Безпека в туризмі

Реферат

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ туристсько-екскурсійнихОБСЛУГОВУВАННІ

1.1 Загальні вимоги безпеки

1.2 Контроль за виконанням вимог безпеки

1.3 Заходи безпеки туризму

2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ туристської діяльності

3. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОГО ТУРИЗМУ

3.1 Методи підвищення безпеки

3.2 Деякі психологічні аспекти забезпеченнябезпеки

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Забезпеченнябезпеки завжди було найважливішою проблемою людства у всіх сферахдіяльності. Людина з моменту свого зародження піддається змінюютьсянебезпекам природного, техногенного, антропогенного, біологічного,соціального, екологічного характеру.

Розвитоктуризму здійснюється в певній природній та соціальній середовищі, якаробить вирішальний вплив на її результати. Цей вплив не завжди буваєсприятливим. Небезпеки фізичного і соціального характеру повинні прийматисяв розрахунок суб’єктами індустрії туризму, яким слід мінімізувати ізапобігати різноманітні загрози безпеки туристської діяльності.

Самопоняття безпека визначається як стан захищеності життєвоважливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніхзагроз. Під життєво важливими інтересами розуміється сукупність потреб,задоволення яких, надійно забезпечує існування і можливостіпрогресивного розвитку особистості, суспільства, держави.

Безпекатуристської поїздки включає в себе особисту безпеку туристів, схоронність їхмайна, а також ненанесение шкоди природному середовищу під час подорожі.

Туроператориі турагенти зобов’язані надати туристам всю вичерпну інформацію,медико-санітарні правила. Ці вимоги повинні в обов’язковому порядкудоводитися до відома клієнтів до початку поїздки.

Вцій контрольній роботі ми розглянемо небезпеки, з якими туристи можутьзіткнутися під час подорожі; звернемо увагу на всі можливі заходи,забезпечують безпеку клієнтів. Визначимо основні вимоги,спрямовані на досягнення необхідної якості надаються споживачупослуг.

Мета даної роботи -вивчити систему безпеки в туризмі.

Завдання даної роботи:

1)вивчити загальнівимоги безпеки;

2)з’ясувати, хто іяк контролює виконання вимог безпеки;

3)розглянути заходибезпеки туризму;

12 стр., 5667 слов

Особиста безпека людини і національна безпека держави

... змістом національної безпеки України є не тільки захист держави та її політичних інститутів, а й прав і свобод людини, матеріальних та духовних цінностей суспільства. Тому існування ... екологічні права та права в галузі правосуддя. Держава не тільки проголошує права і свободи людини, а й бере на себе обов'язки їхньої реалізації. Особисті (громадянські) права є найважливішими правами людини, що ...

4)показати, якдержава регулює туристичну діяльність;

5)вивчити методипідвищення безпеки туризму;

6)розглянутидеякі психологічні аспекти забезпечення безпеки туризму.

Об’єкт даної роботи — безпекув туризмі.

Предмет даної роботи — загальнівимоги, заходи та методи безпеки в туризмі.

1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ туристсько-екскурсійного обслуговування

1.1 Загальні вимогибезпеки

При наданні туристськихпослуг повинен бути забезпечений прийнятний рівень ризику для життя і здоров’ятуристів, як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях (стихійнихлихах, пожежах і т. п.), що виникають в країні подорожей.

Ризик для життя іздоров’я людини в туристсько-екскурсійному обслуговуванні виникає в умовах:

 • cуществованія джерел ризику;
 • проявиданого джерела на небезпечному для людини рівні;
 • схильностілюдини впливу джерел небезпеки.

Шкідливі фактори(Чинники ризику) у туризмі може бути класифіковані наступним чином:

 • травмоопасность;
 • впливнавколишнього середовища;
 • пожежонебезпека;
 • біологічні дії;
 • психофізіологічні навантаження;
 • небезпека випромінювань;
 • хімічні впливи;
 • підвищена запиленість і загазованість;
 • інші фактори;
 • специфічні фактори ризику.

Травмоопасность

Зниженнятравмоопасностн забезпечується:

 • захисними пристроями і огорожами при використанні рухомихмеханізмів, предметів, небезпечних ділянок території (підйомників, канатнихдоріг, ділянок осипів в горах, біля водойм, гірськолижних трас і т.д.);
 • використанням засобів індивідуального захисту (страхувальних мотузок,обв’язок при перетині складних ділянок туристського маршруту, головних шоломів,льодорубів, гаків тощо страхувального спорядження);
 • дотриманням ергономічних вимог до туристського спорядження іінвентарю;
 • дотриманням вимог будівельних норм і правил до житлових ігромадським будівлям і вимог відповідних нормативних документів дотехнічного стану транспортних засобів, що використовуються для перевезеньтуристів (екскурсійних автобусів, плавзасобів, пасажирських поїздів і т.д.);
 • дотриманням правил експлуатації використовуваного інвентарю і обладнання(Ліфтів, підйомників, візків тощо), забезпечуючи його безпечну роботу;
 • випереджувальним інформуванням туристів про фактори ризику; заходи щодопопередженню травм і про прийняття екстрених заходів у разі отримання травми.

Впливнавколишнього середовища

Показники мікроклімату в приміщенняхобслуговування туристів (в спальних кімнатах і клубних залах, в приміщенняххарчування-кафе, барах і ресторанах та інших), а також в транспортних засобахповинні відповідати встановленим санітарно-гігієнічним вимогам (ГОСТ12.1.005-88. «Система стандартів безпеки праці. Загальнісанітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони «).

Попередження шкідливих впливівданого чинника ризику забезпечується:

3 стр., 1077 слов

Документ, его виды и правила составления

... носителях по установленным правилам называется документированием и представляет собой процесс создания и оформления документов. При документировании необходимо учитывать действующие нормы законодательства, компетенцию автора и соблюдать общегосударственные правила составления и оформления документа. Ответственность и полномочия в ...

 • вибором сприятливого пори року, доби для проведення туристськогозаходи;
 • раціональним проектуванням траси туристського маршруту;
 • урахуванням погодних особливостей району;
 • спорудою на трасах туристських маршрутів укриттів від негоди;
 • оснащенням приміщень і транспортних засобів пристроямикондиціонування та вентиляції, дезодорації повітря, опалення, автоматичногоконтролю і сигналізації;
 • забезпеченням відповідної екіпіровки туристів, включаючи коштиіндивідуального захисту;
 • своєчасним інформуванням туристів реальні і прогнозованихумовах на маршруті (у тому числі, кліматичних умовах).

Пожаробезопасность

Номенклатуравимог і показників по забезпеченню безпеки туристів від впливуданого чинника ризику та їх перевірки здійснюються відповідно до ГОСТ12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожежна безпека.Загальні вимоги «.

Експлуатацію об’єктів обслуговуваннянеобхідно здійснювати в суворій відповідності з вимогами правил пожежноїбезпеки та інших затверджених нормативних документів.

Біологічніфактори

Вплив даних чинників ризику натуристів попереджається:

 • дотриманням встановлених санітарних норм і правил обслуговування;
 • застосуванням устаткування і препаратів для дезінфекції, стерилізації,дератизації;
 • використанням знаків безпеки і необхідного маркування на предметахоснащення і спорудах, використовуваних при обслуговуванні туристів (посуду,кухонного інвентарю, у т.

ч. для приготування їжі в поході, місць водозабору,колодязів та ін);

 • проведенням попередніх і періодичних медичних оглядівобслуговуючого персоналу;
 • необхідних профілактичних щеплень…