Соціальне призначення адміністративного права

Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Реферат

на тему » Соціальне призначення адміністративного права »

Виконала студентка 2-го курсу

Синявська Наталія,

Група УСЕК-13-1,

Перевірила: Сидоренко В.В.

Донецьк, 2014

ЗМІСТ

ВСТУП

Адміністративне право як самостійна галузь права у ретроспективному аспекті має дуже давню історію, оскільки бере початок з 18 століття. В усі часи воно пов’язувалось з публічною владою держави, взаємодією її органів з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин.

Адміністративне право, поряд з конституційним, являє собою класичний зразок фундаментальної галузі так званого публічного права. Публічність адміністративного права означає, що воно регулює відносини, що забезпечують загальні, сукупні або, інакше кажучи, публічні інтереси ( в чому і полягає його соціальне призначення).

Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функціонування публічної влади у державі. В той же час адміністративно-правове регулювання є своєрідним продовженням конституційно-правових норм, конкретизуючи багато в чому їх дію. На цій підставі можна стверджувати, що існування адміністративного права – це необхідна умова і засіб реалізації Конституції в найважливішій сфері функціонування публічної влади – сфері виконання законів та інших правових актів держави.

За умов побудови держави на засадах поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, адміністративне право найтісніше поєднане з виконавчої гілкою державної влади (хоч деякою мірою торкається і внутрішньої організації інших гілок).

Отже, публічний характер адміністративного права є невід’ємною суспільною цінностю.

Адміністративне право як необхідний соціальний аспект

Адміністративне право — це галузь права (сукупність правових норм), що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади, внутрішньоорганізаційній діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями, їх органами зовнішніх юридичне владних повноважень[2]

Адміністративне право — найбільш об’ємна, мобільна, нестабільна й одна з найскладніших юридичних галузей.

11 стр., 5387 слов

Історія держави і права зарубіжних країн — Теорія держави ...

... собі елементи провідних методів (імперативний) адміністративного і (диспозитивний) цивільного права. Процесуальним галузям права — цивільному процесуально-му праву і кримінальному процесуальному праву — властиві еле-менти як ... права | Предмет регулювання приватного права— сфера «державних справ»: сфера устрою і діяльності дер-жави як публічної влади, усіх публічних інститутів, апарату держави, ...

Немає такої галузі державного чи громадського життя, яке б не регулювалося адміністративним правом. Його норми регулюють діяльність структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій, їхній вплив постійно відчувають на собі конкретні люди.

Нас оточує величезна кількість усіляких загальнообов’язкових правил, які регулюють поведінку людини в громадських місцях, установах, на транспорті та ін. Службові відносини, відносини між громадянами та органами держави, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями будуються відповідно до адміністративно-правових приписів.

До профілюючих належать галузі, які концентрують у собі головні й вихідні у системі права юридичні режими, первинні юридичні засоби. Внаслідок цього вони утворюють юридичне ядро, юридичну основу змісту всіх галузей права. Правові режими інших галузей грунтуються саме на цих вихідних юридичних режимах.

Адміністративне право також належить до категорії фундаментальних. У зв’язку з цим слід підкреслити, що в умовах адміністративної реформи значно підвищується його роль як особливого інструмента в кардинальній перебудові всієї системи державної виконавчої влади. [4]

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністративно-правового забезпечення реалізації прав і свобод громадян у їхніх взаємовідносинах з органами виконавчої влади є визначення таких основних форм і напрямів діяльності вказаних органів, їхніх посадових осіб, які б забезпечували повсякденний демократичний режим цих відносин на основі непорушності конституційних прав і свобод людини і громадянина. Такий правовий стандарт взаємовідносин органів виконавчої влади і особи враховує статус останньої як суб’єкта управлінських відносин, перед яким виконавча влада кінець кінцем відповідальна за свою діяльність та її “людське вимірювання”. [3]

Обґрунтованість і перспективність такого підходу підтверджується практикою міжнародного співтовариства, що знайшло відображення в ряді положень міжнародно-правових актів. Вони не суперечать принципам і цілям діяльності будь-якої демократичної держави.

Практичне втілення в життя зазначеного нового погляду на суспільне призначення адміністративного права сприятиме істотному посиленню його ролі у формуванні громадянського суспільства і демократичної правової держави. При цьому утвердження нового соціального призначення адміністративного права має відбуватися шляхом запровадження у сфері виконавчої влади:

 • незалежності здійснення функцій і повноважень виконавчої влади у межах, визначених Конституцією і законами України;
 • пріоритетності законодавчої регламентації повноважень, організації та порядку діяльності органів виконавчої влади;
 • публічності і відкритості контролю за діяльністю органів виконавчої влади та їхніх посадових осіб, насамперед, з позицій дотримання поваги до особи та справедливості, а також постійного підвищення ефективності державного управління;
 • відповідальності органів виконавчої влади, їхніх посадових осіб за свої рішення, дії чи бездіяльність перед громадянами та іншими суб’єктами, права яких було порушено, та обов’язкового відшкодування заподіяної цим суб’єктам шкоди;
 • ефективного процесуального механізму оскарження громадянами та іншими суб’єктами порушених прав як у межах системи органів виконавчої влади, так і судовим шляхом.

Адміністративне право за своїм соціальним призначенням має визначатись не як “право державного управління”, а як “право забезпечення і захисту прав людини”. Ось у чому полягає трансформація сутності адміністративного права на сучасному етапі.

34 стр., 16985 слов

Організація діяльності Адміністративних судів України

... органів для розвитку демократичної української держави та суспільства і, водночас, зазначено, що не створення апеляційних адміністративних судів є прикладом бездіяльності влади ... створенням до 1 вересня апеляційних адміністративних судів, Верховною Радою України перенесено кінцевий термін початку ... говорить про актуальність теми реферата. Ефективність правового захисту прав і законних інтересів людини ...

ВИСНОВОK

Суспільне призначення адміністративного права в сучасних умовах має визначатись на підставі поєднання завдань: як регулювання управлінської діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, так і, переважною мірою, запровадження і регламентації дійсно демократичних взаємовідносин між цими органами і громадянами. А саме відносин такого типу, за яким кожній людині було б забезпечено (гарантовано) реальне додержання і охорона в сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх порушення. Варто додати, що в межах другого напрямку роль адміністративного права пов’язана також зі створенням і функціонуванням адміністративної юстиції як форми спеціалізованого судового захисту прав і свобод людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. – 1998.
 2. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю. П. Битяка. — Харків, 2005
 3. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентури, 1996. – 208с.
 4. Колпаков В. К., Кузьменко О. В Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.
 5. Конституція України: Прийнята на п’ятій се14 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 6. Яценко Н. Перспектива реформування адміністративного права України // Право України. – 1998.