Авторське право в мережі Інтернет

Реферат

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Реферат

на тему

«АВТОРСЬКЕ ПРАВО В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ»

Виконала: ст. гр. АМЗ-10

Дремлюга А.В.

Перевірила: Ткачук Л.М.

Вінниця 2010

Зміст

Вступ

1. Проблеми захисту інтелектуальної власності у всесвітній мережі Інтернет

2. Правопорушення у мережі Інтернет: погляд на проблему збирання доказів

3. Реєстрація авторського права

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Загальновизнаним фактом є те, що право завжди відстає від громадських відносин. І це зрозуміло, оскільки право тоді починає регулювати відносини, коли вони починають мати потребу в цьому. Іншими словами, норми права, що регулюють певні суспільні відносини виникають значно пізніше виникнення самих відносин. На випадок суспільних відносин у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет це твердження поширюється більш ніж, оскільки, незважаючи на той факт, що сама Мережа виникла нещодавно, вже зараз можна говорити про те, що вона змінила весь світ: від розвинених країн Західної Європи і Північної Америки до відсталих країн Азії і Африки.

Мине не один рік, а може й десятиліття, поки право не вийде на той рівень, який дозволить в оптимальному варіанті врегулювати суспільні відносини, пов’язані з сучасними технологіями. Однак тим, хто вже зараз має справу з інформаційними технологіями, необхідно сьогодні знати юридичні умови та наслідки своєї діяльності.

Поява нових технологічних можливостей призвело до широкого використання об’єктів авторських і суміжних прав в Інтернеті.

1. Проблеми захисту інтелектуальної власності у всесвітній мережі Інтернет

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно пов’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Однією з основних проблем, пов’язаних з розвитком глобальних комп’ютерних мереж є проблеми дотримання права інтелектуальної власності. Як заявляють окремі автори, «добра половина всіх авторських творів, доступних в мережі, опинилася там на незаконних підставах», тобто, саме з порушенням прав інтелектуальної власності. Численними є і недобросовісне ставлення до знаків, доменних імен. Так, у середині 90-х років, коли бум, пов’язаний з Мережею тільки починався, окремі особи недобросовісно зареєстрували значну кількість адресних найменувань (особливо в зонах com.ua, kiev.ua і подібних), що містять чужі назви фірм і товарних знаків, з метою подальшого продажу адрес власникам знаків. І сьогодні ці компанії, прийшовши на український ринок, змушені платити цим особам або судитися з ними.

12 стр., 5888 слов

Захист прав інтелектуальної власності

... сприяють уникненню державного контролю за зазначеними процесами. Як уже зазначалося, цільної системи захисту права інтелектуальної власності в Україні ще немає. Є лише розрізнені, часто неузгоджені між собою правові норми, що ...

Внаслідок цих і подібних ним випадків порушуються ті чи інші права інтелектуальної власності, і, отже, вони потребують захисту. Однак знову ж таки, далеко не всі способи захисту прав інтелектуальної власності, передбачені цивільним кодексом та іншими нормативними актами, застосовні до порушень в мережі Мережа, що обумовлено великою специфічністю, як самих порушень, так і інформаційних процесів усередині Мережі.

Правовідносини (об’єкти і суб’єкти авторського права) у мережі Інтернет вельми різноманітні.

Перерахуємо хоча б деякі права суб’єктів (власників) прав:

 • Авторські права провайдерів на комп’ютерні програми і бази даних, що реалізують сам доступ до Інтернет або розміщення веб-сайтів на їх технічних платформах (серверах);
 • Авторські права виробників програмного забезпечення для цих серверів провайдерів;
 • Авторські права власників веб-сайтів на власне контент веб-сайту, його програмну частину і інші об’єкти авторського права, на ньому розміщені — статті, зображення, музику, бази даних і т.д.
 • Авторські права конкретних власників прав на об’єкти, розміщені на веб-сайтах: комп’ютерні програми, музику, статті, зображення, бази даних тощо, які дуже активно використовуються користувачами інтернету.

