категорія може бути визначена як здатність особи своїми діями набувати права ... виникає питання, чи припиняється у цьому випадку правоздатність? Треба виходити з ... права та обов'язки, є нікчемним, а правовий акт Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки ...

Як зауважив Ю.О. Воробйов, у цьому полягає особливість митного права, що перебуває насамперед у її комплексності: ніколи доти митне право не убирало у собі стільки приватних нормативних механізмів з галузей права.

митні органи,

митна діяльність