Стадії укладення цивільно-правових договорів

Курсова робота

Зміст

Вступ…….3

1. Загальна характеристика цивільно-правових договорів за Цивільним кодексом України……

1.1. Поняття договору та основні положення за Цивільним кодексом України…5

1.2. Форма цивільно-правового договору………9

2. Порядок укладання цивільно-правових договорів для дійсності цивільно-правового договору…

2.1. Поняття та значення моменту укладення договору…..15

2.2. Роль і значення оферти як стадії укладання цивільно-правових договорів…18

3. Проблеми укладення окремих видів цивільно-правових договорів…..

3.1. Загальний порядок укладення господарських договорів………20

3.2. Особливості укладення договорів на біржах…………22

3.3. Укладення договорів на аукціонах, конкурсах……….27

Висновки…31

Список використаних джерел..34

Вступ

Дана курсова робота присвячена темі «Стадії укладення цивільно-правових договорів». В ній висвітлюється специфіка формування передумов виникнення договірних відносин, аналізуються умови та порядок укладення договору.

Договір є правовою підставою виникнення зобов’язання, а врешті і зобов’язального правовідношення. Таке правовідношення не є абсолютно однорідним та незмінним, воно проходить кілька стадій свого розвитку, які характеризуються певними правовими особливостями.

Мета курсової роботи – здійснити комплексний аналіз положень, чинників розвитку, особливостей правового регулювання процесу укладення цивільно-правових договорів.

Об’єктом є сучасний стан порядку укладення цивільно-правових договорів.

Предметом дослідження виступає система знань, щодо стадій укладення цивільно-правових договорів, система чинних нормативних актів, що регулюють порядок укладення договорів.

Актуальність теми дослідження обумовлена зростанням кількості договірних зв’язків в економічному середовищі України та міжнародній торгівлі у зв’язку із запровадженням нових принципів цивільного права, розвитком різних договірних форм та електронної комерції, що спостерігається з початку 90-х років та зумовлено здійсненням державою широкого спектру економічних перетворень. Цей процес супроводжується розширенням свободи цивільно-правового договору та виникає потреба у регулюванні договірних відносин на основі загальних принципів цивільного права.

6 стр., 2936 слов

Зміст цивільно правового договору

... договору, а ст. 628 ЦК передбачає можливість укладення змішаних договорів, що складаються з елементів різних договорів. 1. Поняття та значення цивільно-правового договору значення цивільно-правового договору ... діяльність. 3. Зміст цивільно-правового договору та його тлумачення Зміст цивільно-правового договору визначається ... договорів у цивільному праві При класифікації цивільно-правових договорів ...

Структурно курсова робота на тему «Стадії укладення цивільно-правових договорів» складається з таких розділів: розділ 1 — Загальна характеристика цивільно-правових договорів за Цивільним кодексом України; розділ 2 — Порядок укладання цивільно-правових договорів для дійсності цивільно-правового договору; розділ 3 — Проблеми укладення окремих видів цивільно-правових договорів. Окрім цього наявні ще підрозділи, зміст яких можна побачити у плані курсової роботи.

При роботі над даною темою були використані праці таких авторів як: Бородовський С.О., Барвено С.Г., Резніченко С.В., Луць В.В., Копєйчиков В.В та інші. Також дослідження проводилось на основі: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України , Арбiтражного процесуального кодексу України. В ході написання курсової роботи було опрацьовано ряд законів, положень та постанов.

Саме завдяки цьому зібранню літератури можливе найбільш вдале висвітлення обраної теми ,а також можливість знайти найбільш вдалі способи вирішення проблеми та зробити висновки з теми.

Дана курсова робота є комплексною, завершеною, самостійною працею щодо дослідження відносин, пов’язаних з порядком укладення цивільно-правових договорів. Наявними є системно сформульовані висновки з теорії та практики укладення договорів, які спираються на сучасний досвід правотворення та правозастосування.