Твори в електронній формі, доступні в цифровій мережі, можуть бути сприйняті необмеженим колом користувачів в будь-який час за бажанням кожного з них. Твори, які мають відкритий доступ, будучи якось перетворені в цифрову форму і завантажені в Інтернет, стають легкою здобиччю для порушників авторських прав.

Інформація — відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень або іншим способом.

На початковому етапі розвитку Інтернету більшість його користувачів дотримувалося позиції про неможливість поширення діючих норм на правовідносини, що виникають в цифрових мережах. Як наслідок цього, почалася підготовка законопроектів, присвячених спеціальному регулювання правовідносин, що виникають в мережевому просторі, зокрема проект Закону про регулювання вітчизняної частини Інтернету. Однак більшість юристів на сьогоднішній день вважають, що чинне законодавство цілком в змозі адекватно регулювати хоча б деякі сфери взаємовідносин, що виникають у мережі.

Найбільш часто через Інтернет передаються, а в тому числі шляхом такої передачі порушуються авторські права, такі об’єкти прав: літературні, музичні та аудіовізуальні твори, комп’ютерні програми, а також твори образотворчого мистецтва, фотографії тощо. Серед причин такого масового незаконного відтворення примірників творів, що охороняються авторським правом можна виділити технічну простоту здійснення операції. З розвитком техніки, користувачеві Інтернет все менше часу потрібно для отримання на своєму комп’ютері тотожною копії твору, або такої, що практично не поступається оригіналу за якістю. До цих пір через Інтернет складно передавати лише відеозображення у зв’язку з великим розміром відеоінформації. Передача ж літературних і музичних творів здійснюється з швидкістю, яка набагато перевищує швидкість прочитання або прослуховування таких творів. Інша причина незаконного обігу творів полягає в елементарній відсутності привабливих варіантів легального отримання необхідних творів за наявності нелегальних. Очевидно, що окремі правовласники не в змозі відслідковувати поширення об’єктів, що охороняються, в цифрових мережах та їх використання при створенні продуктів мультимедіа. Правовласники фактично позбавлені можливості захищати свої права в цифровому середовищі тими ж способами, що і при звичайному використанні охороняються авторським правом об’єктів.

11 стр., 5321 слов

Суб єкти суміжних прав

... авторських творів, а разом з тим і необхідність їх правового захисту. Охорона суміжних прав здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Суб'єктів авторського права і суміжних прав ... виникає та здійснюється в чітко регламентованих межах і випадках. Об’єктами суміжних прав є: виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні ...

Однак існує явна зацікавленість не тільки практично всіх правовласників, але і більшості користувачів в знаходженні легальних способів вирішення виникаючих проблем.

Існує ряд помилкових суджень щодо законності використання творів у мережі. Одна з них — розміщення творів на сайті за усним погодженням з автором. Відповідно до Закону про авторське право форма авторського договору, на підставі якого повинні бути передані майнові права, повинна бути письмовою. Звичайно, недотримання письмової форми договору не тягне його недійсність, а лише позбавляє сторони права посилатися на показання свідків. Однак, у зв’язку з особливостями авторського договору (зокрема, необхідністю погодити в ньому не тільки майнові права, які передаються, але й термін, територію, можливість переуступки прав третім особам та ін), усна домовленість майже ніколи не тягне передачу авторських прав. Як наслідок використання твору стає незаконним і дає можливість автору або його правонаступнику подавати до суду.

Також помилковим є твердження, що створення електронних бібліотек не порушує нічиїх прав. Відомо, що чинний Закон про авторське право робить певні пільги щодо використання творів бібліотеками, зокрема бібліотека має право без дозволу автора і без виплати йому гонорару здійснювати репрографічне відтворення, тобто репродукування, під яким розуміється відтворення шляхом фотокопіювання або за допомогою інших технічних засобів, інших, ніж видання. Проте дана норма аж ніяк не дозволяє ні оцифровувати (відтворювати) твір, ні розміщувати твір на сайті.

Інформаційно-комунікаційні технології міняють життя суспільства всюди в світі. Інновації створюють нові ринки товарів і послуг. Такі технології вносять революційні зміни в процеси праці, підвищують продуктивність у традиційних галузях і збільшують швидкість руху капіталу та обсяги його потоків. Проте зміни в економіці — лише одна сторона питання. Суспільства переживають глибокі зміни у сфері культури, формуючи засоби масової інформації, які, у свою чергу, формують суспільства, а також адаптуючись до лавиноподібного зростання інтернету. Швидкий розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій по всьому світу має і свою негативну сторону: створюються можливості для появи нових форм експлуатації, нових різновидів злочинної діяльності і навіть нових форм злочинності.

Визначення поняття «злочин, пов’язаний з використанням комп’ютерів» або аналогічних йому, таких як «кіберзлочини», обговорювалося протягом останніх 30 років. Вперше подібний термін був використаний в одній із доповідей Стенфордського дослідницького інституту, а потім, в злегка зміненому вигляді, він знову з’явився в документах 1979 і 1989 років. Ця класифікація широко вживалася в опублікованих пізніше статтях з кіберзлочинності: комп’ютер як суб’єкт злочину; комп’ютер як об’єкт злочину; або комп’ютер як інструмент (четвертий варіант, запропонований в 1973 році, — комп’ютер як символ — мабуть, вийшов з ужитку в 1980-х роках).

15 стр., 7144 слов

Право інтелектуальної власності ( )

... використання та охорони результату інтелектуальної, творчої діяльності. Право інтелектуальної власності ... права грунтувалася на визнанні та регулюванні авторських прав авторів творів літератури і мистецтва, відкриттів, винаходів та ... власності розуміється як такий, що формується інтелектуальними зусиллями автора, але оформляється юридичне за допомогою документів, які гарантують майнові права. ...

Можливо, корисно по-іншому сформулювати цю концептуальну модель, розглядаючи злочини, пов’язані з використанням комп’ютерів, як заборонене законом та / або судовою практикою поведінку, яка

а) направлена власне на комп’ютерну сферу та комунікаційні технології;

 • б) включає використання цифрових технологій у процесі здійснення правопорушення; або

в) включає використання комп’ютера як інструменту в процесі здійснення інших злочинів, і, відповідно, комп’ютер виступає при цьому як джерело електронних процесуальних доказів.

У законах і договорах, у тому числі у прийнятій Радою Європи Конвенції з кіберзлочинів, дано визначення різних видів злочинів, пов’язаних з використанням комп’ютерів (таких, як злочини проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних систем, правопорушення щодо контенту та правопорушення відносно інтелектуальної власності ).

Графічні зображення, як об’єкти авторського права, які найбільш часто можуть бути розміщені в Інтернеті: малюнок, ескіз, картина, план, креслення, кінокадр, телекадрах, відеокадр, малюнок і так далі.

Згідно зі ст. 421 чинного Цивільного кодексу України суб’єктами права інтелектуальної власності на вище зазначені твори є творець об’єкта права інтелектуальної власності (автор) та інші особи, яким належать особисті немайнові права, а також (або) власник майнових авторських прав інтелектуальної власності. Також і згідно ст.7 закону Україна «Про авторське право та суміжні права» суб’єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Дуже важливим є питання правової оцінки розміщення будь-якого зображення на сторінці веб-сайту, тобто встановлення того, чи є це використанням твору. Посилаючись, по-перше, на ст. 441 Цивільного кодексу України, яка вказує, що використанням твору є «опублікування (випуск у світ); відтворення будь-яким способом і в будь-якій формі» можна зробити висновок, що розміщення будь-якого зображення на сторінці веб-сайту і є використанням твору в розумінні ст. 441 ЦК. Така ж норма щодо відтворення є і в ст.1 чинного закону України «Про авторське право та суміжні права», яка вказує, що відтворенням є «виготовлення одного або більше примірників твору, а також їх запис для тимчасового або постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер».

Таким чином, законодавство України чітко визначає, що розміщення зображення на веб-сайті — це вже є його відтворення. А тому суб’єкт авторського права має можливість відповідно до ч.1 ст.440 Цивільного кодексу України застосовувати свої майнові права інтелектуальної власності на твір, тобто «виключне право дозволяти використання твору і право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі — забороняти таке використання».