Висновки

У курсовій роботі на тему «Стадії укладення цивільно-правових договорів» здійснено теоретичне узагальнення та розглянуто проблемні питання, шляхом комплексного дослідження відносин укладення договору у цивільному праві України. Основні результати дослідження можуть бути зведені до таких:

1. Цивільно-правовий договір – це юридичний акт двох і більше осіб, заснований на їх погоджених діях, виражений у вільному волевиявленні, зафіксований у встановленій законом формі і спрямований на досягнення єдиного правового результату, який полягає у встановлені, зміні та припиненні цивільних прав та обов’язків;

2. Договір може бути укладений в усній та письмовій формі. Письмова форма договору поділяється на два види: проста письмова та письмова форма з нотаріальним посвідченням.

3. Порядок укладення цивільно-правового договору – це передбачена правовими нормами юридично-логічна послідовність стадій встановлення цивільних прав і обов’язків, здійснена на основі дій осіб, звернених на зустріч одна одній та виражених у різноманітних способах узгодження змісту договору;

4. Оферта – це адресована чітко визначеній особі пропозиція про укладення договору, що містить всі істотні умови майбутнього договору, виражає згоду оферента бути пов’язаним такими умовами, породжує для оферента обов’язок укласти договір з моменту її отримання вказаною особою та вимагає повного і безумовного її акцепту.

5. Запрошенням зробити пропозицію укласти договір є будь-яка пропозиція інформаційного характеру, спрямована на спонукання особи чи групи осіб звернутись до адресата цього запрошення з пропозицією укласти договір (офертою).

4 стр., 1957 слов

Реферат основи приватного права україни

... на засадах юри­дичної рівності сторін. Система цивільного права України, Загальну частину цивільного права, Особливу частину цивільного права Як частина юридичної науки, цивільне право ви­вчає закономірності цивільно- ... вста­новлено законом (приміром, договір купівлі-прода­жу за готівку). Проста письмова форма застосовується в разі укладення між собою договорів державними, коопе­ративними і ...

Пропозиція спрямована на укладення договору, яка не відповідає положенням законодавства щодо змісту оферти, є запрошенням зробити пропозицію про укладення договору.

6. Публічною офертою є звернена до необмеженого кола осіб пропозиція про укладення договору, що містить всі істотні умови майбутнього договору, виражає згоду оферента бути пов’язаним її умовами та вимагає повного та безумовного акцепту.

7. Акцептом є вираження згоди особи, якій направлено оферту про прийняття запропонованих умов та про порядок укладення договору між цими сторонами на таких умовах. Акцепт є стадією, що завершує формування договору, і на відміну від оферти, характеризується виникненням договірних прав і обов’язків у обох сторін договору. Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору розпочинається з моменту отримання оферти і закінчується в момент укладення договору.

8. Моментом укладення договору вважається момент підписання його сторонами, у разі домовленості сторін договору про його письмову форму, відповідно до чинного цивільного законодавства.

9. Укладання господарського договору — це зустрічні договірно-процедурні дії двох або більше господарюючих суб’єктів щодо вироблення умов договору, які відповідають їх реальним намірам та економічним інтересам, а також юридичне оформлення договору (надання цим умовам певної форми) як правового акту.

10. Особливості укладення договорів на біржах полягають у дотримані всіх вимог оферти та порядку прийняття пропозиції (акцепту).

Вимоги до оферти: достатня визначеність; має виражати намір особи, що виступає із пропозицією, уважати себе такою, яка уклала договір на умовах зазначених у договорі з адресатом; повинна містити всі істотні умови біржової угоди; адресність оферти. Особливістю акцепту біржових угод є спосіб підтвердження учасниками торгів своєї готовності до укладання договору – шляхом підняття реєстраційного номера, що можна розглядати як відповідь про прийняття пропозиції.

11. Укладення договорів на аукціонах, конкурсах відбувається шляхом проведення торгів. Торги є способом укладення договорів в умовах конкуренції суб’єктів господарювання, за допомогою якої відбувається встановлення договірних відносин певного виду між організатором торгів і тим суб’єктом, який запропонував найбільш вигідні для організатора торгів умови договору. Аналіз положень законодавства про укладення договорів шляхом проведення конкурсу дає можливість зробити висновок, що оголошення конкурсу є інформаційною пропозицією про згоду укласти договір на певних умовах.