12 стр., 5573 слов

Цивільне право України

... принципово нових норм цивільного права. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ Цивільне право — галузь права України, яка регулює майнові й ... з майновими. Такими є відносини, пов'язані з авторським правом, правом на винахід чи відкриття; особисті не ... законом. Конституція України встановлює також обмеження права власності. Використання власності має не завдавати шкоди правам, свободам і ...

Використання фотографії на веб-сайті. У разі, якщо на фотографії зафіксований об’єкт, який не належить до об’єктів авторського, користувач належний укласти договір лише з особою, яка володіє винятковими правами на фотографію. Але разом з тим, на фотографіях нерідко фіксуються об’єкти, що охороняються також нормами авторського права, наприклад: твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, твори декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва. Використовуючи такі твори, слід пам’ятати про те, що використання зазначених об’єктів авторських прав, як і використання фотографій, може здійснюватися тільки на підставі письмового дозволу автора (правовласника) та відповідно до ст.15 чинного закону України «Про авторське право та суміжні права». Інакше кажучи, користувачеві слід укладати договір не тільки з автором фотографій (правовласником), але і з автором (правовласником) охоронюваного авторським правом твору, який відтворюється на фотографії.

Треба зазначити, що в Інтернет з’являються і нові об’єкти авторського права, охорона яких за чинним законодавством, досить скрутна. Найважливіше питання — визначення правової природи основного компонента всесвітньої мережі — файлу HTML. Файл HTML втілює в собі відразу декілька об’єктів інтелектуальної власності. З точки зору внутрішньої структури — це комп’ютерна програма. Але з точки зору зовнішнього оформлення сторінка HTML може представляти собою літературний твір, твір художника, дизайнера і т.п. Жоден з існуючих способів охорони не враховує повною мірою специфіку HTML. Безперечно, виходом була б розробка особливого механізму охорони HTML сторінок і внесення відповідних змін до законодавства про інтелектуальну власність.

Незважаючи на відсутність спеціального регулювання, права автора сторінки HTML можуть бути в даний час захищені нормами авторського права. При бажанні, автор HTML файлу може зареєструвати свій HTML-файл у Державному підприємстві «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (надалі — ДП УААСП) як комп’ютерну програму, тим самим, підтвердити своє авторство і пріоритет.

Більш складним є проблема використання так званих «Java applets» — програм, написаних мовою Ява (Джава), призначених для роботи в Інтернет. Якщо мова HTML досить примітивна, то мову «Java» повною мірою можна назвати повноцінною мовою програмування. Особливості функціонування програм, написаних мовою «Java» полягають у тому, що програма існує весь час як некомпільованний текст. При запуску через Інтернет програму, написану мовою «Java», користувач копіює на свій комп’ютер не тільки ту програму, яку він запускає, але і компонент, необхідний для компіляції і запуску виконуваної програми безпосередньо на комп’ютері користувача. Таким чином використовується відразу декілька програм, що охороняються авторським правом.

11 стр., 5265 слов

Авторське право та суміжні права

... О.А. Підопригори, І.А. Безклубого та багатьох інших. авторського права Авторське право і суміжні права охороняються Законом: v строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через ... [6, 387]. Самостійним об'єктом авторського права є переклад твору іншою мовою, оскільки робота перекладача вважається творчою. До об'єктів авторського права належать різні види музичних творів ...

Купуючи звичайну програму, користувач не цікавиться, наскільки правомірно програміст використовував ту чи іншу мову програмування, і чи дотримані права автора компілятора, оскільки програма надходить в користувача у вигляді об’єктного коду. У випадку ж з програмами, написаними мовою «Java», і програма, і компілятор надходять користувачеві окремо один від одного, і компіляція програми для її запуску відбувається вже на комп’ютері користувача, причому компілятор — самостійна програма — залишається на комп’ютері користувача і може бути використане необмежену кількість разів з іншими програмами мовою Ява. Поки проблема використання компіляторів не стоїть гостро тільки з однієї причини — основний постачальник програмного забезпечення до Інтернет компанія «Майкрософт» надає своїм користувачам всі необхідні для роботи в Інтернет програми абсолютно безкоштовно. Проте ця ситуація може докорінно змінитися.

2. Правопорушення у мережі Інтернет: погляд на проблему збирання доказів

Основне питання проблеми захисту прав, порушених у Всесвітній Павутині, полягає не в тому, як кваліфікувати те чи інше правопорушення в Інтернет, а як довести факт його здійснення і залучити зловмисника до відповідальності. У цьому зв’язку можна виділити дві проблеми. Перша проблема — довести «КИМ ВЧИНЕНО», друга — «ЩО ВЧИНЕНО».

Завдання номер один — виявити правопорушника. Складність її вирішення багато в чому залежить від способу вчинення дій за допомогою Інтернет, які за законодавством можуть розглядатися як порушення чиїхось прав або законних інтересів.

Наступна проблема — збір доказів, достатніх для вирішення спору.

3. Реєстрація авторського права

Реєстрація авторського права відбувається шляхом подачі Заявки на реєстрацію об’єкта авторського права.

Документи для реєстрації авторського права необхідні наступні:

 • Довіреність встановленого зразка на Кондратюка І. В., який буде представляти ваші інтереси з реєстрації об’єкта авторського права;
 • Заява українською мовою, яка складається у формі, затвердженою Державним департаментом інтелектуальної власності (заповнюється нашим Агентством);
 • Примірник твору (опублікованого чи неопублікованого) у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;
 • Документи, що свідчать про факт і дату публікації твору;
 • Документ про оплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір (готується нашим Агентством);
 • Документ про оплату державного мита за видачу свідоцтва (готується нашим Агентством).

  Зазначений документ подається до Державного департаменту інтелектуальної власності після отримання нами Рішення про реєстрацію авторського права;

 • Документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);
 • Для реєстрації авторського права ми здійснюємо всі необхідні дії:
 • Консультації автора про реєстрацію об’єкта авторського права;
 • Правильне заповнення Заявки на реєстрацію об’єкта авторського права;
 • Оплату зборів і зборів за реєстрацію об’єкта авторського права;
 • Правильне оформлення всіх документів, які додаються до Заявки;
 • Отримання Рішення про реєстрацію авторського права;
 • Отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права;
 • Відправку автору Рішення про реєстрацію і Свідоцтва про реєстрацію авторського права;

Висновки

9 стр., 4457 слов

Держава і право України в період перебудови соціалізму

... обєднання України з іншими республіками в Радянський Союз. Найвищим органом державної влади УРСР стала Верховна Рада, а в період між її сесіями - президія. Найвищим виконавчим і розпорядним ... «союзною державою, створеною на основі добровільного обєднання рівноправних Радянських соціалістичних республік». Конституція скасувала всі поширювані на деякі категорії населення обмеження в правах. Вибори до ...

Погляд у майбутнє.

Як правило, порушення майнових авторських прав в Інтернеті можна пов’язати з неможливістю укласти договір з кожним автором чи правовласником, чиї твори використовуються. З даною проблемою суспільство зіткнулося не тільки з появою цифрових технологій (Інтернету), а набагато раніше. Наприклад, при виникненні телебачення і радіомовлення, де також масово використовуються об’єкти авторського права. Єдиним вирішенням цього питання, як в одному, так і в іншому випадку є інститут колективного управління правами допомогою створення організацій по колективному управлінню майновими правами авторів. Основна діяльність таких організацій — видача ліцензій на використання творів і (або) об’єктів суміжних прав і розподіл між авторами (правовласниками) зібраного за видачу таких ліцензій винагороди. При цьому необхідно відзначити, що дана ліцензія дозволяє використовувати всі оприлюднені твори і надається від імені всіх правовласників, включаючи і тих, які не передали організацій повноважень.

Список використано

1. Закон України «Про авторське право та суміжні права» в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право та суміжні права» від 11 липня 2001 р. // Голос України. — 16 серпня 2001 року. — № 146. — ст. 9.

2. В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.

3. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. — 424 с.

4. Іванов В. Правове регулювання Інтернет. Деякі аспекти // СВіП. — № 3, 2002. — С.21-27.

5. Калятин В.О. Право в сфере Сети. — М.: Норма, 2004. — 480 с.

6. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. — К.: Школа, 2004. — 144 с